I Kings chapter 2 קרפ א םיכלמ .רמאל ונב המלש-תא וציו תומל דוד-ימי וברקיו 1 .שיאל תייהו תקזחו ץראה-לכ ךרדב ךלה יכנא 2 ויתוצמ ויתקח רמשל ויכרדב תכלל ךיהלא הוהי תרמשמ-תא תרמשו 3 תאו השעת רשא-לכ תא ליכשת ןעמל השמ תרותב בותככ ויתודעו ויטפשמו .םש הנפת רשא-לכ םכרד-תא ךינב ורמשי-םא רמאל ילע רבד רשא ורבד-תא הוהי םיקי ןעמל 4 אסכ לעמ שיא ךל תרכי-אל רמאל םשפנ-לכבו םבבל-לכב תמאב ינפל תכלל .לארשי ירש-ינשל השע רשא היורצ-ןב באוי יל השע-רשא תא תעדי התא םגו 5 המחלמ-ימד םשיו םגרהיו רתי-ןב אשמעלו רנ-ןב רנבאל לארשי תואבצ .וילגרב רשא ולענבו וינתמב רשא ותרגחב המחלמ ימד ןתיו םלשב .לאש םלשב ותביש דרות-אלו ךתמכחכ תישעו 6 ילא וברק ןכ-יכ ךנחלש ילכאב ויהו דסח-השעת ידעלגה ילזרב ינבלו 7 .ךיחא םולשבא ינפמ יחרבב תצרמנ הללק ינללק אוהו םירחבמ ינימיה-ןב ארג-ןב יעמש ךמע הנהו 8 -םא רמאל הוהיב ול עבשאו ןדריה יתארקל דרי-אוהו םינחמ יתכל םויב .ברחב ךתימא -תא תדרוהו ול-השעת רשא תא תעדיו התא םכח שיא יכ והקנת-לא התעו 9 .לואש םדב ותביש .דוד ריעב רבקיו ויתבא-םע דוד בכשיו 10 םינש עבש ךלמ ןורבחב הנש םיעברא לארשי-לע דוד ךלמ רשא םימיהו 11 .םינש שלשו םישלש ךלמ םלשוריבו .דאמ ותכלמ ןכתו ויבא דוד אסכ-לע בשי המלשו 12 רמאיו ךאב םולשה רמאתו המלש-םא עבש-תב-לא תיגח-ןב והינדא אביו 13 .םולש .רבד רמאתו ךילא יל רבד רמאיו 14 ךלמל םהינפ לארשי-לכ ומש ילעו הכולמה התיה יל-יכ תעדי תא רמאיו 15 .ול התיה הוהימ יכ יחאל יהתו הכולמה בסתו .רבד וילא רמאתו ינפ-תא יבשת-לא ךתאמ לאש יכנא תחא הלאש התעו 16 גשיבא-תא יל-ןתיו ךינפ-תא בישי-אל יכ ךלמה המלשל אנ-ירמא רמאיו 17 .השאל תימנושה .ךלמה-לא ךילע רבדא יכנא בוט עבש-תב רמאתו 18 התארקל ךלמה םקיו והינדא-לע ול-רבדל המלש ךלמה-לא עבש-תב אבתו 19 .ונימיל בשתו ךלמה םאל אסכ םשיו ואסכ-לע בשיו הל וחתשיו הל-רמאיו ינפ-תא בשת-לא ךתאמ תלאש יכנא הנטק תחא הלאש רמאתו 20 .ךינפ-תא בישא-אל יכ ימא ילאש ךלמה .השאל ךיחא והינדאל תימנשה גשיבא-תא ןתי רמאתו 21 תימנשה גשיבא-תא תלאש תא המלו ומאל רמאיו המלש ךלמה ןעיו 22 רתיבאלו ולו ינממ לודגה יחא אוה יכ הכולמה-תא ול-ילאשו והינדאל .היורצ-ןב באוילו ןהכה יכ ףיסוי הכו םיהלא יל-השעי הכ רמאל הוהיב המלש ךלמה עבשיו 23 .הזה רבדה-תא והינדא רבד ושפנב יל-השע רשאו יבא דוד אסכ-לע יניבישויו ינניכה רשא הוהי-יח התעו 24 .והינדא תמוי םויה יכ רבד רשאכ תיב .תמיו וב-עגפיו עדיוהי-ןב והינב דיב המלש ךלמה חלשיו 25 םויבו התא תומ שיא יכ ךידש-לע ךל תתנע ךלמה רמא ןהכה רתיבאלו 26 תינעתה יכו יבא דוד ינפל הוהי ינדא ןורא-תא תאשנ-יכ ךתימא אל הזה .יבא הנעתה-רשא לכב רבד רשא הוהי רבד-תא אלמל הוהיל ןהכ תויהמ רתיבא-תא המלש שרגיו 27 .הלשב ילע תיב-לע אל םולשבא ירחאו הינדא ירחא הטנ באוי יכ באוי-דע האב העמשהו 28 .חבזמה תונרקב קזחיו הוהי להא-לא באוי סניו הטנ חלשיו חבזמה לצא הנהו הוהי להא-לא באוי סנ יכ המלש ךלמל דגיו 29 .וב-עגפ ךל רמאל עדיוהי-ןב והינב-תא המלש יכ אל רמאיו אצ ךלמה רמא-הכ וילא רמאיו הוהי להא-לא והינב אביו 30 .יננע הכו באוי רבד-הכ רמאל רבד ךלמה-תא והינב בשיו תומא הפ רשא םנח ימד תריסהו ותרבקו וב-עגפו רבד רשאכ השע ךלמה ול רמאיו 31 .יבא תיב לעמו ילעמ באוי ךפש םיבטו םיקדצ םישנא-ינשב עגפ רשא ושאר-לע ומד-תא הוהי בישהו 32 -תאו לארשי אבצ-רש רנ-ןב רנבא-תא עדי אל דוד יבאו ברחב םגרהיו ונממ .הדוהי אבצ-רש רתי-ןב אשמע ותיבלו וערזלו דודלו םלעל וערז שארבו באוי שארב םהימד ובשו 33 .הוהי םעמ םלוע-דע םולש היהי ואסכלו .רבדמב ותיבב רבקיו והתמיו וב-עגפיו עדיוהי-ןב והינב לעיו 34 ןתנ ןהכה קודצ-תאו אבצה-לע ויתחת עדיוהי-ןב והינב-תא ךלמה ןתיו 35 .רתיבא תחת ךלמה םש תבשיו םלשוריב תיב ךל-הנב ול רמאיו יעמשל ארקיו ךלמה חלשיו 36 .הנאו הנא םשמ אצת-אלו ךמד תומת תומ יכ עדת עדי ןורדק לחנ-תא תרבעו ךתאצ םויב היהו 37 .ךשארב היהי ךדבע השעי ןכ ךלמה ינדא רבד רשאכ רבדה בוט ךלמל יעמש רמאיו 38 .םיבר םימי םלשוריב יעמש בשיו ךלמ הכעמ-ןב שיכא-לא יעמשל םידבע-ינש וחרביו םינש שלש ץקמ יהיו 39 .תגב ךידבע הנה רמאל יעמשל ודיגיו תג ךליו וידבע-תא שקבל שיכא-לא התג ךליו ורמח-תא שבחיו יעמש םקיו 40 .תגמ וידבע-תא אביו יעמש .בשיו תג םלשורימ יעמש ךלה-יכ המלשל דגיו 41 ךב דעאו הוהיב ךיתעבשה אולה וילא רמאיו יעמשל ארקיו ךלמה חלשיו 42 בוט ילא רמאתו תומת תומ יכ עדת עדי הנאו הנא תכלהו ךתאצ םויב xn`l .יתעמש רבדה .ךילע יתיוצ-רשא הוצמה-תאו הוהי תעבש תא תרמש אל עודמו 43 תישע רשא ךבבל עדי רשא הערה-לכ תא תעדי התא יעמש-לא ךלמה רמאיו 44 .ךשארב ךתער-תא הוהי בישהו יבא דודל .םלוע-דע הוהי ינפל ןוכנ היהי דוד אסכו ךורב המלש ךלמהו 45 הכלממהו תמיו וב-עגפיו אציו עדיוהי-ןב והינב-תא ךלמה וציו 46 .המלש-דיב הנוכנ