I Kings chapter 14 קרפ א םיכלמ .םעברי-ןב היבא הלח איהה תעב 1 םעברי תשא יתא-יכ ועדי אלו תינתשהו אנ ימוק ותשאל םעברי רמאיו 2 .הזה םעה-לע ךלמל ילע רבד-אוה איבנה היחא םש-הנה הלש תכלהו -המ ךל דיגי אוה וילא תאבו שבד קבקבו םידקנו םחל הרשע ךדיב תחקלו 3 .רענל היהי לכי-אל והיחאו היחא תיב אבתו הלש ךלתו םקתו םעברי תשא ןכ שעתו 4 .ובישמ ויניע ומק יכ תוארל -יכ הנב-לא ךמעמ רבד שרדל האב םעברי תשא הנה והיחא-לא רמא הוהיו 5 .הרכנתמ איהו האבכ יהיו הילא רבדת הזכו הזכ אוה הלח המל םעברי תשא יאב רמאיו חתפב האב הילגר לוק-תא והיחא עמשכ יהיו 6 .השק ךילא חולש יכנאו הרכנתמ תא הז ךותמ ךיתמירה רשא ןעי לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םעבריל ירמא יכל 7 .לארשי ימע לע דיגנ ךנתאו םעה רמש רשא דוד ידבעכ תייה-אלו ךל הנתאו דוד תיבמ הכלממה-תא ערקאו 8 .יניעב רשיה קר תושעל ובבל-לכב ירחא ךלה-רשאו יתוצמ תוכסמו םירחא םיהלא ךל-השעתו ךלתו ךינפל ויה-רשא לכמ תושעל ערתו 9 .ךוג ירחא תכלשה יתאו ינסיעכהל רוצע ריקב ןיתשמ םעבריל יתרכהו םעברי תיב-לא הער איבמ יננה ןכל 10 .ומת-דע ללגה רעבי רשאכ םעברי-תיב ירחא יתרעבו לארשיב בוזעו יכ םימשה ףוע ולכאי הדשב תמהו םיבלכה ולכאי ריעב םעבריל תמה 11 .רבד הוהי .דליה תמו הריעה ךילגר האבב ךתיבל יכל ימוק תאו 12 ןעי רבק-לא םעבריל אבי ודבל הז-יכ ותא ורבקו לארשי-לכ ול-ודפסו 13 .םעברי תיבב לארשי יהלא הוהי-לא בוט רבד וב-אצמנ םויה הז םעברי תיב-תא תירכי רשא לארשי-לע ךלמ ול הוהי םיקהו 14 .התע-םג המו לעמ לארשי-תא שתנו םימב הנקה דוני רשאכ לארשי-תא הוהי הכהו 15 -תא ושע רשא ןעי רהנל רבעמ םרזו םהיתובאל ןתנ רשא תאזה הבוטה dnc`d .הוהי-תא םיסיעכמ םהירשא .לארשי-תא איטחה רשאו אטח רשא םעברי תואטח ללגב לארשי-תא ןתיו 16 .תמ רענהו תיבה-ףסב האב איה התצרת אבתו ךלתו םעברי תשא םקתו 17 ודבע-דיב רבד רשא הוהי רבדכ לארשי-לכ ול-ודפסיו ותא ורבקיו 18 .איבנה והיחא ירבד רפס-לע םיבותכ םנה ךלמ רשאו םחלנ רשא םעברי ירבד רתיו 19 .לארשי יכלמל םימיה ךלמיו ויתבא-םע בכשיו הנש םיתשו םירשע םעברי ךלמ רשא םימיהו 20 .ויתחת ונב בדנ וכלמב םעבחר הנש תחאו םיעברא-ןב הדוהיב ךלמ המלש-ןב םעבחרו 21 לכמ םש ומש-תא םושל הוהי רחב-רשא ריעה םלשוריב ךלמ הנש הרשע עבשו .תינמעה המענ ומא םשו לארשי יטבש םתאטחב םתבא ושע רשא לכמ ותא ואנקיו הוהי יניעב ערה הדוהי שעיו 22 .ואטח רשא -לכ תחתו ההבג העבג-לכ לע םירשאו תובצמו תומב םהל המה-םג ונביו 23 .ןנער ץע ינפמ הוהי שירוה רשא םיוגה תבעותה לככ ושע ץראב היה שדק-םגו 24 .לארשי ינב .םלשורי-לע םירצמ-ךלמ קשוש הלע םעבחר ךלמל תישימחה הנשב יהיו 25 חקיו חקל לכה-תאו ךלמה תיב תורצוא-תאו הוהי-תיב תורצא-תא חקיו 26 .המלש השע רשא בהזה ינגמ-לכ-תא םירמשה םיצרה ירש די-לע דיקפהו תשחנ ינגמ םתחת םעבחר ךלמה שעיו 27 .ךלמה תיב חתפ .םיצרה את-לא םובישהו םיצרה םואשי הוהי תיב ךלמה אב-ידמ יהיו 28 םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ המה-אלה השע רשא-לכו םעבחר ירבד רתיו 29 .הדוהי יכלמל .םימיה-לכ םעברי ןיבו םעבחר-ןיב התיה המחלמו 30 המענ ומא םשו דוד ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע םעבחר בכשיו 31 .ויתחת ונב םיבא ךלמיו תינמעה