I Kings chapter 6 קרפ א םיכלמ םירצמ-ץראמ לארשי-ינב תאצל הנש תואמ עבראו הנש םינומשב יהיו 1 תיבה ןביו לארשי-לע המלש ךלמל ינשה שדחה אוה וז שדחב תיעיברה הנשב .הוהיל ובחר םירשעו וכרא המא-םישש הוהיל המלש ךלמה הנב רשא תיבהו 2 .ותמוק המא םישלשו רשע תיבה בחר ינפ-לע וכרא המא םירשע תיבה לכיה ינפ-לע םלואהו 3 .תיבה ינפ-לע ובחר המאב .םימטא םיפקש ינולח תיבל שעיו 4 ריבדלו לכיהל ביבס תיבה תוריק-תא ביבס עוצי תיבה ריק-לע ןביו 5 .ביבס תועלצ שעיו עבש תישילשהו הבחר המאב שש הנכיתהו הבחר המאב שמח הנתחתה עוציה 6 .תיבה-תוריקב זחא יתלבל הצוח ביבס תיבל ןתנ תוערגמ יכ הבחר המאב -אל לזרב ילכ-לכ ןזרגהו תובקמו הנבנ עסמ המלש-ןבא ותנבהב תיבהו 7 .ותנבהב תיבב עמשנ -ןמו הנכיתה-לע ולעי םילולבו תינמיה תיבה ףתכ-לא הנכיתה עלצה חתפ 8 .םישלשה-לא הנכיתה .םיזראב תרדשו םיבג תיבה-תא ןפסיו והלכיו תיבה-תא ןביו 9 יצעב תיבה-תא זחאיו ותמוק תומא שמח תיבה-לכ-לע עוציה-תא ןביו 10 .םיזרא .רמאל המלש-לא הוהי-רבד יהיו 11 -לכ-תא תרמשו השעת יטפשמ-תאו יתקחב ךלת-םא הנב התא-רשא הזה תיבה 12 .ךיבא דוד-לא יתרבד רשא ךתא ירבד-תא יתמקהו םהב תכלל יתוצמ .לארשי ימע-תא בזעא אלו לארשי ינב ךותב יתנכשו 13 .והלכיו תיבה-תא המלש ןביו 14 תוריק-דע תיבה עקרקמ םיזרא תועלצב התיבמ תיבה תוריק-תא ןביו 15 .םישורב תועלצב תיבה עקרק-תא ףציו תיבמ ץע הפצ ןפסה -דע עקרקה-ןמ םיזרא תועלצב תיבה יתוכרימ המא םירשע-תא ןביו 16 .םישדקה שדקל ריבדל תיבמ ול ןביו תוריקה .ינפל לכיהה אוה תיבה היה המאב םיעבראו 17 ןבא ןיא זרא לכה םיצצ ירוטפו םיעקפ תעלקמ המינפ תיבה-לא זראו 18 .הארנ .הוהי תירב ןורא-תא םש ןתתל ןיכה המינפמ תיבה-ךותב ריבדו 19 ותמוק המא םירשעו בחר המא םירשעו ךרא המא םירשע ריבדה ינפלו 20 .זרא חבזמ ףציו רוגס בהז והפציו ינפל בהז תוקיתרב רבעיו רוגס בהז המינפמ תיבה-תא המלש ףציו 21 .בהז והפציו ריבדה הפצ ריבדל-רשא חבזמה-לכו תיבה-לכ םת-דע בהז הפצ תיבה-לכ-תאו 22 .בהז .ותמוק תומא רשע ןמש-יצע םיבורכ ינש ריבדב שעיו 23 תומא רשע תינשה בורכה ףנכ תומא שמחו תחאה בורכה ףנכ תומא שמחו 24 .ויפנכ תוצק-דעו ויפנכ תוצקמ .םיברכה ינשל דחא בצקו תחא הדמ ינשה בורכה המאב רשעו 25 .ינשה בורכה ןכו המאב רשע דחאה בורכה תמוק 26 עגתו םיברכה יפנכ-תא ושרפיו ימינפה תיבה ךותב םיבורכה-תא ןתיו 27 ךות-לא םהיפנכו ינשה ריקב תעגנ ינשה בורכה ףנכו ריקב דחאה-ףנכ .ףנכ-לא ףנכ תעגנ תיבה .בהז םיבורכה-תא ףציו 28 ירוטפו תרמתו םיבורכ תועלקמ יחותפ עלק בסמ תיבה תוריק-לכ תאו 29 .ןוציחלו םינפלמ םיצצ .ןוציחלו המינפל בהז הפצ תיבה עקרק-תאו 30 .תישמח תוזוזמ ליאה ןמש-יצע תותלד השע ריבדה חתפ תאו 31 ירוטפו תורמתו םיבורכ תועלקמ םהילע עלקו ןמש-יצע תותלד יתשו 32 .בהזה-תא תורמתה-לעו םיבורכה-לע דריו בהז הפצו םיצצ .תיעבר תאמ ןמש-יצע תוזוזמ לכיהה חתפל השע ןכו 33 םיעלק ינשו םילילג תחאה תלדה םיעלצ ינש םישורב יצע תותלד יתשו 34 .םילילג תינשה תלדה .הקחמה-לע רשימ בהז הפצו םיצצ ירטפו תורמתו םיבורכ עלקו 35 .םיזרא תתרכ רוטו תיזג ירוט השלש תימינפה רצחה-תא ןביו 36 .וז חריב הוהי תיב דסי תיעיברה הנשב 37 וירבד-לכל תיבה הלכ ינימשה שדחה אוה לוב חריב הרשע תחאה הנשבו 38 .םינש עבש והנביו וטפשמ-לכלו