I Kings chapter 11 קרפ א םיכלמ תוינמע תויבאומ הערפ-תב-תאו תובר תוירכנ םישנ בהא המלש ךלמהו 1 .תיתח תינדצ תימדא ואבי-אל םהו םהב ואבת-אל לארשי ינב-לא הוהי-רמא רשא םיוגה-ןמ 2 .הבהאל המלש קבד םהב םהיהלא ירחא םכבבל-תא וטי ןכא םכב .ובל-תא וישנ וטיו תואמ שלש םישגלפו תואמ עבש תורש םישנ ול-יהיו 3 היה-אלו םירחא םיהלא ירחא ובבל-תא וטה וישנ המלש תנקז תעל יהיו 4 .ויבא דיוד בבלכ ויהלא הוהי-םע םלש ובבל .םינמע ץקש םכלמ ירחאו םינדצ יהלא תרתשע ירחא המלש ךליו 5 .ויבא דודכ הוהי ירחא אלמ אלו הוהי יניעב ערה המלש שעיו 6 ךלמלו םלשורי ינפ-לע רשא רהב באומ ץקש שומכל המב המלש הנבי זא 7 .ןומע ינב ץקש .ןהיהלאל תוחבזמו תוריטקמ תוירכנה וישנ-לכל השע ןכו 8 וילא הארנה לארשי יהלא הוהי םעמ ובבל הטנ-יכ המלשב הוהי ףנאתיו 9 .םימעפ תא רמש אלו םירחא םיהלא ירחא תכל-יתלבל הזה רבדה-לע וילא הוצו 10 .הוהי הוצ-רשא יתקחו יתירב תרמש אלו ךמע תאז-התיה רשא ןעי המלשל הוהי רמאיו 11 .ךדבעל היתתנו ךילעמ הכלממה-תא ערקא ערק ךילע יתיוצ רשא .הנערקא ךנב דימ ךיבא דוד ןעמל הנשעא אל ךימיב-ךא 12 ןעמלו ידבע דוד ןעמל ךנבל ןתא דחא טבש ערקא אל הכלממה-לכ-תא קר 13 .יתרחב רשא םלשורי .םודאב אוה ךלמה ערזמ ימדאה דדה תא המלשל ןטש הוהי םקיו 14 ךיו םיללחה-תא רבקל אבצה רש באוי תולעב םודא-תא דוד תויהב יהיו 15 .םודאב רכז-לכ .םודאב רכז-לכ תירכה-דע לארשי-לכו באוי םש-בשי םישדח תשש יכ 16 דדהו םירצמ אובל ותא ויבא ידבעמ םיימדא םישנאו אוה דדא חרביו 17 .ןטק רענ -לא םירצמ ואביו ןראפמ םמע םישנא וחקיו ןראפ ואביו ןידממ ומקיו 18 .ול ןתנ ץראו ול רמא םחלו תיב ול-ןתיו םירצמ-ךלמ הערפ תוחא ותשא תוחא-תא השא ול-ןתיו דאמ הערפ יניעב ןח דדה אצמיו 19 .הריבגה סינפחת הערפ תיב ךותב סנפחת והלמגתו ונב תבנג תא סינפחת תוחא ול דלתו 20 .הערפ ינב ךותב הערפ תיב תבנג יהיו אבצה-רש באוי תמ-יכו ויתבא-םע דוד בכש-יכ םירצמב עמש דדהו 21 .יצרא-לא ךלאו ינחלש הערפ-לא דדה רמאיו רמאיו ךצרא-לא תכלל שקבמ ךנהו ימע רסח התא-המ יכ הערפ ול רמאיו 22 .ינחלשת חלש יכ אל -ךלמ רזעדדה תאמ חרב רשא עדילא-ןב ןוזר-תא ןטש ול םיהלא םקיו 23 .וינדא הבוצ ובשיו קשמד וכליו םתא דוד גרהב דודג-רש יהיו םישנא וילע ץבקיו 24 .קשמדב וכלמיו הב לארשיב ץקיו דדה רשא הערה-תאו המלש ימי-לכ לארשיל ןטש יהיו 25 .םרא-לע ךלמיו דבע הנמלא השא העורצ ומא םשו הדרצה-ןמ יתרפא טבנ-ןב םעבריו 26 .ךלמב די םריו המלשל ריע ץרפ-תא רגס אולמה-תא הנב המלש ךלמב די םירה-רשא רבדה הזו 27 .ויבא דוד אוה הכאלמ השע-יכ רענה-תא המלש אריו ליח רובג םעברי שיאהו 28 .ףסוי תיב לבס-לכל ותא דקפיו איבנה ינלישה היחא ותא אצמיו םלשורימ אצי םעבריו איהה תעב יהיו 29 .הדשב םדבל םהינשו השדח המלשב הסכתמ אוהו ךרדב .םיערק רשע םינש הערקיו וילע רשא השדחה המלשב היחא שפתיו 30 יננה לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ םיערק הרשע ךל-חק םעבריל רמאיו 31 .םיטבשה הרשע תא ךל יתתנו המלש דימ הכלממה-תא ערק יתרחב רשא ריעה םלשורי ןעמלו דוד ידבע ןעמל ול-היהי דחאה טבשהו 32 .לארשי יטבש לכמ הב באומ יהלא שומכל ןינדצ יהלא תרתשעל ווחתשיו ינובזע רשא ןעי 33 יתקחו יניעב רשיה תושעל יכרדב וכלה-אלו ןומע-ינב יהלא mklnle .ויבא דודכ יטפשמו דוד ןעמל וייח ימי לכ ונתשא אישנ יכ ודימ הכלממה-לכ-תא חקא-אלו 34 .יתקחו יתוצמ רמש רשא ותא יתרחב רשא ידבע .םיטבשה תרשע תא ךל היתתנו ונב דימ הכולמה יתחקלו 35 ינפל םימיה-לכ ידבע-דיודל רינ-תויה ןעמל דחא-טבש ןתא ונבלו 36 .םש ימש םושל יל יתרחב רשא ריעה םלשוריב .לארשי-לע ךלמ תייהו ךשפנ הואת-רשא לכב תכלמו חקא ךתאו 37 יניעב רשיה תישעו יכרדב תכלהו ךוצא רשא-לכ-תא עמשת-םא היהו 38 -תיב ךל יתינבו ךמע יתייהו ידבע דוד השע רשאכ יתוצמו יתוקח רומשל .לארשי-תא ךל יתתנו דודל יתינב רשאכ ןמאנ .םימיה-לכ אל ךא תאז ןעמל דוד ערז-תא הנעאו 39 -ךלמ קשיש-לא םירצמ חרביו םעברי םקיו םעברי-תא תימהל המלש שקביו 40 .המלש תומ-דע םירצמב יהיו םירצמ ירבד רפס-לע םיבתכ םה-אולה ותמכחו השע רשא-לכו המלש ירבד רתיו 41 .המלש .הנש םיעברא לארשי-לכ-לע םלשוריב המלש ךלמ רשא םימיהו 42 ונב םעבחר ךלמיו ויבא דוד ריעב רבקיו ויתבא-םע המלש בכשיו 43 .ויתחת