I Chronicles chapter 11 קרפ א םימיה ירבד .ונחנא ךרשבו ךמצע הנה רמאל הנורבח דיוד-לא לארשי-לכ וצבקיו 1 לארשי-תא איבמהו איצומה התא ךלמ לואש תויהב םג םושלש-םג לומת-םג 2 לע דיגנ היהת התאו לארשי-תא ימע-תא הערת התא ךל ךיהלא הוהי רמאיו .לארשי ימע ןורבחב תירב דיוד םהל תרכיו הנורבח ךלמה-לא לארשי ינקז-לכ ואביו 3 .לאומש-דיב הוהי רבדכ לארשי-לע ךלמל דיוד-תא וחשמיו הוהי ינפל .ץראה יבשי יסוביה םשו סובי איה םלשורי לארשי-לכו דיוד ךליו 4 ןויצ תדצמ-תא דיוד דכליו הנה אובת אל דיודל סובי יבשי ורמאיו 5 .דיוד ריע איה הנושארב לעיו רשלו שארל היהי הנושארב יסובי הכמ-לכ דיוד רמאיו 6 .שארל יהיו היורצ-ןב באוי .דיוד ריע ול-וארק ןכ-לע דצמב דיוד בשיו 7 .ריעה ראש-תא היחי באויו ביבסה-דעו אולמה-ןמ ביבסמ ריעה ןביו 8 .ומע תואבצ הוהיו לודגו ךולה דיוד ךליו 9 לארשי-לכ-םע ותוכלמב ומע םיקזחתמה דיודל רשא םירובגה ישאר הלאו 10 .לארשי-לע הוהי רבדכ וכילמהל -אוה םישולשה שאר ינומכח-ןב םעבשי דיודל רשא םירבגה רפסמ הלאו 11 .תחא םעפב ללח תואמ-שלש-לע ותינח-תא ררוע .םירבגה השולשב אוה יחוחאה ודוד-ןב רזעלא וירחאו 12 תקלח יהתו המחלמל םש-ופסאנ םיתשלפהו םימד ספב דיוד-םע היה-אוה 13 .םיתשלפ ינפמ וסנ םעהו םירועש האלמ הדשה העושת הוהי עשויו םיתשלפ-תא וכיו הוליציו הקלחה-ךותב ובציתיו 14 .הלודג הנחמו םלדע תרעמ-לא דיוד-לא רצה-לע שאר םישולשה-ןמ השולש ודריו 15 .םיאפר קמעב הנח םיתשלפ .םחל תיבב זא םיתשלפ ביצנו הדוצמב זא דיודו 16 .רעשב רשא םחל-תיב רובמ םימ ינקשי ימ רמאיו דיוד ואתיו 17 רעשב רשא םחל-תיב רובמ םימ-ובאשיו םיתשלפ הנחמב השלשה ועקביו 18 .הוהיל םתא ךסניו םתותשל דיוד הבא-אלו דיוד-לא ואביו ואשיו םתושפנב התשא הלאה םישנאה םדה תאז תושעמ יהלאמ יל הלילח רמאיו 19 .םירובגה תשלש ושע הלא םתותשל הבא אלו םואיבה םתושפנב יכ שלש-לע ותינח-תא ררוע אוהו השולשה שאר היה אוה באוי-יחא ישבאו 20 .השולשב םש-אלו ללח תואמ .אב-אל השולשה-דעו רשל םהל יהיו דבכנ םינשב השולשה-ןמ 21 ינש תא הכה אוה לאצבק-ןמ םילעפ-בר ליח-שיא-ןב עדיוהי-ןב הינב 22 .גלשה םויב רובה ךותב יראה-תא הכהו דרי אוהו באומ לאירא תינח ירצמה דיבו המאב שמח הדמ שיא ירצמה שיאה-תא הכה-אוהו 23 והגרהיו ירצמה דימ תינחה-תא לזגיו טבשב וילא דריו םיגרא רונמכ .ותינחב .םירבגה השולשב םש-ולו עדיוהי-ןב והינב השע הלא 24 -לע דיוד והמישיו אב-אל השולשה-לאו אוה דבכנ ונה םישולשה-ןמ 25 .ותעמשמ .םחל תיבמ ודוד-ןב ןנחלא באוי יחא לא-השע םיליחה ירובגו 26 .ינולפה ץלח ירורהה תומש 27 .יתותנעה רזעיבא יעוקתה שקע-ןב אריע 28 .יחוחאה יליע יתשחה יכבס 29 .יתפוטנה הנעב-ןב דלח יתפטנה ירהמ 30 .ינתערפה הינב ןמינב ינב תעבגמ יביר-ןב יתיא 31 .יתברעה לאיבא שעג ילחנמ ירוח 32 .ינבלעשה אבחילא ימורחבה תומזע 33 .יררהה הגש-ןב ןתנוי ינוזגה םשה ינב 34 .רוא-ןב לפילא יררהה רכש-ןב םאיחא 35 .ינלפה היחא יתרכמה רפח 36 .יבזא-ןב ירענ ילמרכה ורצח 37 .ירגה-ןב רחבמ ןתנ יחא לאוי 38 .היורצ-ןב באוי ילכ אשנ יתרבה ירחנ ינומעה קלצ 39 .ירתיה ברג ירתיה אריע 40 .ילחא-ןב דבז יתחה הירוא 41 .םישולש וילעו ינבוארל שאר ינבוארה אזיש-ןב אנידע 42 .ינתמה טפשויו הכעמ-ןב ןנח 43 .ירערעה םתוח ינב לאועיו עמש יתרתשעה איזע 44 .יציתה ויחא אחיו ירמש-ןב לאעידי 45 .יבאומה המתיו םענלא ינב היושויו יביריו םיוחמה לאילא 46 .היבצמה לאישעיו דבועו לאילא 47