I Chronicles chapter 21 קרפ א םימיה ירבד .לארשי-תא תונמל דיוד-תא תסיו לארשי-לע ןטש דמעיו 1 -דעו עבש ראבמ לארשי-תא ורפס וכל םעה ירש-לאו באוי-לא דיוד רמאיו 2 .םרפסמ-תא העדאו ילא ואיבהו ןד םלכ ךלמה ינדא אלה םימעפ האמ םהכ ומע-לע הוהי ףסוי באוי רמאיו 3 .לארשיל המשאל היהי המל ינדא תאז שקבי המל םידבעל ינדאל .םלשורי אביו לארשי-לכב ךלהתיו באוי אציו באוי-לע קזח ךלמה-רבדו 4 םיפלא ףלא לארשי-לכ יהיו דיוד-לא םעה-דקפמ רפסמ-תא באוי ןתיו 5 .ברח ףלש שיא ףלא םיעבשו תואמ עברא הדוהיו ברח ףלש שיא ףלא האמו .באוי-תא ךלמה-רבד בעתנ-יכ םכותב דקפ אל ןמינבו יולו 6 .לארשי-תא ךיו הזה רבדה-לע םיהלאה יניעב עריו 7 התעו הזה רבדה-תא יתישע רשא דאמ יתאטח םיהלאה-לא דיוד רמאיו 8 .דאמ יתלכסנ יכ ךדבע ןווע-תא אנ-רבעה .רמאל דיוד הזח דג-לא הוהי רבדיו 9 ךל-רחב ךילע הטנ ינא שולש הוהי רמא הכ רמאל דיוד-לא תרבדו ךל 10 .ךל-השעאו הנהמ תחא .ךל-לבק הוהי רמא-הכ ול רמאיו דיוד-לא דג אביו 11 ךביוא ברחו ךירצ-ינפמ הפסנ םישדח השלש-םאו בער םינש שולש-םא 12 -לכב תיחשמ הוהי ךאלמו ץראב רבדו הוהי ברח םימי תשלש-םאו תגשמל .רבד יחלש-תא בישא-המ האר התעו לארשי לובג וימחר םיבר-יכ הוהי-דיב אנ-הלפא דאמ יל-רצ דג-לא דיוד רמאיו 13 .לפא-לא םדא-דיבו דאמ .שיא ףלא םיעבש לארשימ לפיו לארשיב רבד הוהי ןתיו 14 -לע םחניו הוהי האר תיחשהכו התיחשהל םלשוריל ךאלמ םיהלאה חלשיו 15 ןרג-םע דמע הוהי ךאלמו ךדי ףרה התע בר תיחשמה ךאלמל רמאיו הערה .יסוביה ןנרא םימשה ןיבו ץראה ןיב דמע הוהי ךאלמ-תא אריו ויניע-תא דיוד אשיו 16 םיקשב םיסכמ םינקזהו דיוד לפיו םלשורי-לע היוטנ ודיב הפולש וברחו .םהינפ-לע -רשא אוה-ינאו םעב תונמל יתרמא ינא אלה םיהלאה-לא דיוד רמאיו 17 יב ךדי אנ יהת יהלא הוהי ושע המ ןאצה הלאו יתוערה ערהו יתאטח .הפגמל אל ךמעבו יבא תיבבו חבזמ םיקהל דיוד הלעי יכ דיודל רמאל דג-לא רמא הוהי ךאלמו 18 .יסביה ןנרא ןרגב הוהיל .הוהי םשב רבד רשא דג-רבדב דיוד לעיו 19 שד ןנראו םיאבחתמ ומע וינב תעבראו ךאלמה-תא אריו ןנרא בשיו 20 .םיטח וחתשיו ןרגה-ןמ אציו דיוד-תא אריו ןנרא טביו ןנרא-דע דיוד אביו 21 .הצרא םיפא דיודל ףסכב הוהיל חבזמ וב-הנבאו ןרגה םוקמ יל-הנת ןנרא-לא דיוד רמאיו 22 .םעה לעמ הפגמה רצעתו יל והנת אלמ יתתנ האר ויניעב בוטה ךלמה ינדא שעיו ךל-חק דיוד-לא ןנרא רמאיו 23 .יתתנ לכה החנמל םיטחהו םיצעל םיגרומהו תולעל רקבה -רשא אשא-אל יכ אלמ ףסכב הנקא הנק-יכ אל ןנראל דיוד ךלמה רמאיו 24 .םנח הלוע תולעהו הוהיל ךל .תואמ שש לקשמ בהז ילקש םוקמב ןנראל דיוד ןתיו 25 הוהי-לא ארקיו םימלשו תולע לעיו הוהיל חבזמ דיוד םש ןביו 26 .הלעה חבזמ לע םימשה-ןמ שאב והנעיו .הנדנ-לא וברח בשיו ךאלמל הוהי רמאיו 27 .םש חבזיו יסוביה ןנרא ןרגב הוהי והנע-יכ דיוד תוארב איהה תעב 28 המבב איהה תעב הלועה חבזמו רבדמב השמ השע-רשא הוהי ןכשמו 29 .ןועבגב ךאלמ ברח ינפמ תעבנ יכ םיהלא שרדל וינפל תכלל דיוד לכי-אלו 30 .הוהי