I Kings chapter 13 קרפ א םיכלמ -לע דמע םעבריו לא-תיב-לא הוהי רבדב הדוהימ אב םיהלא שיא הנהו 1 .ריטקהל חבזמה ןב-הנה הוהי רמא הכ חבזמ חבזמ רמאיו הוהי רבדב חבזמה-לע ארקיו 2 ךילע םירטקמה תומבה ינהכ-תא ךילע חבזו ומש והישאי דוד-תיבל דלונ .ךילע ופרשי םדא תומצעו ערקנ חבזמה הנה הוהי רבד רשא תפומה הז רמאל תפומ אוהה םויב ןתנו 3 .וילע-רשא ןשדה ךפשנו לא-תיבב חבזמה-לע ארק רשא םיהלאה-שיא רבד-תא ךלמה עמשכ יהיו 4 וילע חלש רשא ודי שביתו והשפת רמאל חבזמה לעמ ודי-תא םעברי חלשיו .וילא הבישהל לכי אלו רבדב םיהלאה שיא ןתנ רשא תפומכ חבזמה-ןמ ןשדה ךפשיו ערקנ חבזמהו 5 .הוהי ללפתהו ךיהלא הוהי ינפ-תא אנ-לח םיהלאה שיא-לא רמאיו ךלמה ןעיו 6 וילא ךלמה-די בשתו הוהי ינפ-תא םיהלאה-שיא לחיו ילא ידי בשתו ידעב .הנשארבכ יהתו .תתמ ךל הנתאו הדעסו התיבה יתא-האב םיהלאה שיא-לא ךלמה רבדיו 7 -אלו ךמע אבא אל ךתיב יצח-תא יל-ןתת-םא ךלמה-לא םיהלאה-שיא רמאיו 8 .הזה םוקמב םימ-התשא אלו םחל לכא אלו םימ-התשת אלו םחל לכאת-אל רמאל הוהי רבדב יתא הוצ ןכ-יכ 9 .תכלה רשא ךרדב בושת .לא-תיב-לא הב אב רשא ךרדב בש-אלו רחא ךרדב ךליו 10 -רשא השעמה-לכ-תא ול-רפסיו ונב אוביו לא-תיבב בשי ןקז דחא איבנו 11 םורפסיו ךלמה-לא רבד רשא םירבדה-תא לא-תיבב םויה םיהלאה-שיא השע .םהיבאל ךלה רשא ךרדה-תא וינב ואריו ךלה ךרדה הז-יא םהיבא םהלא רבדיו 12 .הדוהימ אב-רשא םיהלאה שיא .וילע בכריו רומחה ול-ושבחיו רומחה יל-ושבח וינב-לא רמאיו 13 התאה וילא רמאיו הלאה תחת בשי והאצמיו םיהלאה שיא ירחא ךליו 14 .ינא רמאיו הדוהימ תאב-רשא םיהלאה-שיא .םחל לכאו התיבה יתא ךל וילא רמאיו 15 ךתא התשא-אלו םחל לכא-אלו ךתא אובלו ךתא בושל לכוא אל רמאיו 16 .הזה םוקמב םימ בושת-אל םימ םש התשת-אלו םחל לכאת-אל הוהי רבדב ילא רבד-יכ 17 .הב תכלה-רשא ךרדב תכלל והבשה רמאל הוהי רבדב ילא רבד ךאלמו ךומכ איבנ ינא-םג ול רמאיו 18 .ול שחכ םימ תשיו םחל לכאיו ךתיב-לא ךתא .םימ תשיו ותיבב םחל לכאיו ותא בשיו 19 .ובישה רשא איבנה-לא הוהי-רבד יהיו ןחלשה-לא םיבשי םה יהיו 20 יכ ןעי הוהי רמא הכ רמאל הדוהימ אב-רשא םיהלאה שיא-לא ארקיו 21 .ךיהלא הוהי ךוצ רשא הוצמה-תא תרמש אלו הוהי יפ תירמ -לאו םחל לכאת-לא ךילא רבד רשא םוקמב םימ תשתו םחל לכאתו בשתו 22 .ךיתבא רבק-לא ךתלבנ אובת-אל םימ תשת רשא איבנל רומחה ול-שבחיו ותותש ירחאו םחל ולכא ירחא יהיו 23 .ובישה רומחהו ךרדב תכלשמ ותלבנ יהתו והתימיו ךרדב הירא והאצמיו ךליו 24 .הלבנה לצא דמע היראהו הלצא דמע לצא דמע היראה-תאו ךרדב תכלשמ הלבנה-תא ואריו םירבע םישנא הנהו 25 .הב בשי ןקזה איבנה רשא ריעב ורבדיו ואביו הלבנה הרמ רשא אוה םיהלאה שיא רמאיו ךרדה-ןמ ובישה רשא איבנה עמשיו 26 -רבד רשא הוהי רבדכ והתמיו והרבשיו היראל הוהי והנתיו הוהי יפ-תא .ול .ושבחיו רומחה-תא יל-ושבח רמאל וינב-לא רבדיו 27 הלבנה לצא םידמע היראהו רומחו ךרדב תכלשמ ותלבנ-תא אצמיו ךליו 28 .רומחה-תא רבש אלו הלבנה-תא היראה לכא-אל אביו והבישיו רומחה-לא והחניו םיהלאה-שיא תלבנ-תא איבנה אשיו 29 .ורבקלו דפסל ןקזה איבנה ריע-לא .יחא יוה וילע ודפסיו ורבקב ותלבנ-תא חניו 30 רבקב יתא םתרבקו יתומב רמאל וינב-לא רמאיו ותא ורבק ירחא יהיו 31 .יתמצע-תא וחינה ויתמצע לצא וב רובק םיהלאה שיא רשא לעו לא-תיבב רשא חבזמה-לע הוהי רבדב ארק רשא רבדה היהי היה יכ 32 .ןורמש ירעב רשא תומבה יתב-לכ ינהכ םעה תוצקמ שעיו בשיו הערה וכרדמ םעברי בש-אל הזה רבדה רחא 33 .תומב ינהכ יהיו ודי-תא אלמי ץפחה תומב .המדאה ינפ לעמ דימשהלו דיחכהלו םעברי תיב תאטחל הזה רבדב יהיו 34