I Chronicles chapter 22 קרפ א םימיה ירבד .לארשיל הלעל חבזמ-הזו םיהלאה הוהי תיב אוה הז דיוד רמאיו 1 בוצחל םיבצח דמעיו לארשי ץראב רשא םירגה-תא סונכל דיוד רמאיו 2 .םיהלאה תיב תונבל תיזג ינבא ברל תשחנו דיוד ןיכה תורבחמלו םירעשה תותלדל םירמסמל ברל לזרבו 3 .לקשמ ןיא ברל םיזרא יצע םירצהו םינדיצה ואיבה יכ רפסמ ןיאל םיזרא יצעו 4 .דיודל הלעמל לידגהל הוהיל תונבל תיבהו ךרו רענ ינב המלש דיוד רמאיו 5 .ותומ ינפל ברל דיוד ןכיו ול אנ הניכא תוצראה-לכל תראפתלו םשל .לארשי יהלא הוהיל תיב תונבל והוציו ונב המלשל ארקיו 6 .יהלא הוהי םשל תיב תונבל יבבל-םע היה ינא ונב המלשל דיוד רמאיו 7 הנבת-אל תישע תולדג תומחלמו תכפש ברל םד רמאל הוהי-רבד ילע יהיו 8 .ינפל הצרא תכפש םיבר םימד יכ ימשל תיב ביבסמ ויביוא-לכמ ול יתוחנהו החונמ שיא היהי אוה ךל דלונ ןב-הנה 9 .וימיב לארשי-לע ןתא טקשו םולשו ומש היהי המלש יכ אסכ יתוניכהו באל ול-ינאו ןבל יל-היהי אוהו ימשל תיב הנבי-אוה 10 .םלוע-דע לארשי-לע ותוכלמ רבד רשאכ ךיהלא הוהי תיב תינבו תחלצהו ךמע הוהי יהי ינב התע 11 .ךילע הוהי תרות-תא רומשלו לארשי-לע ךוציו הניבו לכש הוהי ךל-ןתי ךא 12 .ךיהלא -תא הוהי הוצ רשא םיטפשמה-תאו םיקחה-תא תושעל רומשת-םא חילצת זא 13 .תחת-לאו ארית-לא ץמאו קזח לארשי-לע השמ ףלא ףסכו ףלא-האמ םירככ בהז הוהי-תיבל יתוניכה יינעב הנהו 14 םינבאו םיצעו היה ברל יכ לקשמ ןיא לזרבלו תשחנלו םירככ םיפלא .ףיסות םהילעו יתוניכה .הכאלמ-לכב םכח-לכו ץעו ןבא ישרחו םיבצח הכאלמ ישע ברל ךמעו 15 .ךמע הוהי יהיו השעו םוק רפסמ ןיא לזרבלו תשחנלו ףסכל בהזל 16 .ונב המלשל רזעל לארשי ירש-לכל דיוד וציו 17 יבשי תא ידיב ןתנ יכ ביבסמ םכל חינהו םכמע םכיהלא הוהי אלה 18 .ומע ינפלו הוהי ינפל ץראה השבכנו ץראה שדקמ-תא ונבו ומוקו םכיהלא הוהיל שורדל םכשפנו םכבבל ונת התע 19 הנבנה תיבל םיהלאה שדק ילכו הוהי-תירב ןורא-תא איבהל םיהלאה הוהי .הוהי-םשל