I Kings chapter 1 קרפ א םיכלמ .ול םחי אלו םידגבב והסכיו םימיב אב ןקז דוד ךלמהו 1 ךלמה ינפל הדמעו הלותב הרענ ךלמה ינדאל ושקבי וידבע ול ורמאיו 2 .ךלמה ינדאל םחו ךקיחב הבכשו תנכס ול-יהתו ואביו תימנושה גשיבא-תא ואצמיו לארשי לובג לכב הפי הרענ ושקביו 3 .ךלמל התא .העדי אל ךלמהו והתרשתו תנכס ךלמל יהתו דאמ-דע הפי הרענהו 4 םישמחו םישרפו בכר ול שעיו ךלמא ינא רמאל אשנתמ תיגח-ןב הינדאו 5 .וינפל םיצר שיא דאמ ראת-בוט אוה-םגו תישע הככ עודמ רמאל וימימ ויבא ובצע-אלו 6 .םולשבא ירחא הדלי ותאו ירחא ורזעיו ןהכה רתיבא םעו היורצ-ןב באוי םע וירבד ויהיו 7 .הינדא םירובגהו יערו יעמשו איבנה ןתנו עדיוהי-ןב והינבו ןהכה קודצו 8 .והינדא-םע ויה אל דודל רשא לגר ןיע לצא-רשא תלחזה ןבא םע אירמו רקבו ןאצ והינדא חבזיו 9 .ךלמה ידבע הדוהי ישנא-לכלו ךלמה ינב ויחא-לכ-תא ארקיו .ארק אל ויחא המלש-תאו םירובגה-תאו והינבו איבנה ןתנ-תאו 10 -ןב והינדא ךלמ יכ תעמש אולה רמאל המלש-םא עבש-תב-לא ןתנ רמאיו 11 .עדי אל דוד ונינדאו תיגח .המלש ךנב שפנ-תאו ךשפנ-תא יטלמו הצע אנ ךצעיא יכל התעו 12 תעבשנ ךלמה ינדא התא-אלה וילא תרמאו דוד ךלמה-לא יאבו יכל 13 ךלמ עודמו יאסכ-לע בשי אוהו ירחא ךלמי ךנב המלש-יכ רמאל ךתמאל .והינדא .ךירבד-תא יתאלמו ךירחא אובא ינאו ךלמה-םע םש תרבדמ ךדוע הנה 14 תרשמ תימנושה גשיבאו דאמ ןקז ךלמהו הרדחה ךלמה-לא עבש-תב אבתו 15 .ךלמה-תא .ךל-המ ךלמה רמאיו ךלמל וחתשתו עבש-תב דקתו 16 ךלמי ךנב המלש-יכ ךתמאל ךיהלא הוהיב תעבשנ התא ינדא ול רמאתו 17 .יאסכ-לע בשי אוהו ירחא .תעדי אל ךלמה ינדא התעו ךלמ הינדא הנה התעו 18 ןהכה רתיבאלו ךלמה ינב-לכל ארקיו ברל ןאצו-אירמו רוש חבזיו 19 .ארק אל ךדבע המלשלו אבצה רש באילו אסכ-לע בשי ימ םהל דיגהל ךילע לארשי-לכ יניע ךלמה ינדא התאו 20 .וירחא ךלמה-ינדא .םיאטח המלש ינבו ינא יתייהו ויתבא-םע ךלמה-ינדא בכשכ היהו 21 .אב איבנה ןתנו ךלמה-םע תרבדמ הנדוע הנהו 22 -לע ךלמל וחתשיו ךלמה ינפל אביו איבנה ןתנ הנה רמאל ךלמל ודיגיו 23 .הצרא ויפא -לע בשי אוהו ירחא ךלמי והינדא תרמא התא ךלמה ינדא ןתנ רמאיו 24 .יאסכ ךלמה ינב-לכל ארקיו ברל ןאצו-אירמו רוש חבזיו םויה דרי יכ 25 ךלמה יחי ורמאיו וינפל םיתשו םילכא םנהו ןהכה רתיבאלו אבצה ירשלו .והינדא אל ךדבע המלשלו עדיוהי-ןב והינבלו ןהכה קדצלו ךדבע-ינא ילו 26 .ארק -לע בשי ימ ךידבע-תא תעדוה אלו הזה רבדה היהנ ךלמה ינדא תאמ םא 27 .וירחא ךלמה-ינדא אסכ דמעתו ךלמה ינפל אבתו עבש-תבל יל-וארק רמאיו דוד ךלמה ןעיו 28 .ךלמה ינפל .הרצ-לכמ ישפנ-תא הדפ-רשא הוהי-יח רמאיו ךלמה עבשיו 29 ךלמי ךנב המלש-יכ רמאל לארשי יהלא הוהיב ךל יתעבשנ רשאכ יכ 30 .הזה םויה השעא ןכ יכ יתחת יאסכ-לע בשי אוהו ירחא דוד ךלמה ינדא יחי רמאתו ךלמל וחתשתו ץרא םיפא עבש-תב דקתו 31 .םלעל -ןב והינבלו איבנה ןתנלו ןהכה קודצל יל-וארק דוד ךלמה רמאיו 32 .ךלמה ינפל ואביו עדיוהי ינב המלש-תא םתבכרהו םכינדא ידבע-תא םכמע וחק םהל ךלמה רמאיו 33 .ןוחג-לא ותא םתדרוהו יל-רשא הדרפה-lr רפושב םתעקתו לארשי-לע ךלמל איבנה ןתנו ןהכה קודצ םש ותא חשמו 34 .המלש ךלמה יחי םתרמאו יתיוצ ותאו יתחת ךלמי אוהו יאסכ-לע בשיו אבו וירחא םתילעו 35 .הדוהי-לעו לארשי-לע דיגנ תויהל יהלא הוהי רמאי ןכ ןמא רמאיו ךלמה-תא עדיוהי-ןב והינב ןעיו 36 .ךלמה ינדא אסכמ ואסכ-תא לדגיו המלש-םע יהי ןכ ךלמה ינדא-םע הוהי היה רשאכ 37 .דוד ךלמה ינדא יתלפהו יתרכהו עדיוהי-ןב והינבו איבנה ןתנו ןהכה קודצ דריו 38 .ןוחג-לע ותא וכליו דוד ךלמה תדרפ-לע המלש-תא ובכריו ועקתיו המלש-תא חשמיו להאה-ןמ ןמשה ןרק-תא ןהכה קודצ חקיו 39 .המלש ךלמה יחי םעה-לכ ורמאיו רפושב הלודג החמש םיחמשו םיללחב םיללחמ םעהו וירחא םעה-לכ ולעיו 40 .םלוקב ץראה עקבתו -תא באוי עמשיו לכאל ולכ םהו ותא רשא םיארקה-לכו והינדא עמשיו 41 .המוה הירקה-לוק עודמ רמאיו רפושה לוק יכ אב והינדא רמאיו אב ןהכה רתיבא-ןב ןתנוי הנהו רבדמ ונדוע 42 .רשבת בוטו התא ליח שיא .המלש-תא ךילמה דוד-ךלמה ונינדא לבא והינדאל רמאיו ןתנוי ןעיו 43 עדיוהי-ןב והינבו איבנה ןתנ-תאו ןהכה קודצ-תא ךלמה-ותא חלשיו 44 .ךלמה תדרפ לע ותא ובכריו יתלפהו יתרכהו םיחמש םשמ ולעיו ןוחגב ךלמל איבנה ןתנו ןהכה קודצ ותא וחשמיו 45 .םתעמש רשא לוקה אוה הירקה םהתו .הכולמה אסכ לע המלש בשי םגו 46 -תא ךיהלא בטיי רמאל דוד ךלמה ונינדא-תא ךרבל ךלמה ידבע ואב-םגו 47 .בכשמה-לע ךלמה וחתשיו ךאסכמ ואסכ-תא לדגיו ךמשמ המלש םש -לע בשי םויה ןתנ רשא לארשי יהלא הוהי ךורב ךלמה רמא הככ-םגו 48 .תואר יניעו יאסכ .וכרדל שיא וכליו והינדאל רשא םיארקה-לכ ומקיו ודרחיו 49 .חבזמה תונרקב קזחיו ךליו םקיו המלש ינפמ ארי והינדאו 50 תונרקב זחא הנהו המלש ךלמה-תא ארי והינדא הנה רמאל המלשל דגיו 51 .ברחב ודבע-תא תימי-םא המלש ךלמה םויכ יל-עבשי רמאל חבזמה -אצמת הער-םאו הצרא ותרעשמ לפי-אל ליח-ןבל היהי םא המלש רמאיו 52 .תמו וב -רמאיו המלש ךלמל וחתשיו אביו חבזמה לעמ והדריו המלש ךלמה חלשיו 53 .ךתיבל ךל המלש ול