I Kings chapter 20 קרפ א םיכלמ בכרו סוסו ותא ךלמ םינשו םישלשו וליח-לכ-תא ץבק םרא-ךלמ דדה-ןבו 1 .הב םחליו ןורמש-לע רציו לעיו .הריעה לארשי-ךלמ באחא-לא םיכאלמ חלשיו 2 םיבוטה ךינבו ךישנו אוה-יל ךבהזו ךפסכ דדה-ןב רמא הכ ול רמאיו 3 .םה-יל .יל-רשא-לכו ינא ךל ךלמה ינדא ךרבדכ רמאיו לארשי-ךלמ ןעיו 4 רמאל ךילא יתחלש-יכ רמאל דדה-ןב רמא-הכ ורמאיו םיכאלמה ובשיו 5 .ןתת יל ךינבו ךישנו ךבהזו ךפסכ ךידבע יתב תאו ךתיב-תא ושפחו ךילא ידבע-תא חלשא רחמ תעכ-םא יכ 6 .וחקלו םדיב ומישי ךיניע דמחמ-לכ היהו הז הער יכ וארו אנ-ועד רמאיו ץראה ינקז-לכל לארשי-ךלמ ארקיו 7 .ונממ יתענמ אלו יבהזלו יפסכלו ינבלו ישנל ילא חלש-יכ שקבמ .הבאת אולו עמשת-לא םעה-לכו םינקזה-לכ וילא ורמאיו 8 ךדבע-לא תחלש-רשא לכ ךלמה ינדאל ורמא דדה-ןב יכאלמל רמאיו 9 .רבד והבשיו םיכאלמה וכליו תושעל לכוא אל הזה רבדהו השעא הנשארב קפשי-םא ופסוי הכו םיהלא יל ןושעי-הכ רמאיו דדה-ןב וילא חלשיו 10 .ילגרב רשא םעה-לכל םילעשל ןורמש רפע .חתפמכ רגח ללהתי-לא ורבד רמאיו לארשי-ךלמ ןעיו 11 -לא רמאיו תוכסב םיכלמהו אוה התש אוהו הזה רבדה-תא עמשכ יהיו 12 .ריעה-לע ומישיו ומיש וידבע תיארה הוהי רמא הכ רמאיו לארשי-ךלמ באחא-לא שגנ דחא איבנ הנהו 13 .הוהי ינא-יכ תעדיו םויה ךדיב ונתנ יננה הזה לודגה ןומהה-לכ תא -ימ רמאיו תונידמה ירש ירענב הוהי רמא-הכ רמאיו ימב באחא רמאיו 14 .התא רמאיו המחלמה רסאי םהירחאו םישלשו םינש םיתאמ ויהיו תונידמה ירש ירענ-תא דקפיו 15 .םיפלא תעבש לארשי ינב-לכ םעה-לכ-תא דקפ םינשו-םישלש םיכלמהו אוה תוכסב רוכש התש דדה-ןבו םירהצב ואציו 16 .ותא רזע ךלמ רמאל ול ודיגיו דדה-ןב חלשיו הנשארב תונידמה ירש ירענ ואציו 17 .ןורמשמ ואצי םישנא .םושפת םייח ואצי המחלמל םאו םייח םושפת ואצי םולשל-םא רמאיו 18 .םהירחא רשא ליחהו תונידמה ירש ירענ ריעה-ןמ ואצי הלאו 19 -לע םרא ךלמ דדה-ןב טלמיו לארשי םפדריו םרא וסניו ושיא שיא וכיו 20 .םישרפו סוס .הלודג הכמ םראב הכהו בכרה-תאו סוסה-תא ךיו לארשי ךלמ אציו 21 -רשא תא הארו עדו קזחתה ךל ול רמאיו לארשי ךלמ-לא איבנה שגיו 22 .ךילע הלע םרא ךלמ הנשה תבושתל יכ השעת ונממ וקזח ןכ-לע םהיהלא םירה יהלא וילא ורמא םרא-ךלמ ידבעו 23 .םהמ קזחנ אל-םא רושימב םתא םחלנ םלואו .םהיתחת תוחפ םישו ומקממ שיא םיכלמה רסה השע הזה רבדה-תאו 24 המחלנו בכרכ בכרו סוסכ סוסו ךתואמ לפנה ליחכ ליח ךל-הנמת התאו 25 .ןכ שעיו םלקל עמשיו םהמ קזחנ אל-םא רושימב םתוא -םע המחלמל הקפא לעיו םרא-תא דדה-ןב דקפיו הנשה תבושתל יהיו 26 .לארשי םדגנ לארשי-ינב ונחיו םתארקל וכליו ולכלכו ודקפתה לארשי ינבו 27 .ץראה-תא ואלמ םראו םיזע יפשח ינשכ רשא ןעי הוהי רמא-הכ רמאיו לארשי ךלמ-לא רמאיו םיהלאה שיא שגיו 28 ןומהה-לכ-תא יתתנו אוה םיקמע יהלא-אלו הוהי םירה יהלא םרא ורמא .הוהי ינא-יכ םתעדיו ךדיב הזה לודגה המחלמה ברקתו יעיבשה םויב יהיו םימי תעבש הלא חכנ הלא ונחיו 29 .דחא םויב ילגר ףלא-האמ םרא-תא לארשי-ינב וכיו שיא ףלא העבשו םירשע-לע המוחה לפתו ריעה-לא הקפא םירתונה וסניו 30 .רדחב רדח ריעה-לא אביו סנ דדה-ןבו םירתונה דסח יכלמ-יכ לארשי תיב יכלמ יכ ונעמש אנ-הנה וידבע וילא ורמאיו 31 ילוא לארשי ךלמ-לא אצנו ונשארב םילבחו ונינתמב םיקש אנ המישנ םה .ךשפנ-תא היחי ורמאיו לארשי ךלמ-לא ואביו םהישארב םילבחו םהינתמב םיקש ורגחיו 32 .אוה יחא יח ונדועה רמאיו ישפנ אנ-יחת רמא דדה-ןב ךדבע רמאיו דדה-ןב ךיחא ורמאיו ונממה וטלחיו ורהמיו ושחני םישנאהו 33 .הבכרמה-לע והלעיו דדה-ןב וילא אציו והחק ואב ךל םישת תוצוחו בישא ךיבא תאמ יבא-חקל-רשא םירעה וילא רמאיו 34 תירב ול-תרכיו ךחלשא תירבב ינאו ןורמשב יבא םש-רשאכ קשמדב .והחלשיו ןאמיו אנ יניכה הוהי רבדב והער-לא רמא םיאיבנה ינבמ דחא שיאו 35 .ותכהל שיאה היראה ךכהו יתאמ ךלוה ךנה הוהי לוקב תעמש-אל רשא ןעי ול רמאיו 36 .והכיו היראה והאצמיו ולצאמ ךליו .עצפו הכה שיאה והכיו אנ יניכה רמאיו רחא שיא אצמיו 37 .ויניע-לע רפאב שפחתיו ךרדה-לע ךלמל דמעיו איבנה ךליו 38 המחלמה-ברקב אצי ךדבע רמאיו ךלמה-לא קעצ אוהו רבע ךלמה יהיו 39 דקפי דקפה-םא הזה שיאה-תא רמש רמאיו שיא ילא אביו רס שיא-הנהו .לוקשת ףסכ-רככ וא ושפנ תחת ךשפנ התיהו ןכ לארשי-ךלמ וילא רמאיו ונניא אוהו הנהו הנה השע ךדבע יהיו 40 .תצרח התא ךטפשמ םיאבנהמ יכ לארשי ךלמ ותא רכיו ויניע לעמ רפאה-תא רסיו רהמיו 41 .אוה ךשפנ התיהו דימ ימרח-שיא-תא תחלש ןעי הוהי רמא הכ וילא רמאיו 42 .ומע תחת ךמעו ושפנ תחת .הנורמש אביו ףעזו רס ותיב-לע לארשי-ךלמ ךליו 43