I Chronicles chapter 12 קרפ א םימיה ירבד המהו שיק-ןב לואש ינפמ רוצע דוע גלקיצל דיוד-לא םיאבה הלאו 1 .המחלמה ירזע םירובגב לואש יחאמ תשקב םיצחבו םינבאב םילאמשמו םינימימ תשק יקשנ 2 .ןמינבמ תומזע ינב טלפו לאוזיו יתעבגה העמשה ינב שאויו רזעיחא שארה 3 .יתתנעה אוהיו הכרבו .םישלשה-לעו םישלשב רובג ינועבגה היעמשיו 4 .יתרדגה דבזויו ןנחויו לאיזחיו הימריו 5 .יפירחה והיטפשו והירמשו הילעבו תומיריו יזועלא 6 .םיחרקה םעבשיו רזעויו לארזעו והישיו הנקלא 7 .רודגה-ןמ םחרי ינב הידבזו הלאעויו 8 המחלמל אבצ ישנא ליחה ירבג הרבדמ דצמל דיוד-לא ולדבנ ידגה-ןמו 9 .רהמל םירהה-לע םיאבצכו םהינפ הירא ינפו חמרו הנצ יכרע .ישלשה באילא ינשה הידבע שארה רזע 10 .ישמחה הימרי יעיברה הנמשמ 11 .יעבשה לאילא יששה יתע 12 .יעישתה דבזלא ינימשה ןנחוי 13 .רשע יתשע ינבכמ ירישעה והימרי 14 .ףלאל לודגהו ןטקה האמל דחא אבצה ישאר דג-ינבמ הלא 15 ויתידג-לכ-לע אלממ אוהו ןושארה שדחב ןדריה-תא ורבע רשא םה הלא 16 .ברעמלו חרזמל םיקמעה-לכ-תא וחירביו .דיודל דצמל-דע הדוהיו ןמינב ינב-ןמ ואביו 17 ינרזעל ילא םתאב םולשל-םא םהל רמאיו ןעיו םהינפל דיוד אציו 18 יהלא ארי יפכב סמח אלב ירצל ינתומרל-םאו דחיל בבל םכילע יל-היהי .חכויו וניתובא םולש םולש ישי-ןב ךמעו דיוד ךל םישולשה שאר ישמע-תא השבל חורו 19 .דודגה ישארב םנתיו דיוד םלבקיו ךיהלא ךרזע יכ ךרזעל םולשו ךל םרזע אלו המחלמל לואש-לע םיתשלפ-םע ואבב דיוד-לע ולפנ השנממו 20 .לואש וינדא-לא לופי ונישארב רמאל םיתשלפ ינרס והחלש הצעב יכ לאכימו לאעידיו דבזויו חנדע השנממ וילע ולפנ גלקיצ-לא ותכלב 21 .השנמל רשא םיפלאה ישאר יתלצו אוהילאו דבזויו .אבצב םירש ויהיו םלכ ליח ירובג-יכ דודגה-לע דיוד-םע ורזע המהו 22 הנחמכ לודג הנחמל-דע ורזעל דיוד-לע ואבי םויב םוי-תעל יכ 23 .םיהלא תוכלמ בסהל הנורבח דיוד-לע ואב אבצל ץולחה ישאר ירפסמ הלאו 24 .הוהי יפכ וילא לואש .אבצ יצולח תואמ הנומשו םיפלא תשש חמרו הנצ יאשנ הדוהי ינב 25 .האמו םיפלא תעבש אבצל ליח ירובג ןועמש ינב-ןמ 26 .תואמ ששו םיפלא תעברא יולה ינב-ןמ 27 .תואמ עבשו םיפלא תשלש ומעו ןרהאל דיגנה עדיוהיו 28 .םינשו םירשע םירש ויבא-תיבו ליח רובג רענ קודצו 29 תרמשמ םירמש םתיברמ הנה-דעו םיפלא תשלש לואש יחא ןמינב ינב-ןמו 30 .לואש תיב תיבל תומש ישנא ליח ירובג תואמ הנומשו ףלא םירשע םירפא ינב-ןמו 31 .םתובא -תא ךילמהל אובל תומשב ובקנ רשא ףלא רשע הנומש השנמ הטמ יצחמו 32 .דיוד םיתאמ םהישאר לארשי השעי-המ תעדל םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמו 33 .םהיפ-לע םהיחא-לכו רדעלו ףלא םישמח המחלמ ילכ-לכב המחלמ יכרע אבצ יאצוי ןולבזמ 34 .בלו בל-אלב .ףלא העבשו םישלש תינחו הנצב םהמעו ףלא םירש ילתפנמו 35 .תואמ ששו ףלא הנומשו-םירשע המחלמ יכרע ינדה-ןמו 36 .ףלא םיעברא המחלמ ךרעל אבצ יאצוי רשאמו 37 המחלמ אבצ ילכ לכב השנמ טבש יצחו ידגהו ינבוארה-ןמ ןדריל רבעמו 38 .ףלא םירשעו האמ -תא ךילמהל הנורבח ואב םלש בבלב הכרעמ ירדע המחלמ ישנא הלא-לכ 39 .דיוד-תא ךילמהל דחא בל לארשי תירש-לכ םגו לארשי-לכ-לע דיוד .םהיחא םהל וניכה-יכ םיתושו םילכא השולש םימי דיוד-םע םש-ויהיו 40 םירומחב םחל םיאיבמ ילתפנו ןולבזו רכששי-דע םהילא-םיבורקה םגו 41 רקבו ןמשו-ןייו םיקומצו םילבד חמק לכאמ רקבבו םידרפבו םילמגבו .לארשיב החמש יכ ברל ןאצו