I Kings chapter 19 קרפ א םיכלמ -לכ-תא גרה רשא-לכ תאו והילא השע רשא-לכ תא לבזיאל באחא דגיו 1 .ברחב םיאיבנה -יכ ןופסוי הכו םיהלא ןושעי-הכ רמאל והילא-לא ךאלמ לבזיא חלשתו 2 .םהמ דחא שפנכ ךשפנ-תא םישא רחמ תעכ ורענ-תא חניו הדוהיל רשא עבש ראב אביו ושפנ-לא ךליו םקיו אריו 3 .םש ושפנ-תא לאשיו תחא םתר תחת בשיו אביו םוי ךרד רבדמב ךלה-אוהו 4 .יתבאמ יכנא בוט-אל-יכ ישפנ חק הוהי התע בר רמאיו תומל םוק ול רמאיו וב עגנ ךאלמ הז-הנהו דחא םתר תחת ןשייו בכשיו 5 .לוכא .בכשיו בשיו תשיו לכאיו םימ תחפצו םיפצר תגע ויתשארמ הנהו טביו 6 .ךרדה ךממ בר יכ לכא םוק רמאיו וב-עגיו תינש הוהי ךאלמ בשיו 7 הליל םיעבראו םוי םיעברא איהה הליכאה חכב ךליו התשיו לכאיו םקיו 8 .ברח םיהלאה רה דע הפ ךל-המ ול רמאיו וילא הוהי-רבד הנהו םש ןליו הרעמה-לא םש-אביו 9 .והילא -תא לארשי ינב ךתירב ובזע-יכ תואבצ יהלא הוהיל יתאנק אנק רמאיו 10 ישפנ-תא ושקביו ידבל ינא רתואו ברחב וגרה ךיאיבנ-תאו וסרה ךיתחבזמ .התחקל קזחו הלודג חורו רבע הוהי הנהו הוהי ינפל רהב תדמעו אצ רמאיו 11 אל שער חורה רחאו הוהי חורב אל הוהי ינפל םיעלס רבשמו םירה קרפמ .הוהי שערב .הקד הממד לוק שאה רחאו הוהי שאב אל שא שערה רחאו 12 הנהו הרעמה חתפ דמעיו אציו ותרדאב וינפ טליו והילא עמשכ יהיו 13 .והילא הפ ךל-המ רמאיו לוק וילא -תא לארשי ינב ךתירב ובזע-יכ תואבצ יהלא הוהיל יתאנק אנק רמאיו 14 ישפנ-תא ושקביו ידבל ינא רתואו ברחב וגרה ךיאיבנ-תאו וסרה ךיתחבזמ .התחקל לאזח-תא תחשמו תאבו קשמד הרבדמ ךכרדל בוש ךל וילא הוהי רמאיו 15 .םרא-לע ךלמל לבאמ טפש-ןב עשילא-תאו לארשי-לע ךלמל חשמת ישמנ-ןב אוהי תאו 16 .ךיתחת איבנל חשמת הלוחמ .עשילא תימי אוהי ברחמ טלמנהו אוהי תימי לאזח ברחמ טלמנה היהו 17 הפה-לכו לעבל וערכ-אל רשא םיכרבה-לכ םיפלא תעבש לארשיב יתראשהו 18 .ול קשנ-אל רשא וינפל םידמצ רשע-םינש שרח אוהו טפש-ןב עשילא-תא אצמיו םשמ ךליו 19 .וילא ותרדא ךלשיו וילא והילא רבעיו רשעה םינשב אוהו הכלאו ימאלו יבאל אנ-הקשא רמאיו והילא ירחא ץריו רקבה-תא בזעיו 20 .ךל יתישע-המ יכ בוש ךל ול רמאיו ךירחא רשבה םלשב רקבה ילכבו והחבזיו רקבה דמצ-תא חקיו וירחאמ בשיו 21 .והתרשיו והילא ירחא ךליו םקיו ולכאיו םעל ןתיו