I Samuel chapter 2 קרפ א לאומש
 יביוא-לע יפ בחר הוהיב ינרק המר הוהיב יבל ץלע רמאתו הנח ללפתתו 1
 .ךתעושיב יתחמש יכ
 .וניהלאכ רוצ ןיאו ךתלב ןיא יכ הוהיכ שודק-ןיא 2
 אלו הוהי תועד לא יכ םכיפמ קתע אצי ההבג ההבג ורבדת וברת-לא 3
 .תוללע ונכתנ
 .ליח ורזא םילשכנו םיתח םירבג תשק 4
 םינב תברו העבש הדלי הרקע-דע ולדח םיבערו ורכשנ םחלב םיעבש 5
 .הללמא
 .לעיו לואש דירומ היחמו תיממ הוהי 6
 .םמורמ-ףא ליפשמ רישעמו שירומ הוהי 7
 דובכ אסכו םיבידנ-םע בישוהל ןויבא םירי תפשאמ לד רפעמ םיקמ 8
 .לבת םהילע תשיו ץרא יקצמ הוהיל יכ םלחני
 .שיא-רבגי חכב אל-יכ ומדי ךשחב םיעשרו רמשי ודיסח ילגר 9
 זע-ןתיו ץרא-יספא ןידי הוהי םערי םימשב ולע ובירמ ותחי הוהי 10
 .וחישמ ןרק םריו וכלמל
 ילע ינפ-תא הוהי-תא תרשמ היה רענהו ותיב-לע התמרה הנקלא ךליו 11
 .ןהכה
 .הוהי-תא ועדי אל לעילב ינב ילע ינבו 12
 רשבה לשבכ ןהכה רענ אבו חבז חבז שיא-לכ םעה-תא םינהכה טפשמו 13
 .ודיב םינשה-שלש גלזמהו
 חקי גלזמה הלעי רשא לכ רורפב וא תחלקב וא דודב וא רויכב הכהו 14
 .הלשב םש םיאבה לארשי-לכל ושעי הככ וב ןהכה
 רשב הנת חבזה שיאל רמאו ןהכה רענ אבו בלחה-תא ןורטקי םרטב םג 15
 .יח-םא יכ לשבמ רשב ךממ חקי-אלו ןהכל תולצל
 ךשפנ הואת רשאכ ךל-חקו בלחה םויכ ןוריטקי רטק שיאה וילא רמאיו 16
 .הקזחב יתחקל אל-םאו ןתת התע יכ ול רמאו
 תא םישנאה וצאנ יכ הוהי ינפ-תא דאמ הלודג םירענה תאטח יהתו 17
 .הוהי תחנמ
 .דב דופא רוגח רענ הוהי ינפ-תא תרשמ לאומשו 18
 השיא-תא התולעב המימי םימימ ול התלעהו ומא ול-השעת ןטק ליעמו 19
 .םימיה חבז-תא חבזל
 תאזה השאה-ןמ ערז ךל הוהי םשי רמאו ותשא-תאו הנקלא-תא ילע ךרבו 20
 .ומקמל וכלהו הוהיל לאש רשא הלאשה תחת
 רענה לדגיו תונב יתשו םינב-השלש דלתו רהתו הנח-תא הוהי דקפ-יכ 21
 .הוהי-םע לאומש
 -רשא תאו לארשי-לכל וינב ןושעי רשא-לכ תא עמשו דאמ ןקז ילעו 22
 .דעומ להא חתפ תואבצה םישנה-תא ןובכשי
 םיער םכירבד-תא עמש יכנא רשא הלאה םירבדכ ןושעת המל םהל רמאיו 23
 .הלא םעה-לכ תאמ
 .הוהי-םע םירבעמ עמש יכנא רשא העמשה הבוט-אול יכ ינב לא 24
 ול-ללפתי ימ שיא-אטחי הוהיל םאו םיהלא וללפו שיאל שיא אטחי-םא 25
 .םתימהל הוהי ץפח-יכ םהיבא לוקל ועמשי אלו
 .םישנא-םע םגו הוהי-םע םג בוטו לדגו ךלה לאומש רענהו 26
 -לא יתילגנ הלגנה הוהי רמא הכ וילא רמאיו ילע-לא םיהלא-שיא אביו 27
 .הערפ תיבל םירצמב םתויהב ךיבא תיב
 תרטק ריטקהל יחבזמ-לע תולעל ןהכל יל לארשי יטבש-לכמ ותא רחבו 28
 .לארשי ינב ישא-לכ-תא ךיבא תיבל הנתאו ינפל דופא תאשל
 ינממ ךינב-תא דבכתו ןועמ יתיוצ רשא יתחנמבו יחבזב וטעבת המל 29
 .ימעל לארשי תחנמ-לכ תישארמ םכאירבהל
 וכלהתי ךיבא תיבו ךתיב יתרמא רומא לארשי יהלא הוהי-םאנ ןכל 30
 .ולקי יזבו דבכא ידבכמ-יכ יל הלילח הוהי-םאנ התעו םלוע-דע ינפל
 ןקז תויהמ ךיבא תיב ערז-תאו ךערז-תא יתעדגו םיאב םימי הנה 31
 .ךתיבב
 -לכ ךתיבב ןקז היהי-אלו לארשי-תא ביטיי-רשא לכב ןועמ רצ תטבהו 32
 .םימיה
 -לכו ךשפנ-תא בידאלו ךיניע-תא תולכל יחבזמ םעמ ךל תירכא-אל שיאו 33
 .םישנא ותומי ךתיב תיברמ
 דחא םויב סחניפו ינפח-לא ךינב ינש-לא אבי רשא תואה ךל-הזו 34
 .םהינש ותומי
 תיב ול יתינבו השעי ישפנבו יבבלב רשאכ ןמאנ ןהכ יל יתמיקהו 35
 .םימיה-לכ יחישמ-ינפל ךלהתהו ןמאנ
 רמאו םחל-רככו ףסכ תרוגאל ול תוחתשהל אובי ךתיבב רתונה-לכ היהו 36
 .םחל-תפ לכאל תונהכה תחא-לא אנ ונחפס