I Chronicles chapter 4 קרפ א םימיה ירבד .לבושו רוחו ימרכו ןורצח ץרפ הדוהי ינב 1 הלא דהל-תאו ימוחא-תא דילה תחיו תחי-תא דילוה לבוש-ןב היארו 2 .יתערצה תוחפשמ .ינופללצה םתוחא םשו שבדיו אמשיו לאערזי םטיע יבא הלאו 3 תיב יבא התרפא רוכב רוח-ינב הלא השוח יבא רזעו רדג יבא לאונפו 4 .םחל .הרענו האלח םישנ יתש ויה עוקת יבא רוחשאלו 5 ינב הלא ירתשחאה-תאו ינמית-תאו רפח-תאו םזחא-תא הרענ ול דלתו 6 .הרענ .ןנתאו רחצי תרצ האלח ינבו 7 .םורה-ןב לחרחא תוחפשמו הבבצה-תאו בונע-תא דילוה ץוקו 8 .בצעב יתדלי יכ רמאל ץבעי ומש הארק ומאו ויחאמ דבכנ ץבעי יהיו 9 ילובג-תא תיברהו ינכרבת ךרב-םא רמאל לארשי יהלאל ץבעי ארקיו 10 .לאש-רשא תא םיהלא אביו יבצע יתלבל הערמ תישעו ימע ךדי התיהו .ןותשא יבא אוה ריחמ-תא דילוה החוש-יחא בולכו 11 הלא שחנ ריע יבא הנחת-תאו חספ-תאו אפר תיב-תא דילוה ןותשאו 12 .הכר ישנא .תתח לאינתע ינבו הירשו לאינתע זנק ינבו 13 יכ םישרח איג יבא באוי-תא דילוה הירשו הרפע-תא דילוה יתנועמו 14 .ויה םישרח .זנקו הלא ינבו םענו הלא וריע הנפי-ןב בלכ ינבו 15 .לארשאו אירית הפיזו ףיז לאללהי ינבו 16 חבשי-תאו ימש-תאו םירמ-תא רהתו ןוליו רפעו דרמו רתי הרזע-ןבו 17 .עמתשא יבא -תאו וכוש יבא רבח-תאו רודג יבא דרי-תא הדלי הידהיה ותשאו 18 .דרמ חקל רשא הערפ-תב היתב ינב הלאו חונז יבא לאיתוקי .יתכעמה עמתשאו ימרגה הליעק יבא םחנ תוחא הידוה תשא ינבו 19 .תחוז-ןבו תחוז יעשי ינבו ןולותו ןנח-ןב הנרו ןונמא ןומיש ינבו 20 תדבע-תיב תוחפשמו השרמ יבא הדעלו הכל יבא רע הדוהי-ןב הלש ינב 21 .עבשא תיבל ץבה םחל יבשיו באומל ולעב-רשא ףרשו שאויו אבזכ ישנאו םיקויו 22 .םיקיתע םירבדהו .םש ובשי ותכאלמב ךלמה-םע הרדגו םיעטנ יבשיו םירצויה המה 23 .לואש חרז בירי ןימיו לאומנ ןועמש ינב 24 .ונב עמשמ ונב םשבמ ונב םלש 25 .ונב יעמש ונב רוכז ונב לאומח עמשמ ינבו 26 םתחפשמ לכו םיבר םינב ןיא ויחאלו שש תונבו רשע השש םינב יעמשלו 27 .הדוהי ינב-דע וברה אל .לעוש רצחו הדלומו עבש-ראבב ובשיו 28 .דלותבו םצעבו ההלבבו 29 .גלקיצבו המרחבו לאותבבו 30 ךלמ-דע םהירע הלא םירעשבו יארב תיבבו םיסוס רצחבו תובכרמ תיבבו 31 .דיוד .שמח םירע ןשעו ןכתו ןומר ןיעו םטיע םהירצחו 32 םשחיתהו םתבשומ תאז לעב-דע הלאה םירעה תוביבס רשא םהירצח-לכו 33 .םהל .היצמא-ןב השויו ךלמיו בבושמו 34 .לאישע-ןב הירש-ןב היבשוי-ןב אוהיו לאויו 35 .הינבו לאמישיו לאידעו הישעו היחושיו הבקעיו יניעוילאו 36 .היעמש-ןב ירמש-ןב הידי-ןב ןולא-ןב יעפש-ןב אזיזו 37 .בורל וצרפ םהיתובא תיבו םתוחפשמב םיאישנ תומשב םיאבה הלא 38 .םנאצל הערמ שקבל איגה חרזמל דע רדג אובמל וכליו 39 םח-ןמ יכ הולשו תטקשו םידי תבחר ץראהו בוטו ןמש הערמ ואצמיו 40 .םינפל םש םיבשיה -תא וכיו הדוהי-ךלמ והיקזחי ימיב תומשב םיבותכה הלא ואביו 41 ובשיו הזה םויה-דע םמירחיו המש-ואצמנ רשא םיניעמה-תאו םהילהא .םש םנאצל הערמ-יכ םהיתחת הירענו היטלפו תואמ שמח םישנא ריעש רהל וכלה ןועמש ינב-ןמ םהמו 42 .םשארב יעשי ינב לאיזעו היפרו .הזה םויה דע םש ובשיו קלמעל הטלפה תיראש-תא וכיו 43