I Kings chapter 7 קרפ א םיכלמ .ותיב-לכ-תא לכיו הנש הרשע שלש המלש הנב ותיב-תאו 1 םישלשו ובחר המא םישמחו וכרא המא האמ ןונבלה רעי תיב-תא ןביו 2 .םידומעה-לע םיזרא תותרכו םיזרא ידומע ירוט העברא לע ותמוק המא רשע השמח השמחו םיעברא םידומעה-לע רשא תעלצה-לע לעממ זראב ןפסו 3 .רוטה .םימעפ שלש הזחמ-לא הזחמו םירוט השלש םיפקשו 4 .םימעפ שלש הזחמ-לא הזחמ לומו ףקש םיעבר תוזוזמהו םיחתפה-לכו 5 -לע םלואו ובחר המא םישלשו וכרא המא םישמח השע םידומעה םלוא תאו 6 .םהינפ-לע בעו םידמעו םהינפ -דע עקרקהמ זראב ןופסו השע טפשמה םלא םש-טפשי רשא אסכה םלואו 7 .עקרקה השעי תיבו היה הזה השעמכ םלואל תיבמ תרחאה רצח םש בשי-רשא ותיבו 8 .הזה םלואכ המלש חקל רשא הערפ-תבל -דע דסממו ץוחמו תיבמ הרגמב תוררגמ תיזג תדמכ תרקי םינבא הלא-לכ 9 .הלודגה רצחה-דע ץוחמו תוחפטה .תומא הנמש ינבאו תומא רשע ינבא תולדג םינבא תורקי םינבא דסימו 10 .זראו תיזג תודמכ תורקי םינבא הלעמלמו 11 -תיב רצחלו םיזרא תתרכ רוטו תיזג םירוט השלש ביבס הלודגה רצחו 12 .תיבה םלאלו תימינפה הוהי .רצמ םריח-תא חקיו המלש ךלמה חלשיו 13 -תא אלמיו תשחנ שרח ירצ-שיא ויבאו ילתפנ הטממ אוה הנמלא השא-ןב 14 ךלמה-לא אוביו תשחנב הכאלמ-לכ תושעל תעדה-תאו הנובתה-תאו המכחה .ותכאלמ-לכ-תא שעיו המלש טוחו דחאה דומעה תמוק המא הרשע הנמש תשחנ םידומעה ינש-תא רציו 15 .ינשה דומעה-תא בסי המא הרשע-םיתש תמוק תומא שמח תשחנ קצמ םידומעה ישאר-לע תתל השע תרתכ יתשו 16 .תינשה תרתכה תמוק תומא שמחו תחאה תרתכה םידומעה שאר-לע רשא תרתכל תורשרש השעמ םילדג הכבש השעמ םיכבש 17 .תינשה תרתכל העבשו תחאה תרתכל העבש תרתכה-תא תוסכל תחאה הכבשה-לע ביבס םירוט ינשו םידומעה-תא שעיו 18 .תינשה תרתכל השע ןכו םינמרה שאר-לע רשא .תומא עברא םלואב ןשוש השעמ םידומעה שאר-לע רשא תרתכו 19 הכבש רבעל רשא ןטבה תמעלמ לעממ-םג םידומעה ינש-לע תרתכו 20 .תינשה תרתכה לע ביבס םירט םיתאמ םינומרהו ומש-תא ארקיו ינמיה דומעה-תא םקיו לכיהה םלאל םידמעה-תא םקיו 21 .זעב ומש-תא ארקיו ילאמשה דומעה-תא םקיו ןיכי .םידומעה תכאלמ םתתו ןשוש השעמ םידומעה שאר לעו 22 המאב שמחו ביבס לגע ותפש-דע ותפשמ המאב רשע קצומ םיה-תא שעיו 23 .ביבס ותא בסי המאב םישלש הוקו ותמוק ביבס םיה-תא םיפקמ המאב רשע ותא םיבבס ביבס ותפשל תחתמ םיעקפו 24 .ותקציב םיקצי םיעקפה םירוט ינש םינפ השלשו המי םינפ השלשו הנופצ םינפ השלש רקב רשע ינש-לע דמע 25 .התיב םהירחא-לכו הלעמלמ םהילע םיהו החרזמ םינפ השלשו הבגנ .ליכי תב םיפלא ןשוש חרפ סוכ-תפש השעמכ ותפשו חפט ויבעו 26 המאב עבראו תחאה הנוכמה ךרא המאב עברא תשחנ רשע תונכמה-תא שעיו 27 .התמוק המאב שלשו הבחר .םיבלשה ןיב תרגסמו םהל תרגסמ הנוכמה השעמ הזו 28 ןכ םיבלשה-לעו םיבורכו רקב תוירא םיבלשה ןיב רשא תורגסמה-לעו 29 .דרומ השעמ תויל רקבלו תויראל תחתמו לעממ תפתכ ויתמעפ העבראו תשחנ ינרסו תחאה הנוכמל תשחנ ינפוא העבראו 30 .תויל שיא רבעמ תוקצי תפתכה ריכל תחתמ םהל המאה יצחו המא ןכ-השעמ לגע היפו המאב הלעמו תרתכל תיבמ והיפו 31 .תולגע אל תועברמ םהיתרגסמו תועלקמ היפ-לע-םגו תמוקו הנוכמב םינפואה תודיו תורגסמל תחתמל םינפואה תעבראו 32 .המאה יצחו המא דחאה ןפואה םהירשחו םהיקשחו םהיבגו םתודי הבכרמה ןפוא השעמכ םינפואה השעמו 33 .קצומ לכה .היפתכ הנכמה-ןמ תחאה הנכמה תונפ עברא לא תופתכ עבראו 34 היתדי הנכמה שאר לעו ביבס לגע המוק המאה יצח הנוכמה שארבו 35 .הנממ היתרגסמו שיא-רעמכ תרמתו תוירא םיבורכ היתרגסמו לעו היתדי תחלה-לע חתפיו 36 .ביבס תוילו .הנהלכל דחא בצק תחא הדמ דחא קצומ תונכמה רשע תא השע תאזכ 37 המאב עברא דחאה רויכה ליכי תב םיעברא תשחנ תוריכ הרשע שעיו 38 .תונכמה רשעל תחאה הנוכמה-לע דחא רויכ דחאה רויכה ולאמשמ תיבה ףתכ-לע שמחו ןימימ תיבה ףתכ-לע שמח תונכמה-תא ןתיו 39 .בגנ לוממ המדק תינמיה תיבה ףתכמ ןתנ םיה-תאו תושעל םריח לכיו תוקרזמה-תאו םיעיה-תאו תוריכה-תא םוריח שעיו 40 .הוהי תיב המלש ךלמל השע רשא הכאלמה-לכ-תא םיתש תוכבשהו םיתש םידמעה שאר-לע-רשא תרתכה תלגו םינש םידמע 41 .םידומעה שאר-לע רשא תרתכה תלג יתש-תא תוסכל תחאה הכבשל םינמר םירוט-ינש תוכבשה יתשל תואמ עברא םינמרה-תאו 42 .םידומעה ינפ-לע רשא תרתכה תלג יתש-תא תוסכל .תונכמה-לע הרשע תריכה-תאו רשע תונכמה-תאו 43 .םיה תחת רשע-םינש רקבה-תאו דחאה םיה-תאו 44 השע רשא להאה םילכה-לכ תאו תוקרזמה-תאו םיעיה-תאו תוריסה-תאו 45 .טרממ תשחנ הוהי תיב המלש ךלמל םריח .ןתרצ ןיבו תוכס ןיב המדאה הבעמב ךלמה םקצי ןדריה רככב 46 .תשחנה לקשמ רקחנ אל דאמ דאמ ברמ םילכה-לכ-תא המלש חניו 47 ןחלשה-תאו בהזה חבזמ תא הוהי תיב רשא םילכה-לכ תא המלש שעיו 48 .בהז םינפה םחל וילע רשא חרפהו רוגס בהז ריבדה ינפל לואמשמ שמחו ןימימ שמח תורנמה-תאו 49 .בהז םיחקלמהו תרנהו תותפהו רוגס בהז תותחמהו תופכהו תוקרזמהו תורמזמהו תופסהו 50 .בהז לכיהל תיבה יתלדל םישדקה שדקל ימינפה תיבה תותלדל ישדק-תא המלש אביו הוהי תיב המלש ךלמה השע רשא הכאלמה-לכ םלשתו 51 .הוהי תיב תורצאב ןתנ םילכה-תאו בהזה-תאו ףסכה-תא ויבא דוד