I Chronicles chapter 20 קרפ א םימיה ירבד אבצה ליח-תא באוי גהניו םיכלמה תאצ תעל הנשה תבושת תעל יהיו 1 ךיו םלשוריב בשי דיודו הבר-תא רציו אביו ןומע-ינב ץרא-תא תחשיו .הסרהיו הבר-תא באוי ןבא הבו בהז-רככ לקשמ האצמיו ושאר לעמ םכלמ-תרטע-תא דיוד חקיו 2 .דאמ הברה איצוה ריעה ללשו דיוד שאר-לע יהתו הרקי ןכו תורגמבו לזרבה יצירחבו הרגמב רשיו איצוה הב-רשא םעה-תאו 3 .םלשורי םעה-לכו דיוד בשיו ןומע-ינב ירע לכל דיוד השעי -תא יתשחה יכבס הכה זא םיתשלפ-םע רזגב המחלמ דמעתו ןכירחא יהיו 4 .וענכיו םיאפרה ידלימ יפס תילג יחא ימחל-תא רועי-ןב ןנחלא ךיו םיתשלפ-תא המחלמ דוע-יהתו 5 .םיגרא רונמכ ותינח ץעו יתגה עבראו םירשע ששו-שש ויתעבצאו הדמ שיא יהיו תגב המחלמ דוע-יהתו 6 .אפרהל דלונ אוה-םגו .דיוד יחא אעמש-ןב ןתנוהי והכיו לארשי-תא ףרחיו 7 .וידבע-דיבו דיוד-דיב ולפיו תגב אפרהל ודלונ לא 8