I Kings chapter 21 קרפ א םיכלמ לצא לאערזיב רשא ילאערזיה תובנל היה םרכ הלאה םירבדה רחא יהיו 1 .ןורמש ךלמ באחא לכיה אוה יכ קרי-ןגל יל-יהיו ךמרכ-תא יל-הנת רמאל תובנ-לא באחא רבדיו 2 ךל-הנתא ךיניעב בוט םא ונממ בוט םרכ ויתחת ךל הנתאו יתיב לצא בורק .הז ריחמ ףסכ .ךל יתבא תלחנ-תא יתתמ הוהימ יל הלילח באחא-לא תובנ רמאיו 3 ילאערזיה תובנ וילא רבד-רשא רבדה-לע ףעזו רס ותיב-לא באחא אביו 4 -אלו וינפ-תא בסיו ותטמ-לע בכשיו יתובא תלחנ-תא ךל ןתא-אל רמאיו .םחל לכא .םחל לכא ךניאו הרס ךחור הז-המ וילא רבדתו ותשא לבזיא וילא אבתו 5 ךמרכ-תא יל-הנת ול רמאו ילאערזיה תובנ-לא רבדא-יכ הילא רבדיו 6 .ימרכ-תא ךל ןתא-אל רמאיו ויתחת םרכ ךל-הנתא התא ץפח-םא וא ףסכב םחל-לכא םוק לארשי-לע הכולמ השעת התע התא ותשא לבזיא וילא רמאתו 7 .ילאערזיה תובנ םרכ-תא ךל ןתא ינא ךבל בטיו -לאו םינקזה-לא םירפסה חלשתו ומתחב םתחתו באחא םשב םירפס בתכתו 8 .תובנ-תא םיבשיה וריעב רשא םירחה .םעה שארב תובנ-תא ובישוהו םוצ-וארק רמאל םירפסב בתכתו 9 םיהלא תכרב רמאל והדעיו ודגנ לעילב-ינב םישנא םינש ובישוהו 10 .תמיו והלקסו והאיצוהו ךלמו החלש רשאכ וריעב םיבשיה רשא םירחהו םינקזה וריע ישנא ושעיו 11 .םהילא החלש רשא םירפסב בותכ רשאכ לבזיא םהילא .םעה שארב תובנ-תא ובישהו םוצ וארק 12 -תא לעילבה ישנא והדעיו ודגנ ובשיו לעילב-ינב םישנאה ינש ואביו 13 והלקסיו ריעל ץוחמ והאציו ךלמו םיהלא תובנ ךרב רמאל םעה דגנ תובנ .תמיו םינבאב .תמיו תובנ לקס רמאל לבזיא-לא וחלשיו 14 שר םוק באחא-לא לבזיא רמאתו תמיו תובנ לקס-יכ לבזיא עמשכ יהיו 15 .תמ-יכ יח תובנ ןיא יכ ףסכב ךל-תתל ןאמ רשא ילאערזיה תובנ םרכ-תא תובנ םרכ-לא תדרל באחא םקיו תובנ תמ יכ באחא עמשכ יהיו 16 .ותשרל ילאערזיה .רמאל יבשתה והילא-לא הוהי-רבד יהיו 17 דרי-רשא תובנ םרכב הנה ןורמשב רשא לארשי-ךלמ באחא תארקל דר םוק 18 .ותשרל םש רמאל וילא תרבדו תשרי-םגו תחצרה הוהי רמא הכ רמאל וילא תרבדו 19 ךמד-תא םיבלכה וקלי תובנ םד-תא םיבלכה וקקל רשא םוקמב הוהי רמא הכ .התא-םג ךרכמתה ןעי יתאצמ רמאיו יביא ינתאצמה והילא-לא באחא רמאיו 20 .הוהי יניעב ערה תושעל רוצעו ריקב ןיתשמ באחאל יתרכהו ךירחא יתרעבו הער ךילא יבמ יננה 21 .לארשיב בוזעו סעכה-לא היחא-ןב אשעב תיבכו טבנ-ןב םעברי תיבכ ךתיב-תא יתתנו 22 .לארשי-תא אטחתו תסעכה רשא .לאערזי לחב לבזיא-תא ולכאי םיבלכה רמאל הוהי רבד לבזיאל-םגו 23 .םימשה ףוע ולכאי הדשב תמהו םיבלכה ולכאי ריעב באחאל תמה 24 ותא התסה-רשא הוהי יניעב ערה תושעל רכמתה רשא באחאכ היה-אל קר 25 .ותשא לבזיא הוהי שירוה רשא ירמאה ושע רשא לככ םיללגה ירחא תכלל דאמ בעתיו 26 .לארשי ינב ינפמ ורשב-לע קש-םשיו וידגב ערקיו הלאה םירבדה-תא באחא עמשכ יהיו 27 .טא ךלהיו קשב בכשיו םוציו .רמאל יבשתה והילא-לא הוהי-רבד יהיו 28 וימיב הערה יבא-אל ינפמ ענכנ-יכ ןעי ינפלמ באחא ענכנ-יכ תיארה 29 .ותיב-לע הערה איבא ונב ימיב