I Samuel chapter 3 קרפ א לאומש םהה םימיב רקי היה הוהי-רבדו ילע ינפל הוהי-תא תרשמ לאומש רענהו 1 .ץרפנ ןוזח ןיא .תוארל לכוי אל תוהכ ולחה וניעו ומקמב בכש ילעו אוהה םויב יהיו 2 .םיהלא ןורא םש-רשא הוהי לכיהב בכש לאומשו הבכי םרט םיהלא רנו 3 .יננה רמאיו לאומש-לא הוהי ארקיו 4 ךליו בכש בוש יתארק-אל רמאיו יל תארק-יכ יננה רמאיו ילע-לא ץריו 5 .בכשיו יכ יננה רמאיו ילע-לא ךליו לאומש םקיו לאומש דוע ארק הוהי ףסיו 6 .בכש בוש ינב יתארק-אל רמאיו יל תארק .הוהי-רבד וילא הלגי םרטו הוהי-תא עדי םרט לאומשו 7 יכ יננה רמאיו ילע-לא ךליו םקיו תישלשב לאומש-ארק הוהי ףסיו 8 .רענל ארק הוהי יכ ילע ןביו יל תארק יכ הוהי רבד תרמאו ךילא ארקי-םא היהו בכש ךל לאומשל ילע רמאיו 9 .ומוקמב בכשיו לאומש ךליו ךדבע עמש רבד לאומש רמאיו לאומש לאומש םעפב-םעפכ ארקיו בציתיו הוהי אביו 10 .ךדבע עמש יכ ועמש-לכ רשא לארשיב רבד השע יכנא הנה לאומש-לא הוהי רמאיו 11 .וינזא יתש הנילצת .הלכו לחה ותיב-לא יתרבד רשא-לכ תא ילע-לא םיקא אוהה םויב 12 םיללקמ-יכ עדי-רשא ןועב םלוע-דע ותיב-תא ינא טפש-יכ ול יתדגהו 13 .םב ההכ אלו וינב םהל -דע החנמבו חבזב ילע-תיב ןוע רפכתי-םא ילע תיבל יתעבשנ ןכלו 14 .םלוע דיגהמ ארי לאומשו הוהי-תיב תותלד-תא חתפיו רקבה-דע לאומש בכשיו 15 .ילע-לא הארמה-תא .יננה רמאיו ינב לאומש רמאיו לאומש-תא ילע ארקיו 16 םיהלא ךל-השעי הכ ינממ דחכת אנ-לא ךילא רבד רשא רבדה המ רמאיו 17 .ךילא רבד-רשא רבדה-לכמ רבד ינממ דחכת-םא ףיסוי הכו בוטה אוה הוהי רמאיו ונממ דחכ אלו םירבדה-לכ-תא לאומש ול-דגיו 18 .השעי וניעב .הצרא וירבד-לכמ ליפה-אלו ומע היה הוהיו לאומש לדגיו 19 .הוהיל איבנל לאומש ןמאנ יכ עבש ראב-דעו ןדמ לארשי-לכ עדיו 20 .הוהי רבדב ולשב לאומש-לא הוהי הלגנ-יכ הלשב הארהל הוהי ףסיו 21