I Kings chapter 12 קרפ א םיכלמ .ותא ךילמהל לארשי-לכ אב םכש יכ םכש םעבחר ךליו 1 ךלמה ינפמ חרב רשא םירצמב ונדוע אוהו טבנ-ןב םעברי עמשכ יהיו 2 .םירצמב םעברי בשיו המלש םעבחר-לא ורבדיו לארשי להק-לכו םעברי ואביו ול-וארקיו וחלשיו 3 .רמאל -רשא דבכה ולעמו השקה ךיבא תדבעמ לקה התע התאו ונלע-תא השקה ךיבא 4 .ךדבענו ונילע ןתנ .םעה וכליו ילא ובושו םימי השלש דע וכל םהילא רמאיו 5 ויבא המלש ינפ-תא םידמע ויה-רשא םינקזה-תא םעבחר ךלמה ץעויו 6 .רבד הזה-םעה-תא בישהל םיצעונ םתא ךיא רמאל יח ותיהב תרבדו םתינעו םתדבעו הזה םעל דבע-היהת םויה-םא רמאל וילא רבדיו 7 .םימיה-לכ םידבע ךל ויהו םיבוט םירבד םהילא ותא ולדג רשא םידליה-תא ץעויו והצעי רשא םינקזה תצע-תא בזעיו 8 .וינפל םידמעה רשא ילא ורבד רשא הזה םעה-תא רבד בישנו םיצעונ םתא המ םהילא רמאיו 9 .ונילע ךיבא ןתנ-רשא לעה-ןמ לקה רמאל רשא הזה םעל רמאת-הכ רמאל ותא ולדג רשא םידליה וילא ורבדיו 10 םהילא רבדת הכ ונילעמ לקה התאו ונלע-תא דיבכה ךיבא רמאל ךילא ורבד .יבא ינתממ הבע ינטק םכתא רסי יבא םכלע-לע ףיסוא ינאו דבכ לע םכילע סימעה יבא התעו 11 .םיברקעב םכתא רסיא ינאו םיטושב רמאל ךלמה רבד רשאכ ישילשה םויב םעבחר-לא םעה-לכו םעברי וביו 12 .ישילשה םויב ילא ובוש .והצעי רשא םינקזה תצע-תא בזעיו השק םעה-תא ךלמה ןעיו 13 -לע ףיסא ינאו םכלע-תא דיבכה יבא רמאל םידליה תצעכ םהילא רבדיו 14 .םיברקעב םכתא רסיא ינאו םיטושב םכתא רסי יבא םכלע ורבד-תא םיקה ןעמל הוהי םעמ הבס התיה-יכ םעה-לא ךלמה עמש-אלו 15 .טבנ-ןב םעברי-לא ינלישה היחא דיב הוהי רבד רשא רבד ךלמה-תא םעה ובשיו םהילא ךלמה עמש-אל יכ לארשי-לכ אריו 16 ךתיב האר התע לארשי ךילהאל ישי-ןבב הלחנ-אלו דודב קלח ונל-המ רמאל .וילהאל לארשי ךליו דוד .םעבחר םהילע ךלמיו הדוהי ירעב םיבשיה לארשי ינבו 17 ןבא וב לארשי-לכ ומגריו סמה-לע רשא םרדא-תא םעבחר ךלמה חלשיו 18 .םלשורי סונל הבכרמב תולעל ץמאתה םעבחר ךלמהו תמיו .הזה םויה דע דוד תיבב לארשי ועשפיו 19 הדעה-לא ותא וארקיו וחלשיו םעברי בש-יכ לארשי-לכ עמשכ יהיו 20 הדוהי-טבש יתלוז דוד-תיב ירחא היה אל לארשי-לכ-לע ותא וכילמיו .ודבל האמ ןמינב טבש-תאו הדוהי תיב-לכ-תא להקיו םלשורי םעבחר ואביו 21 הכולמה-תא בישהל לארשי תיב-םע םחלהל המחלמ השע רוחב ףלא םינמשו .המלש-ןב םעבחרל .רמאל םיהלאה-שיא היעמש-לא םיהלאה רבד יהיו 22 רתיו ןימינבו הדוהי תיב-לכ-לאו הדוהי ךלמ המלש-ןב םעבחר-לא רמא 23 .רמאל םעה שיא ובוש לארשי-ינב םכיחא-םע ןומחלת-אלו ולעת-אל הוהי רמא הכ 24 רבדכ תכלל ובשיו הוהי רבד-תא ועמשיו הזה רבדה היהנ יתאמ יכ ותיבל .הוהי .לאונפ-תא ןביו םשמ אציו הב בשיו םירפא רהב םכש-תא םעברי ןביו 25 .דוד תיבל הכלממה בושת התע ובלב םעברי רמאיו 26 הזה םעה בל בשו םלשוריב הוהי-תיבב םיחבז תושעל הזה םעה הלעי-םא 27 .הדוהי-ךלמ םעבחר-לא ובשו ינגרהו הדוהי ךלמ םעבחר-לא םהינדא-לא םלשורי תולעמ םכל-בר םהלא רמאיו בהז ילגע ינש שעיו ךלמה ץעויו 28 .םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהלא הנה .ןדב ןתנ דחאה-תאו לא-תיבב דחאה-תא םשיו 29 .ןד-דע דחאה ינפל םעה וכליו תאטחל הזה רבדה יהיו 30 .יול ינבמ ויה-אל רשא םעה תוצקמ םינהכ שעיו תומב תיב-תא שעיו 31 הדוהיב רשא גחכ שדחל םוי רשע-השמחב ינימשה שדחב גח םעברי שעיו 32 לא תיבב דימעהו השע-רשא םילגעל חבזל לא-תיבב השע ןכ חבזמה-לע לעיו .השע רשא תומבה ינהכ-תא שדחב ינימשה שדחב םוי רשע השמחב לא-תיבב השע-רשא חבזמה-לע לעיו 33 .ריטקהל חבזמה-לע לעיו לארשי ינבל גח שעיו דבלמ אדב-רשא