I Kings chapter 22 קרפ א םיכלמ .לארשי ןיבו םרא ןיב המחלמ ןיא םינש שלש ובשיו 1 .לארשי ךלמ-לא הדוהי-ךלמ טפשוהי דריו תישילשה הנשב יהיו 2 םישחמ ונחנאו דעלג תמר ונל-יכ םתעדיה וידבע-לא לארשי-ךלמ רמאיו 3 .םרא ךלמ דימ התא תחקמ ךלמ-לא טפשוהי רמאיו דעלג תמר המחלמל יתא ךלתה טפשוהי-לא רמאיו 4 .ךיסוסכ יסוסכ ךמעכ ימעכ ךומכ ינומכ לארשי .הוהי רבד-תא םויכ אנ-שרד לארשי ךלמ-לא טפשוהי רמאיו 5 -לע ךלאה םהלא רמאיו שיא תואמ עבראכ םיאיבנה-תא לארשי-ךלמ ץבקיו 6 .ךלמה דיב ינדא ןתיו הלע ורמאיו לדחא-םא המחלמל דעלג תמר .ותואמ השרדנו דוע הוהיל איבנ הפ ןיאה טפשוהי רמאיו 7 ינאו ותאמ הוהי-תא שרדל דחא-שיא דוע טפשוהי-לא לארשי-ךלמ רמאיו 8 טפשוהי רמאיו הלמי-ןב והיכימ ער-םא יכ בוט ילע אבנתי-אל יכ ויתאנש .ןכ ךלמה רמאי-לא .הלמי-ןב והיכימ הרהמ רמאיו דחא סירס-לא לארשי ךלמ ארקיו 9 םידגב םישבלמ ואסכ-לע שיא םיבשי הדוהי-ךלמ טפשוהיו לארשי ךלמו 10 .םהינפל םיאבנתמ םיאיבנה-לכו ןורמש רעש חתפ ןרגב חגנת הלאב הוהי רמא-הכ רמאיו לזרב ינרק הנענכ-ןב היקדצ ול שעיו 11 .םתלכ-דע םרא-תא דיב הוהי ןתנו חלצהו דעלג תמר הלע רמאל ןכ םיאבנ םיאבנה-לכו 12 .ךלמה םיאיבנה ירבד אנ-הנה רמאל וילא רבד והיכימ ארקל ךלה-רשא ךאלמהו 13 .בוט תרבדו םהמ דחא רבדכ ךירבד אנ-יהי ךלמה-לא בוט דחא-הפ .רבדא ותא ילא הוהי רמאי רשא-תא יכ הוהי-יח והיכימ רמאיו 14 המחלמל דעלג תמר-לא ךלנה והיכימ וילא ךלמה רמאיו ךלמה-לא אוביו 15 .ךלמה דיב הוהי ןתנו חלצהו הלע וילא רמאיו לדחנ-םא -קר ילא רבדת-אל רשא ךעבשמ ינא םימעפ המכ-דע ךלמה וילא רמאיו 16 .הוהי םשב תמא הער םהל-ןיא רשא ןאצכ םירהה-לא םיצפנ לארשי-לכ-תא יתיאר רמאיו 17 .םולשב ותיבל-שיא ובושי הלאל םינדא-אל הוהי רמאיו בוט ילע אבנתי-אול ךילא יתרמא אולה טפשוהי-לא לארשי-ךלמ רמאיו 18 .ער-םא יכ אבצ-לכו ואסכ-לע בשי הוהי-תא יתיאר הוהי-רבד עמש ןכל רמאיו 19 .ולאמשמו ונימימ וילע דמע םימשה הכב הז רמאיו דעלג תמרב לפיו לעיו באחא-תא התפי ימ הוהי רמאיו 20 .הכב רמא הזו וילא הוהי רמאיו ונתפא ינא רמאיו הוהי ינפל דמעיו חורה אציו 21 .המב לכות-םגו התפת רמאיו ויאיבנ-לכ יפב רקש חור יתייהו אצא רמאיו 22 .ןכ-השעו אצ ךילע רבד הוהיו הלא ךיאיבנ-לכ יפב רקש חור הוהי ןתנ הנה התעו 23 .הער רבע הז-יא רמאיו יחלה-לע והיכימ-תא הכיו הנענכ-ןב והיקדצ שגיו 24 .ךתוא רבדל יתאמ הוהי-חור .הבחהל רדחב רדח אבת רשא אוהה םויב האר ךנה והיכימ רמאיו 25 שאוי-לאו ריעה-רש ןמא-לא והבישהו והיכימ-תא חק לארשי ךלמ רמאיו 26 .ךלמה-ןב םימו ץחל םחל והליכאהו אלכה תיב הז-תא ומיש ךלמה רמא הכ תרמאו 27 .םולשב יאב דע ץחל ועמש רמאיו יב הוהי רבד-אל םולשב בושת בוש-םא והיכימ רמאיו 28 .םלכ םימע .דעלג תמר הדוהי-ךלמ טפשוהיו לארשי-ךלמ לעיו 29 ךידגב שבל התאו המחלמב אבו שפחתה טפשוהי-לא לארשי ךלמ רמאיו 30 .המחלמב אוביו לארשי ךלמ שפחתיו -תא ומחלת אל רמאל םינשו םישלש ול-רשא בכרה ירש-תא הוצ םרא ךלמו 31 .ודבל לארשי ךלמ-תא-םא יכ לודג-תאו ןטק אוה לארשי-ךלמ ךא ורמא המהו טפשוהי-תא בכרה ירש תוארכ יהיו 32 .טפשוהי קעזיו םחלהל וילע ורסיו .וירחאמ ובושיו אוה לארשי ךלמ-אל-יכ בכרה ירש תוארכ יהיו 33 ןירשה ןיבו םיקבדה ןיב לארשי ךלמ-תא הכיו ומתל תשקב ךשמ שיאו 34 .יתילחה יכ הנחמה-ןמ ינאיצוהו ךדי ךפה ובכרל רמאיו תמיו םרא חכנ הבכרמב דמעמ היה ךלמהו אוהה םויב המחלמה הלעתו 35 .בכרה קיח-לא הכמה-םד קציו ברעב .וצרא-לא שיאו וריע-לא שיא רמאל שמשה אבכ הנחמב הנרה רבעיו 36 .ןורמשב ךלמה-תא ורבקיו ןורמש אוביו ךלמה תמיו 37 וצחר תונזהו ומד-תא םיבלכה וקליו ןורמש תכרב לע בכרה-תא ףטשיו 38 .רבד רשא הוהי רבדכ רשא םירעה-לכו הנב רשא ןשה תיבו השע רשא-לכו באחא ירבד רתיו 39 .לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אולה הנב .ויתחת ונב והיזחא ךלמיו ויתבא-םע באחא בכשיו 40 .לארשי ךלמ באחאל עברא תנשב הדוהי-לע ךלמ אסא-ןב טפשוהיו 41 םלשוריב ךלמ הנש שמחו םירשעו וכלמב הנש שמחו םישלש-ןב טפשוהי 42 .יחלש-תב הבוזע ומא םשו .הוהי יניעב רשיה תושעל ונממ רס-אל ויבא אסא ךרד-לכב ךליו 43 .תומבב םירטקמו םיחבזמ םעה דוע ורס-אל תומבה ךא 44 .לארשי ךלמ-םע טפשוהי םלשיו 45 -לע םיבותכ םה-אלה םחלנ רשאו השע-רשא ותרובגו טפשוהי ירבד רתיו 46 .הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס .ץראה-ןמ רעב ויבא אסא ימיב ראשנ רשא שדקה רתיו 47 .ךלמ בצנ םודאב ןיא ךלמו 48 הרבשנ-יכ ךלה אלו בהזל הריפוא תכלל שישרת תוינא רשע טפשוהי 49 .רבג ןויצעב תוינא תוינאב ךידבע-םע ידבע וכלי טפשוהי-לא באחא-ןב והיזחא רמא זא 50 .טפשוהי הבא אלו ךלמיו ויבא דוד ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע טפשוהי בכשיו 51 .ויתחת ונב םרוהי ךלמ טפשוהיל הרשע עבש תנשב ןורמשב לארשי-לע ךלמ באחא-ןב והיזחא 52 .םיתנש לארשי-לע ךלמיו הדוהי -ןב םעברי ךרדבו ומא ךרדבו ויבא ךרדב ךליו הוהי יניעב ערה שעיו 53 .לארשי-תא איטחה רשא טבנ -רשא לככ לארשי יהלא הוהי-תא סעכיו ול הוחתשיו לעבה-תא דבעיו 54 .ויבא השע