I Chronicles chapter 27 קרפ א םימיה ירבד םהירטשו תואמהו םיפלאה ירשו תובאה ישאר םרפסמל לארשי ינבו 1 ישדח לכל שדחב שדח תאציהו האבה תוקלחמה רבד לכל ךלמה-תא םיתרשמה .ףלא העבראו םירשע תחאה תקלחמה הנשה ותקלחמ לעו לאידבז-ןב םעבשי ןושארה שדחל הנושארה תקלחמה לע 2 .ףלא העבראו םירשע .ןושארה שדחל תואבצה ירש-לכל שארה ץרפ-ינב-ןמ 3 לעו דיגנה תולקמו ותקלחמו יחוחאה ידוד ינשה שדחה תקלחמ לעו 4 .ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו שאר ןהכה עדיוהי-ןב והינב ישילשה שדחל ישילשה אבצה רש 5 .ףלא העבראו םירשע ותקלחמ .ונב דבזימע ותקלחמו םישלשה-לעו םישלשה רובג והינב אוה 6 לעו וירחא ונב הידבזו באוי יחא לא-השע יעיברה שדחל יעיברה 7 .ףלא העבראו םירשע ותקלחמ העבראו םירשע ותקלחמ לעו חרזיה תוהמש רשה ישימחה שדחל ישימחה 8 .ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו יעוקתה שקע-ןב אריע יששה שדחל יששה 9 .ףלא םירשע ותקלחמ לעו םירפא ינב-ןמ ינולפה ץלח יעיבשה שדחל יעיבשה 10 .ףלא העבראו העבראו םירשע ותקלחמ לעו יחרזל יתשחה יכבס ינימשה שדחל ינימשה 11 .ףלא םירשע ותקלחמ לעו ינימינבל יתתנעה רזעיבא יעישתה שדחל יעישתה 12 .ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו יחרזל יתפוטנה ירהמ ירישעה שדחל ירישעה 13 .ףלא העבראו לעו םירפא ינב-ןמ ינותערפה הינב שדחה רשע-יתשעל רשע-יתשע 14 .ףלא העבראו םירשע ותקלחמ ותקלחמ לעו לאינתעל יתפוטנה ידלח שדחה רשע םינשל רשע םינשה 15 .ףלא העבראו םירשע -ןב והיטפש ינועמשל ירכז-ןב רזעילא דיגנ ינבוארל לארשי יטבש לעו 16 .הכעמ .קודצ ןרהאל לאומק-ןב היבשח יולל 17 .לאכימ-ןב ירמע רכששיל דיוד יחאמ והילא הדוהיל 18 .לאירזע-ןב תומירי ילתפנל והידבע-ןב והיעמשי ןלובזל 19 .והידפ-ןב לאוי השנמ טבש יצחל והיזזע-ןב עשוה םירפא ינבל 20 .רנבא-ןב לאישעי ןמינבל והירכז-ןב ודי הדעלג השנמה יצחל 21 .לארשי יטבש ירש הלא םחרי-ןב לארזע ןדל 22 תוברהל הוהי רמא יכ הטמלו הנש םירשע ןבמל םרפסמ דיוד אשנ-אלו 23 .םימשה יבכוככ לארשי-תא אלו לארשי-לע ףצק תאזב יהיו הלכ אלו תונמל לחה היורצ-ןב באוי 24 .דיוד ךלמל םימיה-ירבד רפסמב רפסמה הלע םירפכבו םירעב הדשב תורצאה לעו לאידע-ןב תומזע ךלמה תורצא לעו 25 .והיזע-ןב ןתנוהי תולדגמבו .בולכ-ןב ירזע המדאה תדבעל הדשה תכאלמ ישע לעו 26 .ימפשה ידבז ןייה תורצאל םימרכבש לעו יתמרה יעמש םימרכה-לעו 27 ןמשה תורצא-לעו ירדגה ןנח לעב הלפשב רשא םימקשהו םיתיזה-לעו 28 .שעוי -ןב טפש םיקמעב רקבה-לעו ינורשה ירטש ןורשב םיערה רקבה-לעו 29 .ilcr .יתנרמה והידחי תונתאה-לעו ילעמשיה ליבוא םילמגה-לעו 30 .דיוד ךלמל רשא שוכרה ירש הלא-לכ ירגהה זיזי ןאצה-לעו 31 -םע ינומכח-ןב לאיחיו אוה רפוסו ןיבמ-שיא ץעוי דיוד-דוד ןתנוהיו 32 .ךלמה ינב .ךלמה ער יכראה ישוחו ךלמל ץעוי לפתיחאו 33 .באוי ךלמל אבצ-רשו רתיבאו והינב-ןב עדיוהי לפתיחא ירחאו 34