I Samuel chapter 1 קרפ א לאומש
-ןב םחרי-ןב הנקלא ומשו םירפא רהמ םיפוצ םיתמרה-ןמ דחא שיא יהיו 1
.יתרפא ףוצ-ןב וחת-ןב אוהילא
הנחלו םידלי הננפל יהיו הננפ תינשה םשו הנח תחא םש םישנ יתש ולו 2
.םידלי ןיא
תואבצ הוהיל חבזלו תוחתשהל המימי םימימ וריעמ אוהה שיאה הלעו 3
.הוהיל םינהכ סחנפו ינפח ילע-ינב ינש םשו הלשב
.תונמ היתונבו הינב-לכלו ותשא הננפל ןתנו הנקלא חבזיו םויה יהיו 4
.המחר רגס הוהיו בהא הנח-תא יכ םיפא תחא הנמ ןתי הנחלו 5
.המחר דעב הוהי רגס-יכ המערה רובעב סעכ-םג התרצ התסעכו 6
אלו הכבתו הנסעכת ןכ הוהי תיבב התלע ידמ הנשב הנש השעי ןכו 7
.לכאת
ךבבל ערי המלו ילכאת אל המלו יכבת המל הנח השיא הנקלא הל רמאיו 8
.םינב הרשעמ ךל בוט יכנא אולה
-לע אסכה-לע בשי ןהכה ילעו התש ירחאו הלשב הלכא ירחא הנח םקתו 9
.הוהי לכיה תזוזמ
.הכבת הכבו הוהי-לע ללפתתו שפנ תרמ איהו 10
-אלו ינתרכזו ךתמא ינעב הארת האר-םא תואבצ הוהי רמאתו רדנ רדתו 11
וייח ימי-לכ הוהיל ויתתנו םישנא ערז ךתמאל התתנו ךתמא-תא חכשת
.ושאר-לע הלעי-אל הרומו
.היפ-תא רמש ילעו הוהי ינפל ללפתהל התברה יכ היהו 12
ילע הבשחיו עמשי אל הלוקו תוענ היתפש קר הבל-לע תרבדמ איה הנחו 13
.הרכשל
.ךילעמ ךניי-תא יריסה ןירכתשת יתמ-דע ילע הילא רמאיו 14
יתיתש אל רכשו ןייו יכנא חור-תשק השא ינדא אל רמאתו הנח ןעתו 15
.הוהי ינפל ישפנ-תא ךפשאו
.הנה-דע יתרבד יסעכו יחיש ברמ-יכ לעילב-תב ינפל ךתמא-תא ןתת-לא 16
תלאש רשא ךתלש-תא ןתי לארשי יהלאו םולשל יכל רמאיו ילע ןעיו 17
.ומעמ
-אל הינפו לכאתו הכרדל השאה ךלתו ךיניעב ןח ךתחפש אצמת רמאתו 18
.דוע הל-ויה
עדיו התמרה םתיב-לא ואביו ובשיו הוהי ינפל ווחתשיו רקבב ומכשיו 19
.הוהי הרכזיו ותשא הנח-תא הנקלא
יכ לאומש ומש-תא ארקתו ןב דלתו הנח רהתו םימיה תופקתל יהיו 20
.ויתלאש הוהימ
.ורדנ-תאו םימיה חבז-תא הוהיל חבזל ותיב-לכו הנקלא שיאה לעיו 21
ינפ-תא הארנו ויתאבהו רענה למגי דע השיאל הרמא-יכ התלע אל הנחו 22
.םלוע-דע םש בשיו הוהי
םקי ךא ותא ךלמג-דע יבש ךיניעב בוטה ישע השיא הנקלא הל רמאיו 23
.ותא הלמג-דע הנב-תא קניתו השאה בשתו ורבד-תא הוהי
ןיי לבנו חמק תחא הפיאו השלש םירפב ותלמג רשאכ המע והלעתו 24
.רענ רענהו ולש הוהי-תיב והאבתו
.ילע-לא רענה-תא ואיביו רפה-תא וטחשיו 25
-לא ללפתהל הזב הכמע תבצנה השאה ינא ינדא ךשפנ יח ינדא יב רמאתו 26
.הוהי
.ומעמ יתלאש רשא יתלאש-תא יל הוהי ןתיו יתללפתה הזה רענה-לא 27
הוהיל לואש אוה היה רשא םימיה-לכ הוהיל והתלאשה יכנא םגו 28
.הוהיל םש וחתשיו