I Chronicles chapter 26 קרפ א םימיה ירבד .ףסא ינב-ןמ ארק-ןב והימלשמ םיחרקל םירעשל תוקלחמל 1 לאינתי ישילשה והידבז ינשה לאעידי רוכבה והירכז םינב והימלשמלו 2 .יעיברה .יעיבשה יניעוהילא יששה ןנחוהי ישימחה םליע 3 יעיברה רכשו ישלשה חאוי ינשה דבזוהי רוכבה היעמש םינב םדא דבעלו 4 .ישימחה לאנתנו .םיהלא וכרב יכ ינימשה יתלעפ יעיבשה רכששי יששה לאימע 5 .המה ליח ירובג-יכ םהיבא תיבל םילשממה םינב דלונ ונב היעמשלו 6 .והיכמסו והילא ליח-ינב ויחא דבזלא דבועו לאפרו ינתע היעמש ינב 7 םישש הדבעל חכב ליח-שיא םהיחאו םהינבו המה םדא דבע ינבמ הלא-לכ 8 .םדא דבעל םינשו .רשע הנומש ליח-ינב םיחאו םינב והימלשמלו 9 והמישיו רוכב היה-אל יכ שארה ירמש םינב יררמ-ינב-ןמ הסחלו 10 .שארל והיבא הסחל םיחאו םינב-לכ יעברה והירכז ישלשה והילבט ינשה והיקלח 11 .רשע השלש תיבב תרשל םהיחא תמעל תורמשמ םירבגה ישארל םירעשה תוקלחמ הלאל 12 .הוהי .רעשו רעשל םתובא תיבל לודגכ ןטקכ תולרוג וליפיו 13 תולרוג וליפה לכשב ץעוי ונב והירכזו והימלשל החרזמ לרוגה לפיו 14 .הנופצ ולרוג אציו .םיפסאה תיב וינבלו הבגנ םדא דבעל 15 .רמשמ תמעל רמשמ הלועה הלסמב תכלש רעש םע ברעמל הסחלו םיפשל 16 םיפסאלו העברא םויל הבגנל העברא םויל הנופצל השש םיולה חרזמל 17 .םינש םינש .רברפל םינש הלסמל העברא ברעמל רברפל 18 .יררמ ינבלו יחרקה ינבל םירעשה תוקלחמ הלא 19 .םישדקה תורצאלו םיהלאה תיב תורצוא-לע היחא םיולהו 20 .ילאיחי ינשרגה ןדעלל תובאה ישאר ןדעלל ינשרגה ינב ןדעל ינב 21 .הוהי תיב תורצא-לע ויחא לאויו םתז ילאיחי ינב 22 .ילאיזעל ינורבחל ירהציל ימרמעל 23 .תורצאה-לע דיגנ השמ-ןב םושרג-ןב לאבשו 24 ונב ירכזו ונב םריו ונב והיעשיו ונב והיבחר רזעילאל ויחאו 25 .ונב תומלשו ישארו ךלמה דיוד שידקה רשא םישדקה תורצא-לכ לע ויחאו תומלש אוה 26 .אבצה ירשו תואמהו םיפלאה-ירשל תובאה .הוהי תיבל קזחל ושידקה ללשה-ןמו תומחלמה-ןמ 27 -ןב באויו רנ-ןב רנבאו שיק-ןב לואשו הארה לאומש שידקהה לכו 28 .ויחאו תימלש-די לע שידקמה לכ היורצ .םיטפשלו םירטשל לארשי-לע הנוציחה הכאלמל וינבו והיננכ ירהציל 29 לארשי תדקפ לע תואמ-עבשו ףלא ליח-ינב ויחאו והיבשח ינורבחל 30 .ךלמה תדבעלו הוהי תכאלמ לכל הברעמ ןדריל רבעמ תוכלמל םיעבראה תנשב תובאל ויתדלתל ינורבחל שארה הירי ינורבחל 31 .דעלג ריזעיב ליח ירובג םהב אצמיו ושרדנ דיוד ךלמה דיוד םדיקפיו תובאה ישאר תואמ עבשו םיפלא ליח-ינב ויחאו 32 .ךלמה רבדו םיהלאה רבד-לכל ישנמה טבש יצחו ידגהו ינבוארה-לע