I Kings chapter 5 קרפ א םיכלמ םירצמ לובג דעו םיתשלפ ץרא רהנה-ןמ תוכלממה-לכב לשומ היה המלשו 1 .וייח ימי-לכ המלש-תא םידבעו החנמ םישגמ .חמק רכ םיששו תלס רכ םישלש דחא םויל המלש-םחל יהיו 2 רומחיו יבצו ליאמ דבל ןאצ האמו יער רקב םירשעו םיארב רקב הרשע 3 .םיסובא םירברבו םולשו רהנה רבע יכלמ-לכב הזע-דעו חספתמ רהנה רבע-לכב הדר אוה-יכ 4 .ביבסמ וירבע-לכמ ול היה ראב-דעו ןדמ ותנאת תחתו ונפג תחת שיא חטבל לארשיו הדוהי בשיו 5 .המלש ימי לכ עבש .םישרפ ףלא רשע-םינשו ובכרמל םיסוס תורא ףלא םיעברא המלשל יהיו 6 המלש-ךלמה ןחלש-לא ברקה-לכ תאו המלש ךלמה-תא הלאה םיבצנה ולכלכו 7 .רבד ורדעי אל ושדח שיא שיא םש-היהי רשא םוקמה-לא ואבי שכרלו םיסוסל ןבתהו םירעשהו 8 .וטפשמכ תפש-לע רשא לוחכ בל בחרו דאמ הברה הנובתו המלשל המכח םיהלא ןתיו 9 .םיה .םירצמ תמכח לכמו םדק-ינב-לכ תמכחמ המלש תמכח ברתו 10 -יהיו לוחמ ינב עדרדו לכלכו ןמיהו יחרזאה ןתיאמ םדאה-לכמ םכחיו 11 .ביבס םיוגה-לכב ומש .ףלאו השמח וריש יהיו לשמ םיפלא תשלש רבדיו 12 ריקב אצי רשא בוזאה דעו ןונבלב רשא זראה-ןמ םיצעה-לע רבדיו 13 .םיגדה-לעו שמרה-לעו ףועה-לעו המהבה-לע רבדיו ועמש רשא ץראה יכלמ-לכ תאמ המלש תמכח תא עמשל םימעה-לכמ ואביו 14 .ותמכח-תא ךלמל וחשמ ותא יכ עמש יכ המלש-לא וידבע-תא רוצ-ךלמ םריח חלשיו 15 .םימיה-לכ דודל םריח היה בהא יכ והיבא תחת .רמאל םריח-לא המלש חלשיו 16 ינפמ ויהלא הוהי םשל תיב תונבל לכי אל יכ יבא דוד-תא תעדי התא 17 .ולגר תופכ תחת םתא הוהי-תת דע והבבס רשא המחלמה .ער עגפ ןיאו ןטש ןיא ביבסמ יל יהלא הוהי חינה התעו 18 יבא דוד-לא הוהי רבד רשאכ יהלא הוהי םשל תיב תונבל רמא יננהו 19 .ימשל תיבה הנבי-אוה ךאסכ-לע ךיתחת ןתא רשא ךנב רמאל רכשו ךידבע-םע ויהי ידבעו ןונבלה-ןמ םיזרא יל-ותרכיו הוצ התעו 20 -תרכל עדי שיא ונב ןיא יכ תעדי התא יכ רמאת רשא לככ ךל ןתא ךידבע .םינדצכ םיצע םויה הוהי ךורב רמאיו דאמ חמשיו המלש ירבד-תא םריח עמשכ יהיו 21 .הזה ברה םעה-לע םכח ןב דודל ןתנ רשא -לכ-תא השעא ינא ילא תחלש-רשא תא יתעמש רמאל המלש-לא םריח חלשיו 22 .םישורב יצעבו םיזרא יצעב ךצפח -רשא םוקמה-דע םיב תורבד םמישא ינאו המי ןונבלה-ןמ ודרי ידבע 23 .יתיב םחל תתל יצפח-תא השעת התאו אשת התאו םש םיתצפנו ילא חלשת .וצפח-לכ םישורב יצעו םיזרא יצע המלשל ןתנ םוריח יהיו 24 ןמש רכ םירשעו ותיבל תלכמ םיטח רכ ףלא םירשע םריחל ןתנ המלשו 25 .הנשב הנש םריחל המלש ןתי-הכ תיתכ המלש ןיבו םריח ןיב םלש יהיו ול-רבד רשאכ המלשל המכח ןתנ הוהיו 26 .םהינש תירב ותרכיו .שיא ףלא םישלש סמה יהיו לארשי-לכמ סמ המלש ךלמה לעיו 27 םינש ןונבלב ויהי שדח תופילח שדחב םיפלא תרשע הנונבל םחלשיו 28 .סמה-לע םרינדאו ותיבב םישדח .רהב בצח ףלא םינמשו לבס אשנ ףלא םיעבש המלשל יהיו 29 תואמ שלשו םיפלא תשלש הכאלמה-לע רשא המלשל םיבצנה ירשמ דבל 30 .הכאלמב םישעה םעב םידרה .תיזג ינבא תיבה דסיל תורקי םינבא תולדג םינבא ועסיו ךלמה וציו 31 םינבאהו םיצעה וניכיו םילבגהו םוריח ינבו המלש ינב ולספיו 32 .תיבה תונבל