I Chronicles chapter 9 קרפ א םימיה ירבד ולגה הדוהיו לארשי יכלמ רפס-לע םיבותכ םנהו ושחיתה לארשי-לכו 1 .םלעמב לבבל םיולה םינהכה לארשי םהירעב םתזחאב רשא םינשארה םיבשויהו 2 .םיניתנהו .השנמו םירפא ינב-ןמו ןמינב ינב-ןמו הדוהי ינב-ןמ ובשי םלשוריבו 3 .הדוהי-ןב ץרפ ינב-ןמינב-ןב ירמא-ןב ירמע-ןב דוהימע-ןב יתוע 4 .וינבו רוכבה הישע ינולישה-ןמו 5 .םיעשתו תואמ-שש םהיחאו לאועי חרז-ינב-ןמו 6 .האנסה-ןב היודוה-ןב םלשמ-ןב אולס ןמינב ינב-ןמו 7 -ןב לאוער-ןב היטפש-ןב םלשמו ירכמ-ןב יזע-ןב הלאו םחרי-ןב הינביו 8 .הינבי תובא ישאר םישנא הלא-לכ הששו םישמחו תואמ עשת םתודלתל םהיחאו 9 .םהיתבא תיבל .ןיכיו ביריוהיו היעדי םינהכה-ןמו 10 תיב דיגנ בוטיחא-ןב תוירמ-ןב קודצ-ןב םלשמ-ןב היקלח-ןב הירזעו 11 .םיהלאה -ןב הרזחי-ןב לאידע-ןב ישעמו היכלמ-ןב רוחשפ-ןב םחרי-ןב הידעו 12 .רמא-ןב תימלשמ-ןב םלשמ תכאלמ ליח ירובג םיששו תואמ עבשו ףלא םתובא תיבל םישאר םהיחאו 13 .םיהלאה-תיב תדובע .יררמ ינב-ןמ היבשח-ןב םקירזע-ןב בושח-ןב היעמש םיולה-ןמו 14 .ףסא-ןב ירכז-ןב אכימ-ןב הינתמו ללגו שרח רקבקבו 15 הנקלא-ןב אסא-ןב היכרבו ןותודי-ןב ללג-ןב היעמש-ןב הידבעו 16 .יתפוטנ ירצחב בשויה .שארה םולש םהיחאו ןמיחאו ןמלטו בוקעו םולש םירעשהו 17 .יול ינב תונחמל םירעשה המה החרזמ ךלמה רעשב הנה-דעו 18 לע םיחרקה ויבא-תיבל ויחאו חרק-ןב ףסיבא-ןב ארוק-ןב םולשו 19 .אובמה ירמש הוהי הנחמ-לע םהיתבאו להאל םיפסה ירמש הדובעה תכאלמ .ומע הוהי םינפל םהילע היה דיגנ רזעלא-ןב סחניפו 20 .דעומ להאל חתפ רעש הימלשמ ןב הירכז 21 םשחיתה םהירצחב המה רשע םינשו םיתאמ םיפסב םירעשל םירורבה םלכ 22 .םתנומאב הארה לאומשו דיוד דסי המה .תורמשמל להאה-תיבל הוהי-תיבל םירעשה-לע םהינבו םהו 23 .הבגנו הנופצ המי חרזמ םירעשה ויהי תוחור עבראל 24 .הלא-םע תע-לא תעמ םימיה תעבשל אובל םהירצחב םהיחאו 25 לעו תוכשלה-לע ויהו םיולה םה םירעשה ירבג תעברא המה הנומאב יכ 26 .םיהלאה תיב תורצאה רקבלו חתפמה-לע םהו תרמשמ םהילע-יכ ונילי םיהלאה-תיב תוביבסו 27 .רקבל .םואיצוי רפסמבו םואיבי רפסמב-יכ הדובעה ילכ-לע םהמו 28 ןמשהו ןייהו תלסה-לעו שדקה ילכ-לכ לעו םילכה-לע םינממ םהמו 29 .םימשבהו הנובלהו .םימשבל תחקרמה יחקר םינהכה ינב-ןמו 30 .םיתבחה השעמ לע הנומאב יחרקה םלשל רוכבה אוה םיולה-ןמ היתתמו 31 .תבש תבש ןיכהל תכרעמה םחל-לע םהיחא-ןמ יתהקה ינב-ןמו 32 הלילו םמוי-יכ םיריטפ תכשלב םיולל תובא ישאר םיררשמה הלאו 33 .הכאלמב mdilr .םלשוריב ובשי הלא םישאר םתודלתל םיולל תובאה ישאר הלא 34 .הכעמ ותשא םשו לאועי ןועבג-יבא ובשי ןועבגבו 35 .בדנו רנו לעבו שיקו רוצו ןודבע רוכבה ונבו 36 .תולקמו הירכזו ויחאו רודגו 37 .םהיחא-םע םלשוריב ובשי םהיחא דגנ םה-ףאו םאמש-תא דילוה תולקמו 38 ןתנוהי-תא דילוה לואשו לואש-תא דילוה שיקו שיק-תא דילוה רנו 39 .לעבשא-תאו בדניבא-תאו עוש-יכלמ-תאו .הכימ-תא דילוה לעב-ירמו לעב בירמ ןתנוהי-ןבו 40 .ערחתו ךלמו ןותיפ הכימ ינבו 41 ירמז-תאו תומזע-תאו תמלע-תא דילוה הרעיו הרעי-תא דילוה זחאו 42 .אצומ-תא דילוה ירמזו .ונב לצא ונב השעלא ונב היפרו אענב-תא דילוה אצומו 43 הידבעו הירעשו לאעמשיו ורכב םקירזע םתומש הלאו םינב השש לצאלו 44 .לצא ינב הלא ןנחו