I Kings chapter 16 קרפ א םיכלמ .רמאל אשעב-לע יננח-ןב אוהי-לא הוהי-רבד יהיו 1 ךרדב ךלתו לארשי ימע לע דיגנ ךנתאו רפעה-ןמ ךיתמירה רשא ןעי 2 .םתאטחב ינסיעכהל לארשי ימע-תא אטחתו םעברי -ןב םעברי תיבכ ךתיב-תא יתתנו ותיב ירחאו אשעב ירחא ריעבמ יננה 3 .טבנ .םימשה ףוע ולכאי הדשב ול תמהו םיבלכה ולכאי ריעב אשעבל תמה 4 ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה ותרובגו השע רשאו אשעב ירבד רתיו 5 .לארשי יכלמל םימיה .ויתחת ונב הלא ךלמיו הצרתב רבקיו ויתבא-םע אשעב בכשיו 6 לעו ותיב-לאו אשעב-לא היה הוהי-רבד איבנה יננח-ןב אוהי-דיב םגו 7 םעברי תיבכ תויהל וידי השעמב וסיעכהל הוהי יניעב השע-רשא הערה-לכ .ותא הכה-רשא לעו לארשי-לע אשעב-ןב הלא ךלמ הדוהי ךלמ אסאל הנש ששו םירשע תנשב 8 .םיתנש הצרתב תיב רוכש התש הצרתב אוהו בכרה תיצחמ רש ירמז ודבע וילע רשקיו 9 .הצרתב תיבה-לע רשא אצרא ךלמיו הדוהי ךלמ אסאל עבשו םירשע תנשב והתימיו והכיו ירמז אביו 10 .ויתחת ול ריאשה-אל אשעב תיב-לכ-תא הכה ואסכ-לע ותבשכ וכלמב יהיו 11 .והערו וילאגו ריקב ןיתשמ אוהי דיב אשעב-לא רבד רשא הוהי רבדכ אשעב תיב-לכ תא ירמז דמשיו 12 .איבנה -תא ואיטחה רשאו ואטח רשא ונב הלא תואטחו אשעב תואטח-לכ לא 13 .םהילבהב לארשי יהלא הוהי-תא סיעכהל לארשי םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אולה השע רשא-לכו הלא ירבד רתיו 14 .לארשי יכלמל הצרתב םימי תעבש ירמז ךלמ הדוהי ךלמ אסאל הנש עבשו םירשע תנשב 15 .םיתשלפל רשא ןותבג-לע םינח mrde -לכ וכלמיו ךלמה-תא הכה םגו ירמז רשק רמאל םינחה םעה עמשיו 16 .הנחמב אוהה םויב לארשי-לע אבצ-רש ירמע-תא לארשי .הצרת-לע ורציו ןותבגמ ומע לארשי-לכו ירמע הלעיו 17 ףרשיו ךלמה-תיב ןומרא-לא אביו ריעה הדכלנ-יכ ירמז תוארכ יהיו 18 .תמיו שאב ךלמ-תיב-תא וילע םעברי ךרדב תכלל הוהי יניעב ערה תושעל אטח רשא ותאטח-לע 19 .לארשי-תא איטחהל השע רשא ותאטחבו םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה רשק רשא ורשקו ירמז ירבד רתיו 20 .לארשי יכלמל וכילמהל תניג-ןב ינבת ירחא היה םעה יצח יצחל לארשי םעה קלחי זא 21 .ירמע ירחא יצחהו תמיו תניג-ןב ינבת ירחא רשא םעה-תא ירמע ירחא רשא םעה קזחיו 22 .ירמע ךלמיו ינבת םיתש לארשי-לע ירמע ךלמ הדוהי ךלמ אסאל הנש תחאו םישלש תנשב 23 .םינש-שש ךלמ הצרתב הנש הרשע םש-תא ארקיו רהה-תא ןביו ףסכ םירככב רמש תאמ ןורמש רהה-תא ןקיו 24 .ןורמש רהה ינדא רמש-םש לע הנב רשא ריעה .וינפל רשא לכמ עריו הוהי יניעב ערה ירמע השעיו 25 סיעכהל לארשי-תא איטחה רשא ויתאטחבו טבנ-ןב םעברי ךרד-לכב ךליו 26 .םהילבהב לארשי יהלא הוהי-תא רפס-לע םיבותכ םה-אלה השע רשא ותרובגו השע רשא ירמע ירבד רתיו 27 .לארשי יכלמל םימיה ירבד .ויתחת ונב באחא ךלמיו ןורמשב רבקיו ויתבא-םע ירמע בכשיו 28 ךלמ אסאל הנש הנמשו םישלש תנשב לארשי-לע ךלמ ירמע-ןב באחאו 29 .הנש םיתשו םירשע ןורמשב לארשי-לע ירמע-ןב באחא ךלמיו הדוהי .וינפל רשא לכמ הוהי יניעב ערה ירמע-ןב באחא שעיו 30 -תב לבזיא-תא השא חקיו טבנ-ןב םעברי תואטחב ותכל לקנה יהיו 31 .ול וחתשיו לעבה-תא דבעיו ךליו םינדיצ ךלמ לעבתא .ןורמשב הנב רשא לעבה תיב לעבל חבזמ םקיו 32 יהלא הוהי-תא סיעכהל תושעל באחא ףסויו הרשאה-תא באחא שעיו 33 .וינפל ויה רשא לארשי יכלמ לכמ לארשי ביגשבו הדסי ורכב םריבאב החירי-תא ילאה תיב לאיח הנב וימיב 34 .ןונ-ןב עשוהי דיב רבד רשא הוהי רבדכ היתלד ביצה וריעצ