I Kings chapter 10 קרפ א םיכלמ .תודיחב ותסנל אבתו הוהי םשל המלש עמש-תא תעמש אבש-תכלמו 1 ןבאו דאמ-בר בהזו םימשב םיאשנ םילמג דאמ דבכ ליחב המלשורי אבתו 2 .הבבל-םע היה רשא-לכ תא וילא רבדתו המלש-לא אבתו הרקי דיגה אל רשא ךלמה-ןמ םלענ רבד היה-אל הירבד-לכ-תא המלש הל-דגיו 3 .הל .הנב רשא תיבהו המלש תמכח-לכ תא אבש-תכלמ ארתו 4 רשא ותלעו ויקשמו םהישבלמו ותרשמ דמעמו וידבע בשומו ונחלש לכאמו 5 .חור דוע הב היה-אלו הוהי תיב הלעי -לעו ךירבד-לע יצראב יתעמש רשא רבדה היה תמא ךלמה-לא רמאתו 6 .ךתמכח יל-דגה-אל הנהו יניע הניארתו יתאב-רשא דע םירבדל יתנמאה-אלו 7 .יתעמש רשא העומשה-לא בוטו המכח תפסוה יצחה .ךתמכח-תא םיעמשה דימת ךינפל םידמעה הלא ךידבע ירשא ךישנא ירשא 8 הוהי תבהאב לארשי אסכ-לע ךתתל ךב ץפח רשא ךורב ךיהלא הוהי יהי 9 .הקדצו טפשמ תושעל ךלמל ךמישיו םלעל לארשי-תא אב-אל הרקי ןבאו דאמ הברה םימשבו בהז רככ םירשעו האמ ךלמל ןתתו 10 .המלש ךלמל אבש-תכלמ הנתנ-רשא ברל דוע אוהה םשבכ הברה םיגמלא יצע ריפאמ איבה ריפואמ בהז אשנ-רשא םריח ינא םגו 11 .הרקי ןבאו דאמ תורנכו ךלמה תיבלו הוהי-תיבל דעסמ םיגמלאה יצע-תא ךלמה שעיו 12 .הזה םויה דע הארנ אלו םיגמלא יצע ןכ-אב אל םירשל םילבנו הל-ןתנ רשא דבלמ הלאש רשא הצפח-לכ-תא אבש-תכלמל ןתנ המלש ךלמהו 13 .הידבעו איה הצראל ךלתו ןפתו המלש ךלמה דיכ רככ ששו םישש תואמ שש תחא הנשב המלשל אב-רשא בהזה לקשמ יהיו 14 .בהז .ץראה תוחפו ברעה יכלמ-לכו םילכרה רחסמו םירתה ישנאמ דבל 15 הנצה-לע הלעי בהז תואמ-שש טוחש בהז הנצ םיתאמ המלש ךלמה שעיו 16 .תחאה תחאה ןגמה-לע הלעי בהז םינמ תשלש טוחש בהז םינגמ תואמ-שלשו 17 .ןונבלה רעי תיב ךלמה םנתיו .זפומ בהז והפציו לודג ןש-אסכ ךלמה שעיו 18 םוקמ-לא הזמו הזמ תדיו וירחאמ הסכל לגע-שארו הסכל תולעמ שש 19 .תודיה לצא םידמע תוירא םינשו תבשה ןכ השענ-אל הזמו הזמ תולעמה שש-לע םש םידמע םיירא רשע םינשו 20 .תוכלממ-לכל רוגס בהז ןונבלה רעי-תיב ילכ לכו בהז המלש ךלמה הקשמ ילכ לכו 21 .המואמל המלש ימיב בשחנ אל ףסכ ןיא ינא אובת םינש שלשל תחא םריח ינא םע םיב ךלמל שישרת ינא יכ 22 .םייכתו םיפקו םיבהנש ףסכו בהז תאשנ שישרת .המכחלו רשעל ץראה יכלמ לכמ המלש ךלמה לדגיו 23 םיהלא ןתנ-רשא ותמכח-תא עמשל המלש ינפ-תא םישקבמ ץראה-לכו 24 .ובלב םימשבו קשנו תומלשו בהז ילכו ףסכ ילכ ותחנמ שיא םיאבמ המהו 25 .הנשב הנש-רבד םידרפו םיסוס רשע-םינשו בכר תואמ-עבראו ףלא ול-יהיו םישרפו בכר המלש ףסאיו 26 .םלשוריב ךלמה-םעו בכרה ירעב םחניו םישרפ ףלא -רשא םימקשכ ןתנ םיזראה תאו םינבאכ םלשוריב ףסכה-תא ךלמה ןתיו 27 .ברל הלפשב הוקמ וחקי ךלמה ירחס הוקמו םירצממ המלשל רשא םיסוסה אצומו 28 .ריחמב ןכו האמו םישמחב סוסו ףסכ תואמ ששב םירצממ הבכרמ אצתו הלעתו 29 .ואצי םדיב םרא יכלמלו םיתחה יכלמ-לכל