I Kings chapter 3 קרפ א םיכלמ ריע-לא האיביו הערפ-תב-תא חקיו םירצמ ךלמ הערפ-תא המלש ןתחתיו 1 .ביבס םלשורי תמוח-תאו הוהי תיב-תאו ותיב-תא תונבל ותלכ דע דוד .םהה םימיה דע הוהי םשל תיב הנבנ-אל יכ תומבב םיחבזמ םעה קר 2 חבזמ אוה תומבב קר ויבא דוד תוקחב תכלל הוהי-תא המלש בהאיו 3 .ריטקמו המלש הלעי תולע ףלא הלודגה המבה איה יכ םש חבזל הנעבג ךלמה ךליו 4 .אוהה חבזמה לע -ןתא המ לאש םיהלא רמאיו הלילה םולחב המלש-לא הוהי הארנ ןועבגב 5 .ךל ךינפל ךלה רשאכ לודג דסח יבא דוד ךדבע-םע תישע התא המלש רמאיו 6 ול-ןתתו הזה לודגה דסחה-תא ול-רמשתו ךמע בבל תרשיבו הקדצבו תמאב .הזה םויכ ואסכ-לע בשי ןב אל ןטק רענ יכנאו יבא דוד תחת ךדבע-תא תכלמה התא יהלא הוהי התעו 7 .אבו תאצ עדא .ברמ רפסי אלו הנמי-אל רשא בר-םע תרחב רשא ךמע ךותב ךדבעו 8 לכוי ימ יכ ערל בוט-ןיב ןיבהל ךמע-תא טפשל עמש בל ךדבעל תתנו 9 .הזה דבכה ךמע-תא טפשל .הזה רבדה-תא המלש לאש יכ ינדא יניעב רבדה בטייו 10 םימי ךל תלאש-אלו הזה רבדה-תא תלאש רשא ןעי וילא םיהלא רמאיו 11 עמשל ןיבה ךל תלאשו ךיביא שפנ תלאש אלו רשע ךל תלאש-אלו םיבר .טפשמ היה-אל ךומכ רשא ןובנו םכח בל ךל יתתנ הנה ךירבדכ יתישע הנה 12 .ךומכ םוקי-אל ךירחאו ךינפל שיא ךומכ היה-אל רשא דובכ-םג רשע-םג ךל יתתנ תלאש-אל רשא םגו 13 .ךימי-לכ םיכלמב -תא יתכראהו ךיבא דיוד ךלה רשאכ יתוצמו יקח רמשל יכרדב ךלת םאו 14 .ךימי ינדא-תירב ןורא ינפל דמעיו םלשורי אוביו םולח הנהו המלש ץקיו 15 .וידבע-לכל התשמ שעיו םימלש שעיו תולע לעיו .וינפל הנדמעתו ךלמה-לא תונז םישנ םיתש הנאבת זא 16 דלאו דחא תיבב תבשי תאזה השאהו ינא ינדא יב תחאה השאה רמאתו 17 .תיבב המע רז-ןיא ודחי ונחנאו תאזה השאה-םג דלתו יתדלל ישילשה םויב יהיו 18 .תיבב ונחנא-םיתש יתלוז תיבב ונתא .וילע הבכש רשא הליל תאזה השאה-ןב תמיו 19 הקיחב והביכשתו הנשי ךתמאו ילצאמ ינב-תא חקתו הלילה ךותב םקתו 20 .יקיחב הביכשה תמה הנב-תאו -אל הנהו רקבב וילא ןנובתאו תמ-הנהו ינב-תא קיניהל רקבב םקאו 21 .יתדלי רשא ינב היה ךנב יכ אל תרמא תאזו תמה ךנבו יחה ינב יכ אל תרחאה השאה רמאתו 22 .ךלמה ינפל הנרבדתו יחה ינבו תמה ךנב יכ אל תרמא תאזו תמה ךנבו יחה ינב-הז תרמא תאז ךלמה רמאיו 23 .יחה ינבו תמה .ךלמה ינפל ברחה ואביו ברח-יל וחק ךלמה רמאיו 24 יצחה-תאו תחאל יצחה-תא ונתו םינשל יחה דליה-תא ורזג ךלמה רמאיו 25 .תחאל רמאתו הנב-לע הימחר ורמכנ-יכ ךלמה-לא יחה הנב-רשא השאה רמאתו 26 -םג יל-םג תרמא תאזו והתימת-לא תמהו יחה דוליה-תא הל-ונת ינדא יב .ורזג היהי אל ךל .ומא איה והתימת אל תמהו יחה דוליה-תא הל-ונת רמאיו ךלמה ןעיו 27 ואר יכ ךלמה ינפמ ואריו ךלמה טפש רשא טפשמה-תא לארשי-לכ ועמשיו 28 .טפשמ תושעל וברקב םיהלא תמכח-יכ