I Chronicles chapter 24 קרפ א םימיה ירבד .רמתיאו רזעלא אוהיבאו בדנ ןרהא ינב םתוקלחמ ןרהא ינבלו 1 רזעלא ונהכיו םהל ויה-אל םינבו םהיבא ינפל אוהיבאו בדנ תמיו 2 .רמתיאו םתדקפל רמתיא ינב-ןמ ךלמיחאו רזעלא ינב-ןמ קודצו דיוד םקלחיו 3 .םתדבעב ינבל םוקלחיו רמתיא ינב-ןמ םירבגה ישארל םיבר רזעלא-ינב ואצמיו 4 .הנומש םתובא תיבל רמתיא ינבלו רשע השש תובא-תיבל םישאר רזעלא ינבמ םיהלאה ירשו שדק-ירש ויה-יכ הלא-םע הלא תולרוגב םוקלחיו 5 .רמתיא ינבבו רזעלא קודצו םירשהו ךלמה ינפל יולה-ןמ רפוסה לאנתנ-ןב היעמש םבתכיו 6 זחא דחא בא-תיב םיוללו םינהכל תובאה ישארו רתיבא-ןב ךלמיחאו ןהכה .רמתיאל זחא זחאו רזעלאל .ינשה היעדיל ביריוהיל ןושארה לרוגה אציו 7 .יעברה םירעשל ישילשה םרחל 8 .יששה ןמימל ישימחה היכלמל 9 .ינימשה היבאל יעבשה ץוקהל 10 .ירשעה והינכשל יעשתה עושיל 11 .רשע םינש םיקיל רשע יתשע בישילאל 12 .רשע העברא באבשיל רשע השלש הפחל 13 .רשע השש רמאל רשע השמח הגלבל 14 .רשע הנומש ץצפהל רשע העבש ריזחל 15 .םירשעה לאקזחיל רשע העשת היחתפל 16 .םירשעו םינש לומגל םירשעו דחא ןיכיל 17 .םירשעו העברא והיזעמל םירשעו השלש והילדל 18 רשאכ םהיבא ןרהא דיב םטפשמכ הוהי-תיבל אובל םתדבעל םתדקפ הלא 19 .לארשי יהלא הוהי והוצ .והידחי לאבוש ינבל לאבוש םרמע ינבל םירתונה יול ינבלו 20 .הישי שארה והיבחר ינבל והיבחרל 21 .תחי תומלש ינבל תומלש ירהציל 22 .יעיברה םעמקי ישילשה לאיזחי ינשה והירמא והירי ינבו 23 .רומש הכימ ינבל הכימ לאיזע ינב 24 .והירכז הישי ינבל הישי הכימ יחא 25 .ונב והיזעי ינב ישומו ילחמ יררמ ינב 26 .ירבעו רוכזו םהשו ונב והיזעיל יררמ ינב 27 .םינב ול היה-אלו רזעלא ילחמל 28 .לאמחרי שיק-ינב שיקל 29 .םהיתבא תיבל םיולה ינב הלא תומיריו רדעו ילחמ ישומ ינבו 30 קודצו ךלמה דיוד ינפל ןרהא-ינב םהיחא תמעל תולרוג םה-םג וליפיו 31 .ןטקה ויחא תמעל שארה תובא םיוללו םינהכל תובאה ישארו ךלמיחאו