I Chronicles chapter 23 קרפ א םימיה ירבד .לארשי-לע ונב המלש-תא ךלמיו םימי עבשו ןקז דיודו 1 .םיולהו םינהכהו לארשי ירש-לכ-תא ףסאיו 2 םירבגל םתלגלגל םרפסמ יהיו הלעמו הנש םישלש ןבמ םיולה ורפסיו 3 .ףלא הנומשו םישלש םיטפשו םירטשו ףלא העבראו םירשע הוהי-תיב תכאלמ-לע חצנל הלאמ 4 .םיפלא תשש יתישע רשא םילכב הוהיל םיללהמ םיפלא תעבראו םירעש םיפלא תעבראו 5 .ללהל .יררמו תהק ןושרגל יול ינבל תוקלחמ דיוד םקלחיו 6 .יעמשו ןדעל ינשרגל 7 .השלש לאויו םתזו לאיחי שארה ןדעל ינב 8 .ןדעלל תובאה ישאר הלא השלש ןרהו לאיזחו תומלש יעמש ינב 9 .העברא יעמש-ינב הלא העירבו שועיו אניז תחי יעמש ינבו 10 ויהיו םינב וברה-אל העירבו שועיו ינשה הזיזו שארה תחי-יהיו 11 .תחא הדקפל בא תיבל .העברא לאיזעו ןורבח רהצי םרמע תהק ינב 12 -דע וינבו-אוה םישדק שדק ושידקהל ןרהא לדביו השמו ןרהא םרמע ינב 13 .םלוע-דע ומשב ךרבלו ותרשל הוהי ינפל ריטקהל םלוע .יולה טבש-לע וארקי וינב םיהלאה שיא השמו 14 .רזעילאו םשרג השמ ינב 15 .שארה לאובש םושרג ינב 16 ינבו םירחא םינב רזעילאל היה-אלו שארה היבחר רזעילא-ינב ויהיו 17 .הלעמל ובר היבחר .שארה תימלש רהצי ינב 18 .יעיברה םעמקיו ישילשה לאיזחי ינשה הירמא שארה והירי ןורבח ינב 19 .ינשה הישיו שארה הכימ לאיזע ינב 20 .שיקו רזעלא ילחמ ינב ישומו ילחמ יררמ ינב 21 .םהיחא שיק-ינב םואשיו תונב-םא יכ םינב ול ויה-אלו רזעלא תמיו 22 .השלש תומריו רדעו ילחמ ישומ ינב 23 תומש רפסמב םהידוקפל תובאה ישאר םהיתבא תיבל יול-ינב הלא 24 .הלעמו הנש םירשע ןבמ הוהי תיב תדבעל הכאלמה השע םתלגלגל -דע םלשוריב ןכשיו ומעל לארשי-יהלא הוהי חינה דיוד רמא יכ 25 .םלועל .ותדבעל וילכ-לכ-תאו ןכשמה-תא תאשל-ןיא םיולל םגו 26 .הלעמלו הנש םירשע ןבמ יול-ינב רפסמ המה םינרחאה דיוד ירבדב יכ 27 תוכשלה-לעו תורצחה-לע הוהי תיב תדבעל ןרהא ינב-דיל םדמעמ יכ 28 .םיהלאה תיב תדבע השעמו שדק-לכל תרהט-לעו -לכלו תכברמלו תבחמלו תוצמה יקיקרלו החנמל תלסלו תכרעמה םחללו 29 .הדמו הרושמ .ברעל ןכו הוהיל ללהלו תודהל רקבב רקבב דמעלו 30 טפשמכ רפסמב םידעמלו םישדחל תותבשל הוהיל תולע תולעה לכלו 31 .הוהי ינפל דימת םהילע םהיחא ןרהא ינב תרמשמו שדקה תרמשמ תאו דעומ-להא תרמשמ-תא ורמשו 32 .הוהי תיב תדבעל