I Chronicles chapter 15 קרפ א םימיה ירבד .להא ול-טיו םיהלאה ןוראל םוקמ ןכיו דיוד ריעב םיתב ול-שעיו 1 הוהי רחב םב-יכ םיולה-םא יכ םיהלאה ןורא-תא תאשל אל דיוד רמא זא 2 .םלוע-דע ותרשלו הוהי ןורא-תא תאשל ומוקמ-לא הוהי ןורא-תא תולעהל םלשורי-לא לארשי-לכ-תא דיוד להקיו 3 .ול ןיכה-רשא .םיולה-תאו ןרהא ינב-תא דיוד ףסאיו 4 .םירשעו האמ ויחאו רשה לאירוא תהק ינבל 5 .םירשעו םיתאמ ויחאו רשה הישע יררמ ינבל 6 .םישלשו האמ ויחאו רשה לאוי םושרג ינבל 7 .םיתאמ ויחאו רשה היעמש ןפצילא ינבל 8 .םינומש ויחאו רשה לאילא ןורבח ינבל 9 .רשע םינשו האמ ויחאו רשה בדנימע לאיזע ינבל 10 לאויו הישע לאירואל םיוללו םינהכה רתיבאלו קודצל דיוד ארקיו 11 .בדנימעו לאילאו היעמש תא םתילעהו םכיחאו םתא ושדקתה םיולל תובאה ישאר םתא םהל רמאיו 12 .ול יתוניכה-לא לארשי יהלא הוהי ןורא .טפשמכ והנשרד אל-יכ ונב וניהלא הוהי ץרפ םתא אל הנושארבמל יכ 13 .לארשי יהלא הוהי ןורא-תא תולעהל םיולהו םינהכה ושדקתיו 14 םפתכב הוהי רבדכ השמ הוצ רשאכ םיהלאה ןורא תא םיולה-ינב ואשיו 15 .םהילע תוטמב םילבנ ריש-ילכב םיררשמה םהיחא-תא דימעהל םיולה ירשל דיוד רמאיו 16 .החמשל לוקב-םירהל םיעימשמ םיתלצמו תורנכו ינב-ןמו והיכרב-ןב ףסא ויחא-ןמו לאוי-ןב ןמיה תא םיולה ודימעיו 17 .והישוק-ןב ןתיא םהיחא יררמ ינעו לאיחיו תומרימשו לאיזעיו ןב והירכז םינשמה םהיחא םהמעו 18 לאיעיו םדא דבעו והינקמו והלפילאו והיתתמו והישעמו והינבו באילא .םירעשה .עימשהל תשחנ םיתלצמב ןתיאו ףסא ןמיה םיררשמהו 19 והינבו והישעמו באילאו ינעו לאיחיו תומרימשו לאיזעו הירכזו 20 .תומלע-לע םילבנב -לע תורנכב והיזזעו לאיעיו םדא דבעו והינקמו והלפילאו והיתתמו 21 .חצנל תינימשה .אוה ןיבמ יכ אשמב רסי אשמב םיולה-רש והיננכו 22 .ןוראל םירעש הנקלאו היכרבו 23 םינהכה רזעילאו והינבו והירכזו ישמעו לאנתנו טפשויו והינבשו 24 .ןוראל םירעש היחיו םדא דבעו םיהלאה ןורא ינפל תורצצחב םירצצחמ -תירב ןורא-תא תולעהל םיכלהה םיפלאה ירשו לארשי ינקזו דיוד יהיו 25 .החמשב םדא-דבע תיב-ןמ הוהי -העבש וחבזיו הוהי-תירב ןורא יאשנ םיולה-תא םיהלאה רזעב יהיו 26 .םיליא העבשו םירפ םיררשמהו ןוראה-תא םיאשנה םיולה-לכו ץוב ליעמב לברכמ דיודו 27 .דב דופא דיוד-לעו םיררשמה אשמה רשה היננכו תורצצחבו רפוש לוקבו העורתב הוהי-תירב ןורא-תא םילעמ לארשי-לכו 28 .תורנכו םילבנב םיעמשמ םיתלצמבו דעב הפקשנ לואש-תב לכימו דיוד ריע-דע אב הוהי תירב ןורא יהיו 29 .הבלב ול זבתו קחשמו דקרמ דיוד ךלמה-תא ארתו ןולחה