I Kings chapter 18 קרפ א םיכלמ ךל רמאל תישילשה הנשב והילא-לא היה הוהי-רבדו םיבר םימי יהיו 1 .המדאה ינפ-לע רטמ הנתאו באחא-לא הארה .ןורמשב קזח בערהו באחא-לא תוארהל והילא ךליו 2 .דאמ הוהי-תא ארי היה והידבעו תיבה-לע רשא והידבע-לא באחא ארקיו 3 םאיבחיו םיאבנ האמ והידבע חקיו הוהי יאיבנ תא לבזיא תירכהב יהיו 4 .םימו םחל םלכלכו הרעמב שיא םישמח םילחנה-לכ לאו םימה יניעמ-לכ-לא ץראב ךל והידבע-לא באחא רמאיו 5 .המהבהמ תירכנ אולו דרפו סוס היחנו ריצח אצמנ ילוא ךלה והידבעו ודבל דחא ךרדב ךלה באחא הב-רבעל ץראה-תא םהל וקלחיו 6 .ודבל דחא-ךרדב רמאיו וינפ-לע לפיו והרכיו ותארקל והילא הנהו ךרדב והידבע יהיו 7 .והילא ינדא הז התאה .והילא הנה ךינדאל רמא ךל ינא ול רמאיו 8 .ינתימהל באחא-דיב ךדבע-תא ןתנ התא-יכ יתאטח המ רמאיו 9 ךשקבל םש ינדא חלש-אל רשא הכלממו יוג-שי-םא ךיהלא הוהי יח 10 .הכאצמי אל יכ יוגה-תאו הכלממה-תא עיבשהו ןיא ורמאו .והילא הנה ךינדאל רמא ךל רמא התא התעו 11 דיגהל יתאבו עדא-אל רשא לע ךאשי הוהי חורו ךתאמ ךלא ינא היהו 12 .ירענמ הוהי-תא ארי ךדבעו ינגרהו ךאצמי אלו באחאל אבחאו הוהי יאיבנ תא לבזיא גרהב יתישע-רשא תא ינדאל דגה-אלה 13 .םימו םחל םלכלכאו הרעמב שיא םישמח םישמח שיא האמ הוהי יאיבנמ .ינגרהו והילא הנה ךינדאל רמא ךל רמא התא התעו 14 .וילא הארא םויה יכ וינפל יתדמע רשא תואבצ הוהי יח והילא רמאיו 15 .והילא תארקל באחא ךליו ול-דגיו באחא תארקל והידבע ךליו 16 .לארשי רכע הז התאה וילא באחא רמאיו והילא-תא באחא תוארכ יהיו 17 תוצמ-תא םכבזעב ךיבא תיבו התא-םא יכ לארשי-תא יתרכע אל רמאיו 18 .םילעבה ירחא ךלתו הוהי עברא לעבה יאיבנ-תאו למרכה רה-לא לארשי-לכ-תא ילא ץבק חלש התעו 19 .לבזיא ןחלש ילכא תואמ עברא הרשאה יאיבנו םישמחו תואמ .למרכה רה-לא םיאיבנה-תא ץבקיו לארשי ינב-לכב באחא חלשיו 20 -םא םיפעסה יתש-לע םיחספ םתא יתמ-דע רמאיו םעה-לכ-לא והילא שגיו 21 .רבד ותא םעה ונע-אלו וירחא וכל לעבה-םאו וירחא וכל םיהלאה הוהי לעבה יאיבנו ידבל הוהיל איבנ יתרתונ ינא םעה-לא והילא רמאיו 22 .שיא םישמחו תואמ-עברא -לע ומישיו והחתניו דחאה רפה םהל ורחביו םירפ םינש ונל-ונתיו 23 אל שאו םיצעה-לע יתתנו דחאה רפה-תא השעא ינאו ומישי אל שאו םיצעה .םישא הנעי-רשא םיהלאה היהו הוהי-םשב ארקא ינאו םכיהלא םשב םתארקו 24 .רבדה בוט ורמאיו םעה-לכ ןעיו םיהלאה אוה שאב םתא יכ הנשאר ושעו דחאה רפה םכל ורחב לעבה יאיבנל והילא רמאיו 25 .ומישת אל שאו םכיהלא םשב וארקו םיברה -דעו רקבהמ לעבה-םשב וארקיו ושעיו םהל ןתנ-רשא רפה-תא וחקיו 26 רשא חבזמה-לע וחספיו הנע ןיאו לוק ןיאו וננע לעבה רמאל םירהצה .השע םיהלא-יכ לודג-לוקב וארק רמאיו והילא םהב לתהיו םירהצב יהיו 27 .ץקיו אוה ןשי ילוא ול ךרד-יכו ול גיש-יכו חיש יכ אוה םד-ךפש-דע םיחמרבו תוברחב םטפשמכ ודדגתיו לודג לוקב וארקיו 28 .םהילע הנע-ןיאו לוק-ןיאו החנמה תולעל דע ואבנתיו םירהצה רבעכ יהיו 29 .בשק ןיאו חבזמ-תא אפריו וילא םעה-לכ ושגיו ילא ושג םעה-לכל והילא רמאיו 30 .סורהה הוהי -רבד היה רשא בקעי-ינב יטבש רפסמכ םינבא הרשע םיתש והילא חקיו 31 .ךמש היהי לארשי רמאל וילא הוהי ביבס ערז םיתאס תיבכ הלעת שעיו הוהי םשב חבזמ םינבאה-תא הנביו 32 .חבזמל .םיצעה-לע םשיו רפה-תא חתניו םיצעה-תא ךרעיו 33 ונש רמאיו םיצעה-לעו הלעה-לע וקציו םימ םידכ העברא ואלמ רמאיו 34 .ושלשיו ושלש רמאיו ונשיו .םימ-אלמ הלעתה-תא םגו חבזמל ביבס םימה וכליו 35 קחצי םהרבא יהלא הוהי רמאיו איבנה והילא שגיו החנמה תולעב יהיו 36 תא יתישע ךירבדבו ךדבע ינאו לארשיב םיהלא התא-יכ עדוי םויה לארשיו .הלאה םירבדה-לכ -תא תבסה התאו םיהלאה הוהי התא-יכ הזה םעה ועדיו יננע הוהי יננע 37 .תינרחא םבל -תאו רפעה-תאו םינבאה-תאו םיצעה-תאו הלעה-תא לכאתו הוהי-שא לפתו 38 .הכחל הלעתב-רשא םימה אוה הוהי םיהלאה אוה הוהי ורמאיו םהינפ-לע ולפיו םעה-לכ אריו 39 .םיהלאה םושפתיו םהמ טלמי-לא שיא לעבה יאיבנ-תא ושפת םהל והילא רמאיו 40 .םש םטחשיו ןושיק לחנ-לא והילא םדרויו .םשגה ןומה לוק-יכ התשו לכא הלע באחאל והילא רמאיו 41 הצרא רהגיו למרכה שאר-לא הלע והילאו תותשלו לכאל באחא הלעיו 42 .וכרב ןיב וינפ םשיו המואמ ןיא רמאיו טביו לעיו םי-ךרד טבה אנ-הלע ורענ-לא רמאיו 43 .םימעפ עבש בש רמאיו רמא הלע רמאיו םימ הלע שיא-ףככ הנטק בע-הנה רמאיו תיעבשב יהיו 44 .םשגה הכרצעי אלו דרו רסא באחא-לא לודג םשג יהיו חורו םיבע ורדקתה םימשהו הכ-דעו הכ-דע יהיו 45 .הלאערזי ךליו באחא בכריו הכאב-דע באחא ינפל ץריו וינתמ סנשיו והילא-לא התיה הוהי-דיו 46 .הלאערזי