I Kings chapter 17 קרפ א םיכלמ רשא לארשי יהלא הוהי-יח באחא-לא דעלג יבשתמ יבשתה והילא רמאיו 1 .ירבד יפל-םא יכ רטמו לט הלאה םינשה היהי-םא וינפל יתדמע .רמאל וילא הוהי-רבד יהיו 2 .ןדריה ינפ-לע רשא תירכ לחנב תרתסנו המדק ךל תינפו הזמ ךל 3 .םש ךלכלכל יתיוצ םיברעה-תאו התשת לחנהמ היהו 4 .ןדריה ינפ-לע רשא תירכ לחנב בשיו ךליו הוהי רבדכ שעיו ךליו 5 .התשי לחנה-ןמו ברעב רשבו םחלו רקבב רשבו םחל ול םיאיבמ םיברעהו 6 .ץראב םשג היה-אל יכ לחנה שבייו םימי ץקמ יהיו 7 .רמאל וילא הוהי-רבד יהיו 8 הנמלא השא םש יתיוצ הנה םש תבשיו ןודיצל רשא התפרצ ךל םוק 9 .ךלכלכל תששקמ הנמלא השא םש-הנהו ריעה חתפ-לא אביו התפרצ ךליו םקיו 10 .התשאו ילכב םימ-טעמ יל אנ-יחק רמאיו הילא ארקיו םיצע .ךדיב םחל-תפ יל אנ-יחקל רמאיו הילא ארקיו תחקל ךלתו 11 -טעמו דכב חמק-ףכ אלמ-םא יכ גועמ יל-שי-םא ךיהלא הוהי-יח רמאתו 12 והנלכאו ינבלו יל והיתישעו יתאבו םיצע םינש תששקמ יננהו תחפצב ןמש .ונתמו הגע םשמ יל-ישע ךא ךרבדכ ישע יאב יארית-לא והילא הילא רמאיו 13 .הנרחאב ישעת ךנבלו ךלו יל תאצוהו הנשארב הנטק רסחת אל ןמשה תחפצו הלכת אל חמקה דכ לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ 14 .המדאה ינפ-לע םשג הוהי-ןתת םוי דע .םימי התיבו איהו-אוה לכאתו והילא רבדכ השעתו ךלתו 15 דיב רבד רשא הוהי רבדכ רסח אל ןמשה תחפצו התלכ אל חמקה דכ 16 .edil` דאמ קזח וילח יהיו תיבה תלעב השאה-ןב הלח הלאה םירבדה רחא יהיו 17 .המשנ וב-הרתונ-אל רשא דע ינוע-תא ריכזהל ילא תאב םיהלאה שיא ךלו יל-המ והילא-לא רמאתו 18 .ינב-תא תימהלו -רשא הילעה-לא והלעיו הקיחמ והחקיו ךנב-תא יל-ינת הילא רמאיו 19 .ותטמ-לע והבכשיו םש בשי אוה ררוגתמ ינא-רשא הנמלאה-לע םגה יהלא הוהי רמאיו הוהי-לא ארקיו 20 .הנב-תא תימהל תוערה המע בשת יהלא הוהי רמאיו הוהי-לא ארקיו םימעפ שלש דליה-לע דדמתיו 21 .וברק-לע הזה דליה-שפנ אנ .יחיו וברק-לע דליה-שפנ בשתו והילא לוקב הוהי עמשיו 22 רמאיו ומאל והנתיו התיבה הילעה-ןמ והדריו דליה-תא והילא חקיו 23 .ךנב יח יאר והילא הוהי-רבדו התא םיהלא שיא יכ יתעדי הז התע והילא-לא השאה רמאתו 24 .תמא ךיפב