I Chronicles chapter 17 קרפ א םימיה ירבד יכנא הנה איבנה ןתנ-לא דיוד רמאיו ותיבב דיוד בשי רשאכ יהיו 1 .תועירי תחת הוהי-תירב ןוראו םיזראה תיבב בשוי .ךמע םיהלאה יכ השע ךבבלב רשא לכ דיוד-לא ןתנ רמאיו 2 .רמאל ןתנ-לא םיהלא-רבד יהיו אוהה הלילב יהיו 3 .תבשל תיבה יל-הנבת התא אל הוהי רמא הכ ידבע דיוד-לא תרמאו ךל 4 הזה םויה דע לארשי-תא יתילעה רשא םויה-ןמ תיבב יתבשי אל יכ 5 .ןכשממו להא-לא להאמ היהאו רשא לארשי יטפש דחא-תא יתרבד רבדה לארשי-לכב יתכלהתה-רשא לכב 6 .םיזרא תיב יל םתינב-אל המל רמאל ימע-תא תוערל יתיוצ הונה-ןמ ךיתחקל ינא תואבצ הוהי רמא הכ דיודל ידבעל רמאת-הכ התעו 7 .לארשי ימע לע דיגנ תויהל ןאצה ירחא-ןמ םש ךל יתישעו ךינפמ ךיביוא-לכ-תא תירכאו תכלה רשא לכב ךמע היהאו 8 .ץראב רשא םילודגה םשכ -אלו דוע זגרי אלו ויתחת ןכשו והיתעטנו לארשי ימעל םוקמ יתמשו 9 .הנושארב רשאכ ותלבל הלוע-ינב ופיסוי ךיביוא-לכ-תא יתענכהו לארשי ימע-לע םיטפש יתיוצ רשא םימימלו 10 .הוהי ךל-הנבי תיבו ךל דגאו רשא ךירחא ךערז-תא יתומיקהו ךיתבא-םע תכלל ךימי ואלמ-יכ היהו 11 .ותוכלמ-תא יתוניכהו ךינבמ היהי .םלוע-דע ואסכ-תא יתננכו תיב יל-הנבי אוה 12 רשאכ ומעמ ריסא-אל ידסחו ןבל יל-היהי אוהו באל ול-היהא ינא 13 .ךינפל היה רשאמ יתוריסה .םלוע-דע ןוכנ היהי ואסכו םלועה-דע יתוכלמבו יתיבב והיתדמעהו 14 .דיוד-לא ןתנ רבד ןכ הזה ןוזחה לככו הלאה םירבדה לככ 15 ימו םיהלא הוהי ינא-ימ רמאיו הוהי ינפל בשיו דיוד ךלמה אביו 16 .םלה-דע ינתאיבה יכ יתיב רותכ ינתיארו קוחרמל ךדבע-תיב-לע רבדתו םיהלא ךיניעב תאז ןטקתו 17 .םיהלא הוהי הלעמה םדאה .תעדי ךדבע-תא התאו ךדבע-תא דובכל ךילא דיוד דוע ףיסוי-המ 18 -לכ-תא עידהל תאזה הלודגה-לכ תא תישע ךבלכו ךדבע רובעב הוהי 19 .תולדגה .ונינזאב ונעמש-רשא לכב ךתלוז םיהלא ןיאו ךומכ ןיא הוהי 20 םושל םע ול תודפל םיהלאה ךלה רשא ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו 21 .םיוג םירצממ תידפ-רשא ךמע ינפמ שרגל תוארנו תולדג םש ךל .םיהלאל םהל תייה הוהי התאו םלוע-דע םעל ךל לארשי ךמע-תא ןתתו 22 השעו םלוע-דע ןמאי ותיב-לעו ךדבע-לע תרבד רשא רבדה הוהי התעו 23 .תרבד רשאכ םיהלא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמאל םלוע-דע ךמש לדגיו ןמאיו 24 .ךינפל ןוכנ ךדבע דיוד-תיבו לארשיל ךדבע אצמ ןכ-לע תיב ול תונבל ךדבע ןזא-תא תילג יהלא התא יכ 25 .ךינפל ללפתהל .תאזה הבוטה ךדבע-לע רבדתו םיהלאה אוה-התא הוהי התעו 26 הוהי התא-יכ ךינפל םלועל תויהל ךדבע תיב-תא ךרבל תלאוה התעו 27 .םלועל ךרבמו תכרב