I Kings chapter 4 קרפ א םיכלמ .לארשי-לכ-לע ךלמ המלש ךלמה יהיו 1 .ןהכה קודצ-ןב והירזע ול-רשא םירשה הלאו 2 .ריכזמה דוליחא-ןב טפשוהי םירפס אשיש ינב היחאו ףרחילא 3 .םינהכ רתיבאו קודצו אבצה-לע עדיוהי-ןב והינבו 4 .ךלמה הער ןהכ ןתנ-ןב דובזו םיבצנה-לע ןתנ-ןב והירזעו 5 .סמה-לע אדבע-ןב םרינדאו תיבה-לע רשיחאו 6 שדח ותיב-תאו ךלמה-תא ולכלכו לארשי-לכ-לע םיבצנ רשע-םינש המלשלו 7 .לכלכל דחא-לע היהי הנשב .םירפא רהב רוח-ןב םתומש הלאו 8 .ןנח תיב ןוליאו שמש תיבו םיבלעשבו ץקמב רקד-ןב 9 .רפח ץרא-לכו הכש ול תובראב דסח-ןב 10 .השאל ול התיה המלש-תב תפט ראד תפנ-לכ בדניבא-ןב 11 תחתמ הנתרצ לצא רשא ןאש תיב-לכו ודגמו ךנעת דוליחא-ןב אנעב 12 .םעמקיל רבעמ דע הלוחמ לבא דע ןאש תיבמ לאערזיל בגרא לבח ול דעלגב רשא השנמ-ןב ריאי תוח ול דעלג תמרב רבג-ןב 13 .תשחנ חירבו המוח תולדג םירע םישש ןשבב רשא .המינחמ אדע-ןב בדניחא 14 .השאל המלש-תב תמשב-תא חקל אוה-םג ילתפנב ץעמיחא 15 .תולעבו רשאב ישוח-ןב אנעב 16 .רכששיב חורפ-ןב טפשוהי 17 .ןמינבב אלא-ןב יעמש 18 ביצנו ןשבה ךלמ געו ירמאה ךלמ ןוחיס ץרא דעלג ץראב ירא-ןב רבג 19 .ץראב רשא דחא .םיחמשו םיתשו םילכא ברל םיה-לע-רשא לוחכ םיבר לארשיו הדוהי 20