I Chronicles chapter 16 קרפ א םימיה ירבד דיוד ול-הטנ רשא להאה ךותב ותא וגיציו םיהלאה ןורא-תא ואיביו 1 .םיהלאה ינפל םימלשו תולע ובירקיו .הוהי םשב םעה-תא ךרביו םימלשהו הלעה תולעהמ דיוד לכיו 2 .השישאו רפשאו םחל-רככ שיאל השא-דעו שיאמ לארשי שיא-לכל קלחיו 3 ללהלו תודוהלו ריכזהלו םיתרשמ םיולה-ןמ הוהי ןורא ינפל ןתיו 4 .לארשי יהלא הוהיל באילאו היתתמו לאיחיו תומרימשו לאיעי הירכז והנשמו שארה ףסא 5 .עימשמ םיתלצמב ףסאו תורנכבו םילבנ ילכב לאיעיו םדא דבעו והינבו .םיהלאה-תירב ןורא ינפל דימת תורצצחב םינהכה לאיזחיו והינבו 6 .ויחאו ףסא-דיב הוהיל תודהל שארב דיוד ןתנ זא אוהה םויב 7 .ויתלילע םימעב ועידוה ומשב וארק הוהיל ודוה 8 .ויתאלפנ-לכב וחיש ול-ורמז ול וריש 9 .הוהי ישקבמ בל חמשי ושדק םשב וללהתה 10 .דימת וינפ ושקב וזעו הוהי ושרד 11 .והיפ-יטפשמו ויתפמ השע רשא ויתאלפנ ורכז 12 .ויריחב בקעי ינב ודבע לארשי ערז 13 .ויטפשמ ץראה-לכב וניהלא הוהי אוה 14 .רוד ףלאל הוצ רבד ותירב םלועל ורכז 15 .קחציל ותעובשו םהרבא-תא תרכ רשא 16 .םלוע תירב לארשיל קחל בקעיל הדימעיו 17 .םכתלחנ לבח ןענכ-ץרא ןתא ךל רמאל 18 .הב םירגו טעמכ רפסמ יתמ םכתויהב 19 .רחא םע-לא הכלמממו יוג-לא יוגמ וכלהתיו 20 .םיכלמ םהילע חכויו םקשעל שיאל חינה-אל 21 .וערת-לא יאיבנבו יחישמב ועגת-לא 22 .ותעושי םוי-לא-םוימ ורשב ץראה-לכ הוהיל וריש 23 .ויתאלפנ םימעה-לכב ודובכ-תא םיוגב ורפס 24 .םיהלא-לכ-לע אוה ארונו דאמ ללהמו הוהי לודג יכ 25 .השע םימש הוהיו םילילא םימעה יהלא-לכ יכ 26 .ומקמב הודחו זע וינפל רדהו דוה 27 .זעו דובכ הוהיל ובה םימע תוחפשמ הוהיל ובה 28 -תרדהב הוהיל ווחתשה וינפל ואבו החנמ ואש ומש דובכ הוהיל ובה 29 .שדק .טומת-לב לבת ןוכת-ףא ץראה-לכ וינפלמ וליח 30 .ךלמ הוהי םיוגב ורמאיו ץראה לגתו םימשה וחמשי 31 .וב-רשא-לכו הדשה ץלעי ואולמו םיה םערי 32 .ץראה-תא טופשל אב-יכ הוהי ינפלמ רעיה יצע וננרי זא 33 .ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל ודוה 34 םשל תודהל םיוגה-ןמ ונליצהו ונצבקו ונעשי יהלא ונעישוה ורמאו 35 .ךתלהתב חבתשהל ךשדק ןמא םעה-לכ ורמאיו םלעה דעו םלועה-ןמ לארשי יהלא הוהי ךורב 36 .הוהיל ללהו ןוראה ינפל תרשל ויחאלו ףסאל הוהי-תירב ןורא ינפל םש-בזעיו 37 .ומויב םוי-רבדל דימת .םירעשל הסחו ןותידי-ןב םדא דבעו הנומשו םישש םהיחאו םדא דבעו 38 .ןועבגב רשא המבב הוהי ןכשמ ינפל םינהכה ויחאו ןהכה קודצ תאו 39 בותכה-לכלו ברעלו רקבל דימת הלעה חבזמ-לע הוהיל תולע תולעהל 40 .לארשי-לע הוצ רשא הוהי תרותב הוהיל תודהל תומשב ובקנ רשא םירורבה ראשו ןותודיו ןמיה םהמעו 41 .ודסח םלועל יכ םיהלאה ריש ילכו םיעימשמל םיתלצמו תורצצח ןותודיו ןמיה םהמעו 42 .רעשל ןותודי ינבו .ותיב-תא ךרבל דיוד בסיו ותיבל שיא םעה-לכ וכליו 43