I Kings chapter 8 קרפ א םיכלמ ינבל תובאה יאישנ תוטמה ישאר-לכ-תא לארשי ינקז-תא המלש להקי זא 1 איה דוד ריעמ הוהי-תירב ןורא-תא תולעהל םלשורי המלש ךלמה-לא לארשי .ןויצ שדחה אוה גחב םינתאה חריב לארשי שיא-לכ המלש ךלמה-לא ולהקיו 2 .יעיבשה .ןוראה-תא םינהכה ואשיו לארשי ינקז לכ ואביו 3 להאב רשא שדקה ילכ-לכ-תאו דעומ להא-תאו הוהי ןורא-תא ולעיו 4 .םיולהו םינהכה םתא ולעיו םיחבזמ ןוראה ינפל ותא וילע םידעונה לארשי תדע-לכו המלש ךלמהו 5 .ברמ ונמי אלו ורפסי-אל רשא רקבו ןאצ שדק-לא תיבה ריבד-לא ומוקמ-לא הוהי-תירב ןורא-תא םינהכה ואביו 6 .םיבורכה יפנכ תחת-לא םישדקה ןוראה-לע םיברכה וכסיו ןוראה םוקמ-לא םיפנכ םישרפ םיבורכה יכ 7 .הלעמלמ וידב-לעו וארי אלו ריבדה ינפ-לע שדקה-ןמ םידבה ישאר ואריו םידבה וכראיו 8 .הזה םויה דע םש ויהיו הצוחה הוהי תרכ רשא ברחב השמ םש חנה רשא םינבאה תוחל ינש קר ןוראב ןיא 9 .םירצמ ץראמ םתאצב לארשי ינב-םע .הוהי תיב-תא אלמ ןנעהו שדקה-ןמ םינהכה תאצב יהיו 10 תיב-תא הוהי-דובכ אלמ-יכ ןנעה ינפמ תרשל דמעל םינהכה ולכי-אלו 11 .הוהי .לפרעב ןכשל רמא הוהי המלש רמא זא 12 .םימלוע ךתבשל ןוכמ ךל לבז תיב יתינב הנב 13 .דמע לארשי להק-לכו לארשי להק-לכ תא ךרביו וינפ-תא ךלמה בסיו 14 אלמ ודיבו יבא דוד תא ויפב רבד רשא לארשי יהלא הוהי ךורב רמאיו 15 .רמאל לכמ ריעב יתרחב-אל םירצממ לארשי-תא ימע-תא יתאצוה רשא םויה-ןמ 16 ימע-לע תויהל דודב רחבאו םש ימש תויהל תיב תונבל לארשי יטבש .לארשי .לארשי יהלא הוהי םשל תיב תונבל יבא דוד בבל-םע יהיו 17 ימשל תיב תונבל ךבבל-םע היה רשא ןעי יבא דוד-לא הוהי רמאיו 18 .ךבבל-םע היה יכ תביטה תיבה הנבי-אוה ךיצלחמ אציה ךנב-םא יכ תיבה הנבת אל התא קר 19 .ימשל לארשי אסכ-לע בשאו יבא דוד תחת םקאו רבד רשא ורבד-תא הוהי םקיו 20 .לארשי יהלא הוהי םשל תיבה הנבאו הוהי רבד רשאכ וניתבא-םע תרכ רשא הוהי תירב םש-רשא ןוראל םוקמ םש םשאו 21 .םירצמ ץראמ םתא ואיצוהב .םימשה ויפכ שרפיו לארשי להק-לכ דגנ הוהי חבזמ ינפל המלש דמעיו 22 ץראה-לעו לעממ םימשב םיהלא ךומכ-ןיא לארשי יהלא הוהי רמאיו 23 .םבל-לכב ךינפל םיכלהה ךידבעל דסחהו תירבה רמש תחתמ תאלמ ךדיבו ךיפב רבדתו ול תרבד-רשא תא יבא דוד ךדבעל תרמש רשא 24 .הזה םויכ רמאל ול תרבד רשא תא יבא דוד ךדבעל רמש לארשי יהלא הוהי התעו 25 םכרד-תא ךינב ורמשי-םא קר לארשי אסכ-לע בשי ינפלמ שיא ךל תרכי-אל .ינפל תכלה רשאכ ינפל תכלל .יבא דוד ךדבעל תרבד רשא ךירבד אנ ןמאי לארשי יהלא התעו 26 ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה הנה ץראה-לע םיהלא בשי םנמאה יכ 27 .יתינב רשא הזה תיבה-יכ ףא -לאו הנרה-לא עמשל יהלא הוהי ותנחת-לאו ךדבע תלפת-לא תינפו 28 .םויה ךינפל ללפתמ ךדבע רשא הלפתה תרמא רשא םוקמה-לא םויו הליל הזה תיבה-לא תוחתפ ךניע תויהל 29 .הזה םוקמה-לא ךדבע ללפתי רשא הלפתה-לא עמשל םש ימש היהי התאו הזה םוקמה-לא וללפתי רשא לארשי ךמעו ךדבע תנחת-לא תעמשו 30 .תחלסו תעמשו םימשה-לא ךתבש םוקמ-לא עמשת ךחבזמ ינפל הלא אבו ותלאהל הלא וב-אשנו והערל שיא אטחי רשא תא 31 .הזה תיבב וכרד תתל עשר עישרהל ךידבע-תא תטפשו תישעו םימשה עמשת התאו 32 .ותקדצכ ול תתל קידצ קידצהלו ושארב -תא ודוהו ךילא ובשו ךל-ואטחי רשא ביוא ינפל לארשי ךמע ףגנהב 33 .הזה תיבב ךילא וננחתהו וללפתהו ךמש רשא המדאה-לא םתבשהו לארשי ךמע תאטחל תחלסו םימשה עמשת התאו 34 .םתובאל תתנ הזה םוקמה-לא וללפתהו ךל-ואטחי יכ רטמ היהי-אלו םימש רצעהב 35 .םנעת יכ ןובושי םתאטחמו ךמש-תא ודוהו ךרדה-תא םרות יכ לארשי ךמעו ךידבע תאטחל תחלסו םימשה עמשת התאו 36 .הלחנל ךמעל התתנ-רשא ךצרא-לע רטמ התתנו הב-וכלי רשא הבוטה היהי יכ ליסח הברא ןוקרי ןופדש היהי-יכ רבד ץראב היהי-יכ בער 37 .הלחמ-לכ עגנ-לכ וירעש ץראב וביא ול-רצי יכ ןועדי רשא לארשי ךמע לכל םדאה-לכל היהת רשא הנחת-לכ הלפת-לכ 38 .הזה תיבה-לא ויפכ שרפו ובבל עגנ שיא ויכרד-לככ שיאל תתנו תישעו תחלסו ךתבש ןוכמ םימשה עמשת התאו 39 .םדאה ינב-לכ בבל-תא ךדבל תעדי התא-יכ ובבל-תא עדת רשא התתנ רשא המדאה ינפ-לע םייח םה-רשא םימיה-לכ ךוארי ןעמל 40 .וניתבאל .ךמש ןעמל הקוחר ץראמ אבו אוה לארשי ךמעמ-אל רשא ירכנה-לא םגו 41 ללפתהו אבו היוטנה ךערזו הקזחה ךדי-תאו לודגה ךמש-תא ןועמשי יכ 42 .הזה תיבה-לא ןעמל ירכנה ךילא ארקי-רשא לככ תישעו ךתבש ןוכמ םימשה עמשת התא 43 ארקנ ךמש-יכ תעדלו לארשי ךמעכ ךתא האריל ךמש-תא ץראה ימע-לכ ןועדי .יתינב רשא הזה תיבה-לע ךרד הוהי-לא וללפתהו םחלשת רשא ךרדב וביא-לע המחלמל ךמע אצי-יכ 44 .ךמשל יתנב-רשא תיבהו הב תרחב רשא ריעה .םטפשמ תישעו םתנחת-תאו םתלפת-תא םימשה תעמשו 45 ביוא ינפל םתתנו םב תפנאו אטחי-אל רשא םדא ןיא יכ ךל-ואטחי יכ 46 .הבורק וא הקוחר ביואה ץרא-לא םהיבש םובשו םהיבש ץראב ךילא וננחתהו ובשו םש-ובשנ רשא ץראב םבל-לא ובישהו 47 .ונעשר וניועהו ונאטח רמאל וללפתהו םתא ובש-רשא םהיביא ץראב םשפנ-לכבו םבבל-לכב ךילא ובשו 48 תינב-רשא תיבהו תרחב רשא ריעה םתובאל התתנ רשא םצרא ךרד ךילא .ךמשל .םטפשמ תישעו םתנחת-תאו םתלפת-תא ךתבש ןוכמ םימשה תעמשו 49 םימחרל םתתנו ךב-ועשפ רשא םהיעשפ-לכלו ךל-ואטח רשא ךמעל תחלסו 50 .םומחרו םהיבש ינפל .לזרבה רוכ ךותמ םירצממ תאצוה רשא םה ךתלחנו ךמע-יכ 51 םהילא עמשל לארשי ךמע תנחת-לאו ךדבע תנחת-לא תוחתפ ךיניע תויהל 52 .ךילא םארק לכב ךדבע השמ דיב תרבד רשאכ ץראה ימע לכמ הלחנל ךל םתלדבה התא-יכ 53 .הוהי ינדא םירצממ וניתבא-תא ךאיצוהב םק תאזה הנחתהו הלפתה-לכ תא הוהי-לא ללפתהל המלש תולככ יהיו 54 .םימשה תושרפ ויפכו ויכרב-לע ערכמ הוהי חבזמ ינפלמ .רמאל לודג לוק לארשי להק-לכ תא ךרביו דמעיו 55 רבד לפנ-אל רבד רשא לככ לארשי ומעל החונמ ןתנ רשא הוהי ךורב 56 .ודבע השמ דיב רבד רשא בוטה ורבד לכמ דחא .ונשטי-לאו ונבזעי-לא וניתבא-םע היה רשאכ ונמע וניהלא הוהי יהי 57 ויטפשמו ויקחו ויתוצמ רמשלו ויכרד-לכב תכלל וילא ונבבל תוטהל 58 .וניתבא-תא הוצ רשא וניהלא הוהי-לא םיברק הוהי ינפל יתננחתה רשא הלא ירבד ויהיו 59 .ומויב םוי-רבד לארשי ומע טפשמו ודבע טפשמ תושעל הלילו םמוי .דוע ןיא םיהלאה אוה הוהי יכ ץראה ימע-לכ תעד ןעמל 60 םויכ ויתוצמ רמשלו ויקחב תכלל וניהלא הוהי םע םלש םכבבל היהו 61 .הזה .הוהי ינפל חבז םיחבז ומע לארשי-לכו ךלמהו 62 ףלא םינשו םירשע רקב הוהיל חבז רשא םימלשה חבז תא המלש חבזיו 63 .לארשי ינב-לכו ךלמה הוהי תיב-תא וכנחיו ףלא םירשעו האמ ןאצו םש השע-יכ הוהי-תיב ינפל רשא רצחה ךות-תא ךלמה שדק אוהה םויב 64 הוהי ינפל רשא תשחנה חבזמ-יכ םימלשה יבלח תאו החנמה-תאו הלעה-תא .םימלשה יבלח תאו החנמה-תאו הלעה-תא ליכהמ ןטק תמח אובלמ לודג להק ומע לארשי-לכו גחה-תא איהה-תעב המלש שעיו 65 רשע העברא םימי תעבשו םימי תעבש וניהלא הוהי ינפל םירצמ לחנ-דע .םוי םיחמש םהילהאל וכליו ךלמה-תא וכרביו םעה-תא חלש ינימשה םויב 66 .ומע לארשילו ודבע דודל הוהי השע רשא הבוטה-לכ לע בל יבוטו