I Kings chapter 9 קרפ א םיכלמ קשח-לכ תאו ךלמה תיב-תאו הוהי-תיב-תא תונבל המלש תולככ יהיו 1 .תושעל ץפח רשא המלש .ןועבגב וילא הארנ רשאכ תינש המלש-לא הוהי אריו 2 ינפל התננחתה רשא ךתנחת-תאו ךתלפת-תא יתעמש וילא הוהי רמאיו 3 יבלו יניע ויהו םלוע-דע םש ימש-םושל התנב רשא הזה תיבה-תא יתשדקה .םימיה-לכ םש לככ תושעל רשיבו בבל-םתב ךיבא דוד ךלה רשאכ ינפל ךלת-םא התאו 4 .רמשת יטפשמו יקח ךיתיוצ רשא ךיבא דוד-לע יתרבד רשאכ םלעל לארשי-לע ךתכלממ אסכ-תא יתמקהו 5 .לארשי אסכ לעמ שיא ךל תרכי-אל רמאל יתתנ רשא יתקח יתוצמ ורמשת אלו ירחאמ םכינבו םתא ןובשת בוש-םא 6 .םהל םתיוחתשהו םירחא םיהלא םתדבעו םתכלהו םכינפל רשא תיבה-תאו םהל יתתנ רשא המדאה ינפ לעמ לארשי-תא יתרכהו 7 .םימעה-לכב הנינשלו לשמל לארשי היהו ינפ לעמ חלשא ימשל יתשדקה השע המ-לע ורמאו קרשו םשי וילע רבע-לכ ןוילע היהי הזה תיבהו 8 .הזה תיבלו תאזה ץראל הככ הוהי םירצמ ץראמ םתבא-תא איצוה רשא םהיהלא הוהי-תא ובזע רשא לע ורמאו 9 תא םהילע הוהי איבה ןכ-לע םדבעיו םהל וחתשיו םירחא םיהלאב וקזחיו .תאזה הערה-לכ הוהי תיב-תא םיתבה ינש-תא המלש הנב-רשא הנש םירשע הצקמ יהיו 10 .ךלמה תיב-תאו -לכל בהזבו םישורב יצעבו םיזרא יצעב המלש-תא אשנ רצ-ךלמ םריח 11 .לילגה ץראב ריע םירשע םריחל המלש ךלמה ןתי זא וצפח ורשי אלו המלש ול-ןתנ רשא םירעה-תא תוארל רצמ םריח אציו 12 .ויניעב דע לובכ ץרא םהל ארקיו יחא יל התתנ-רשא הלאה םירעה המ רמאיו 13 .הזה םויה .בהז רככ םירשעו האמ ךלמל םריח חלשיו 14 ותיב-תאו הוהי תיב-תא תונבל המלש ךלמה הלעה-רשא סמה-רבד הזו 15 .רזג-תאו ודגמ-תאו רצח-תאו םלשורי תמוח תאו אולמה-תאו בשיה ינענכה-תאו שאב הפרשיו רזג-תא דכליו הלע םירצמ-ךלמ הערפ 16 .המלש תשא ותבל םיחלש הנתיו גרה ריעב .ןותחת ןרח תיב-תאו רזג-תא המלש ןביו 17 .ץראב רבדמב רמת-תאו תלעב-תאו 18 םישרפה ירע תאו בכרה ירע תאו המלשל ויה רשא תונכסמה ירע-לכ תאו 19 .ותלשממ ץרא לכבו ןונבלבו םלשוריב תונבל קשח רשא המלש קשח תאו ינבמ-אל רשא יסוביהו יוחה יזרפה יתחה ירמאה-ןמ רתונה םעה-לכ 20 .המה לארשי םמירחהל לארשי ינב ולכי-אל רשא ץראב םהירחא ורתנ רשא םהינב 21 .הזה םויה דע דבע-סמל המלש םלעיו וירשו וידבעו המחלמה ישנא םה-יכ דבע המלש ןתנ-אל לארשי ינבמו 22 .וישרפו ובכר ירשו וישלשו םעב םידרה תואמ שמחו םישמח המלשל הכאלמה-לע רשא םיבצנה ירש הלא 23 .הכאלמב םישעה .אולמה-תא הנב זא הל-הנב רשא התיב-לא דוד ריעמ התלע הערפ-תב ךא 24 הוהיל הנב רשא חבזמה-לע םימלשו תולע הנשב םימעפ שלש המלש הלעהו 25 .תיבה-תא םלשו הוהי ינפל רשא ותא ריטקהו ץראב ףוס-םי תפש-לע תולא-תא רשא רבג-ןויצעב המלש ךלמה השע ינאו 26 .םודא .המלש ידבע םע םיה יעדי תוינא ישנא וידבע-תא ינאב םריח חלשיו 27 -לא ואביו רככ םירשעו תואמ-עברא בהז םשמ וחקיו הריפוא ואביו 28 .המלש ךלמה