I Chronicles chapter 28 קרפ א םימיה ירבד -תא םיתרשמה תוקלחמה ירשו םיטבשה ירש לארשי ירש-לכ-תא דיוד להקיו 1 -םע וינבלו ךלמל הנקמו-שוכר-לכ ירשו תואמה ירשו םיפלאה ירשו ךלמה .םלשורי-לא ליח רובג-לכלו םירובגהו םיסירסה יבבל-םע ינא ימעו יחא ינועמש רמאיו וילגר-לע ךלמה דיוד םקיו 2 יתוניכהו וניהלא ילגר םדהלו הוהי-תירב ןוראל החונמ תיב תונבל .תונבל .תכפש םימדו התא תומחלמ שיא יכ ימשל תיב הנבת-אל יל רמא םיהלאהו 3 לארשי-לע ךלמל תויהל יבא-תיב לכמ יב לארשי יהלא הוהי רחביו 4 הצר יב יבא ינבבו יבא תיב הדוהי תיבבו דיגנל רחב הדוהיב יכ םלועל .לארשי-לכ-לע ךילמהל אסכ-לע תבשל ינב המלשב רחביו הוהי יל ןתנ םינב םיבר יכ ינב-לכמו 5 .לארשי-לע הוהי תוכלמ ןבל יל וב יתרחב-יכ יתורצחו יתיב הנבי-אוה ךנב המלש יל רמאיו 6 .באל ול-היהא ינאו םויכ יטפשמו יתוצמ תושעל קזחי-םא םלועל-דע ותוכלמ-תא יתוניכהו 7 .הזה תוצמ-לכ ושרדו ורמש וניהלא ינזאבו הוהי-להק לארשי-לכ יניעל התעו 8 -דע םכירחא םכינבל םתלחנהו הבוטה ץראה-תא ושרית ןעמל םכיהלא הוהי .םלוע -לכ יכ הצפח שפנבו םלש בלב והדבעו ךיבא יהלא-תא עד ינב-המלש התאו 9 -םאו ךל אצמי ונשרדת-םא ןיבמ תובשחמ רצי-לכו הוהי שרוד תובבל .דעל ךחינזי ונבזעת .השעו קזח שדקמל תיב-תונבל ךב רחב הוהי-יכ התע האר 10 ויתילעו ויכזנגו ויתב-תאו םלואה תינבת-תא ונב המלשל דיוד ןתיו 11 .תרפכה תיבו םימינפה וירדחו ביבס תוכשלה-לכלו הוהי-תיב תורצחל ומע חורב היה רשא לכ תינבתו 12 .םישדקה תורצאלו םיהלאה תיב תורצאל ילכ-לכלו הוהי-תיב תדובע תכאלמ-לכלו םיולהו םינהכה תוקלחמלו 13 .הוהי-תיב תדובע -לכל לקשמב ףסכה ילכ לכל הדובעו הדובע ילכ-לכל בהזל לקשמב בהזל 14 .הדובעו הדובע ילכ היתרנו הרונמו הרונמ-לקשמב בהז םהיתרנו בהזה תורנמל לקשמו 15 .הרונמו הרונמ תדובעכ היתרנו הרונמל לקשמב ףסכה תורנמלו .ףסכה תונחלשל ףסכו ןחלשו ןחלשל תכרעמה תונחלשל לקשמ בהזה-תאו 16 רופכל לקשמב בהזה ירופכלו רוהט בהז תושקהו תוקרזמהו תוגלזמהו 17 .רופכו רופכל לקשמב ףסכה ירופכלו רופכו םישרפל בהז םיברכה הבכרמה תינבתלו לקשמב קקזמ בהז תרטקה חבזמלו 18 .הוהי-תירב ןורא-לע םיככסו .תינבתה תוכאלמ לכ ליכשה ילע הוהי דימ בתכב לכה 19 הוהי יכ תחת-לאו ארית-לא השעו ץמאו קזח ונב המלשל דיוד רמאיו 20 -תיב תדובע תכאלמ-לכ תולכל-דע ךבזעי אלו ךפרי אל ךמע יהלא םיהלא .הוהי -לכב ךמעו םיהלאה תיב תדובע-לכל םיולהו םינהכה תוקלחמ הנהו 21 .ךירבד-לכל םעה-לכו םירשהו הדובע-לכל המכחב בידנ-לכל הכאלמ