I Kings chapter 15 קרפ א םיכלמ .הדוהי-לע םיבא ךלמ טבנ-ןב םעברי ךלמל הרשע הנמש תנשבו 1 .םולשיבא-תב הכעמ ומא םשו םלשוריב ךלמ םינש שלש 2 הוהי-םע םלש ובבל היה-אלו וינפל השע-רשא ויבא תואטח-לכב ךליו 3 .ויבא דוד בבלכ ויהלא וירחא ונב-תא םיקהל םלשוריב רינ ול ויהלא הוהי ןתנ דוד ןעמל יכ 4 .םלשורי-תא דימעהלו ימי לכ והוצ-רשא לכמ רס-אלו הוהי יניעב רשיה-תא דוד השע רשא 5 .יתחה הירוא רבדב קר וייח .וייח ימי-לכ םעברי ןיבו םעבחר-ןיב התיה המחלמו 6 םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אולה השע רשא-לכו םיבא ירבד רתיו 7 .םעברי ןיבו םיבא ןיב התיה המחלמו הדוהי יכלמל .ויתחת ונב אסא ךלמיו דוד ריעב ותא ורבקיו ויתבא-םע םיבא בכשיו 8 .הדוהי ךלמ אסא ךלמ לארשי ךלמ םעבריל םירשע תנשבו 9 .םולשיבא-תב הכעמ ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש תחאו םיעבראו 10 .ויבא דודכ הוהי יניעב רשיה אסא שעיו 11 .ויתבא ושע רשא םיללגה-לכ-תא רסיו ץראה-ןמ םישדקה רבעיו 12 אסא תרכיו הרשאל תצלפמ התשע-רשא הריבגמ הרסיו ומא הכעמ-תא םגו 13 .ןורדק לחנב ףרשיו התצלפמ-תא .וימי-לכ הוהי-םע םלש היה אסא-בבל קר ורס-אל תומבהו 14 .םילכו בהזו ףסכ הוהי תיב ושדקו ויבא ישדק-תא אביו 15 .םהימי-לכ לארשי-ךלמ אשעב ןיבו אסא ןיב התיה המחלמו 16 אבו אצי תת יתלבל המרה-תא ןביו הדוהי-לע לארשי-ךלמ אשעב לעיו 17 .הדוהי ךלמ אסאל -תאו הוהי-תיב תורצואב םירתונה בהזהו ףסכה-לכ-תא אסא חקיו 18 -ןב דדה-ןב-לא אסא ךלמה םחלשיו וידבע-דיב םנתיו ךלמ תיב תורצוא .רמאל קשמדב בשיה םרא ךלמ ןויזח-ןב ןמרבט בהזו ףסכ דחש ךל יתחלש הנה ךיבא ןיבו יבא ןיב ךניבו יניב תירב 19 .ילעמ הלעיו לארשי-ךלמ אשעב-תא ךתירב-תא הרפה jl ירע-לע ול-רשא םיליחה ירש-תא חלשיו אסא ךלמה-לא דדה-ןב עמשיו 20 -לכ לע תורנכ-לכ תאו הכעמ-תיב לבא תאו ןד-תאו ןויע-תא ךיו לארשי .ילתפנ ץרא .הצרתב בשיו המרה-תא תונבמ לדחיו אשעב עמשכ יהיו 21 -תאו המרה ינבא-תא ואשיו יקנ ןיא הדוהי-לכ-תא עימשה אסא ךלמהו 22 .הפצמה-תאו ןמינב עבג-תא אסא ךלמה םב ןביו אשעב הנב רשא היצע -אלה הנב רשא םירעהו השע רשא-לכו ותרובג-לכו אסא-ירבד-לכ רתיו 23 -תא הלח ותנקז תעל קר הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ המה .וילגר טפשוהי ךלמיו ויבא דוד ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע אסא בכשיו 24 .ויתחת ונב -לע ךלמיו הדוהי ךלמ אסאל םיתש תנשב לארשי-לע ךלמ םעברי-ןב בדנו 25 .םיתנש לארשי -תא איטחה רשא ותאטחבו ויבא ךרדב ךליו הוהי יניעב ערה שעיו 26 .לארשי רשא ןותבגב אשעב והכיו רכששי תיבל היחא-ןב אשעב וילע רשקיו 27 .ןותבג-לע םירצ לארשי-לכו בדנו םיתשלפל .ויתחת ךלמיו הדוהי ךלמ אסאל שלש תנשב אשעב והתמיו 28 -דע םעבריל המשנ-לכ ריאשה-אל םעברי תיב-לכ-תא הכה וכלמכ יהיו 29 .ינלישה היחא ודבע-דיב רבד רשא הוהי רבדכ ודמשה סיעכה רשא וסעכב לארשי-תא איטחה רשאו אטח רשא םעברי תואטח-לע 30 .לארשי יהלא הוהי-תא םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה השע רשא-לכו בדנ ירבד רתיו 31 .לארשי יכלמל .םהימי-לכ לארשי-ךלמ אשעב ןיבו אסא ןיב התיה המחלמו 32 הצרתב לארשי-לכ-לע היחא-ןב אשעב ךלמ הדוהי ךלמ אסאל שלש תנשב 33 .הנש עבראו םירשע -תא איטחה רשא ותאטחבו םעברי ךרדב ךליו הוהי יניעב ערה שעיו 34 .לארשי