I Chronicles chapter 25 קרפ א םימיה ירבד םיאיבנה ןותודיו ןמיהו ףסא ינבל הדבעל אבצה ירשו דיוד לדביו 1 .םתדבעל הכאלמ ישנא םרפסמ יהיו םיתלצמבו םילבנב תורנכב -לע אבנה ףסא-די לע ףסא ינב הלארשאו הינתנו ףסויו רוכז ףסא ינבל 2 .ךלמה ידי לע השש והיתתמו והיבשח והיעשיו ירצו והילדג ןותודי ינב ןותודיל 3 .הוהיל ללהו תודה-לע אבנה רונכב ןותודי םהיבא ידי יננח היננח תומיריו לאובש לאיזע והינתמ והיקב ןמיה ינב ןמיהל 4 .תואיזחמ ריתוה יתולמ השקבשי רזע יתממרו יתלדג התאילא םיהלאה ןתיו ןרק םירהל םיהלאה ירבדב ךלמה הזח ןמיהל םינב הלא-לכ 5 .שולש תונבו רשע העברא םינב ןמיהל תדבעל תורנכו םילבנ םיתלצמב הוהי תיב רישב םהיבא ידי-לע הלא-לכ 6 .ןמיהו ןותודיו ףסא ךלמה ידי לע םיהלאה תיב םינומש םיתאמ ןיבמה-לכ הוהיל ריש-ידמלמ םהיחא-םע םרפסמ יהיו 7 .הנומשו .דימלת-םע ןיבמ לודגכ ןטקכ תמעל תרמשמ תולרוג וליפיו 8 םינש וינבו ויחאו-אוה ינשה והילדג ףסויל ףסאל ןושארה לרוגה אציו 9 .רשע .רשע םינש ויחאו וינב רוכז ישלשה 10 .רשע םינש ויחאו וינב ירציל יעיברה 11 .רשע םינש ויחאו וינב והינתנ ישימחה 12 .רשע םינש ויחאו וינב והיקב יששה 13 .רשע םינש ויחאו וינב הלארשי יעבשה 14 .רשע םינש ויחאו וינב והיעשי ינימשה 15 .רשע םינש ויחאו וינב והינתמ יעישתה 16 .רשע םינש ויחאו וינב יעמש ירישעה 17 .רשע םינש ויחאו וינב לארזע רשע-יתשע 18 .רשע םינש ויחאו וינב היבשחל רשע םינשה 19 .רשע םינש ויחאו וינב לאבוש רשע השלשל 20 .רשע םינש ויחאו וינב והיתתמ רשע העבראל 21 .רשע םינש ויחאו וינב תומריל רשע השמחל 22 .רשע םינש ויחאו וינב והיננחל רשע הששל 23 .רשע םינש ויחאו וינב השקבשיל רשע העבשל 24 .רשע םינש ויחאו וינב יננחל רשע הנומשל 25 .רשע םינש ויחאו וינב יתולמל רשע העשתל 26 .רשע םינש ויחאו וינב התילאל םירשעל 27 .רשע םינש ויחאו וינב ריתוהל םירשעו דחאל 28 .רשע םינש ויחאו וינב יתלדגל םירשעו םינשל 29 .רשע םינש ויחאו וינב תואיזחמל םירשעו השלשל 30 .רשע םינש ויחאו וינב רזע יתממורל םירשעו העבראל 31