I Chronicles chapter 29 קרפ א םימיה ירבד ךרו רענ םיהלא וב-רחב דחא ינב המלש להקה-לכל ךלמה דיוד רמאיו 1 .םיהלא הוהיל יכ הריבה םדאל אל יכ הלודג הכאלמהו תשחנל תשחנהו ףסכל ףסכהו בהזל בהזה יהלא-תיבל יתוניכה יחכ-לככו 2 לכו המקרו ךופ-ינבא םיאולמו םהש-ינבא םיצעל םיצעהו לזרבל לזרבה .ברל שיש-ינבאו הרקי ןבא יהלא-תיבל יתתנ ףסכו בהז הלגס יל-שי יהלא תיבב יתוצרב דועו 3 .שדקה תיבל יתוניכה-לכמ הלעמל חוטל קקזמ ףסכ-רככ םיפלא תעבשו ריפוא בהזמ בהז ירככ םיפלא תשלש 4 .םיתבה תוריק תואלמל בדנתמ ימו םישרח דיב הכאלמ-לכלו ףסכל ףסכלו בהזל בהזל 5 .הוהיל םויה ודי ירשלו תואמהו םיפלאה ירשו לארשי יטבש ירשו תובאה ירש ובדנתיו 6 .ךלמה תכאלמ ובר םינכרדאו םיפלא-תשמח םירככ בהז םיהלאה-תיב תדובעל ונתיו 7 -האמ לזרבו םירככ םיפלא תנומשו ובר תשחנו םיפלא תרשע םירככ ףסכו .םירככ ףלא .ינשרגה לאיחי-די לע הוהי-תיב רצואל ונתנ םינבא ותא אצמנהו 8 ךלמה דיוד םגו הוהיל ובדנתה םלש בלב יכ םבדנתה-לע םעה וחמשיו 9 .הלודג החמש חמש הוהי התא ךורב דיוד רמאיו להקה-לכ יניעל הוהי-תא דיוד ךרביו 10 .םלוע-דעו םלועמ וניבא לארשי יהלא ץראבו םימשב לכ-יכ דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלדגה הוהי ךל 11 .שארל לכל אשנתמהו הכלממה הוהי ךל לדגל ךדיבו הרובגו חכ ךדיבו לכב לשומ התאו ךינפלמ דובכהו רשעהו 12 .לכל קזחלו .ךתראפת םשל םיללהמו ךל ונחנא םידומ וניהלא התעו 13 ךדימו לכה ךממ-יכ תאזכ בדנתהל חכ רצענ-יכ ימע ימו ינא ימ יכו 14 .ךל ונתנ ץראה-לע ונימי לצכ וניתבא-לככ םיבשותו ךינפל ונחנא םירג-יכ 15 .הוקמ ןיאו ךשדק םשל תיב ךל-תונבל ונניכה רשא הזה ןומהה לכ וניהלא הוהי 16 .לכה ךלו איה ךדימ יבבל רשיב ינא הצרת םירשימו בבל ןחב התא יכ יהלא יתעדיו 17 .ךל-בדנתהל החמשב יתיאר הפ-ואצמנה ךמע התעו הלא-לכ יתבדנתה רציל םלועל תאז-הרמש וניתבא לארשיו קחצי םהרבא יהלא הוהי 18 .ךילא םבבל ןכהו ךמע בבל תובשחמ לכה תושעלו ךיקחו ךיתודע ךיתוצמ רומשל םלש בבל ןת ינב המלשלו 19 .יתוניכה-רשא הריבה תונבלו להקה-לכ וכרביו םכיהלא הוהי-תא אנ-וכרב להקה-לכל דיוד רמאיו 20 .ךלמלו הוהיל ווחתשיו ודקיו םהיתבא יהלא הוהיל ףלא םירפ אוהה םויה תרחמל הוהיל תולע ולעיו םיחבז הוהיל וחבזיו 21 .לארשי-לכל ברל םיחבזו םהיכסנו ףלא םישבכ ףלא םיליא תינש וכילמיו הלודג החמשב אוהה םויב הוהי ינפל ותשיו ולכאיו 22 .ןהכל קודצלו דיגנל הוהיל וחשמיו דיוד-ןב המלשל וילא ועמשיו חלציו ויבא דיוד-תחת ךלמל הוהי אסכ-לע המלש בשיו 23 .לארשי-לכ המלש תחת די ונתנ דיוד ךלמה ינב-לכ םגו םירבגהו םירשה-לכו 24 .ךלמה תוכלמ דוה וילע ןתיו לארשי-לכ יניעל הלעמל המלש-תא הוהי לדגיו 25 .לארשי-לע וינפל ךלמ-לכ-לע היה-אל רשא .לארשי-לכ-לע ךלמ ישי-ןב דיודו 26 םינש עבש ךלמ ןורבחב הנש םיעברא לארשי-לע ךלמ רשא םימיהו 27 .שולשו םישלש ךלמ םלשוריבו .ויתחת ונב המלש ךלמיו דובכו רשע םימי עבש הבוט הבישב תמיו 28 לאומש ירבד-לע םיבותכ םנה םינרחאהו םינשארה ךלמה דיוד ירבדו 29 .הזחה דג ירבד-לעו איבנה ןתנ ירבד-לעו הארה -לכ לעו לארשי-לעו וילע ורבע רשא םיתעהו ותרובגו ותוכלמ-לכ םע 30 .תוצראה תוכלממ