I Samuel chapter 4 קרפ א לאומש ונחיו המחלמל םיתשלפ תארקל לארשי אציו לארשי-לכל לאומש-רבד יהיו 1 .קפאב ונח םיתשלפו רזעה ןבאה-לע םיתשלפ ינפל לארשי ףגניו המחלמה שטתו לארשי תארקל םיתשלפ וכרעיו 2 .שיא םיפלא תעבראכ הדשב הכרעמב וכיו ינפל םויה הוהי ונפגנ המל לארשי ינקז ורמאיו הנחמה-לא םעה אביו 3 ףכמ ונעשיו ונברקב אביו הוהי תירב ןורא-תא הלשמ ונילא החקנ םיתשלפ .וניביא םיברכה בשי תואבצ הוהי-תירב ןורא תא םשמ ואשיו הלש םעה חלשיו 4 .סחניפו ינפח םיהלאה תירב ןורא-םע ילע-ינב ינש םשו הלודג העורת לארשי-לכ ועריו הנחמה-לא הוהי-תירב ןורא אובכ יהיו 5 .ץראה םהתו תאזה הלודגה העורתה לוק המ ורמאיו העורתה לוק-תא םיתשלפ ועמשיו 6 .הנחמה-לא אב הוהי ןורא יכ ועדיו םירבעה הנחמב אל יכ ונל יוא ורמאיו הנחמה-לא םיהלא אב ורמא יכ םיתשלפה ואריו 7 .םשלש לומתא תאזכ התיה םיכמה םיהלאה םה הלא הלאה םירידאה םיהלאה דימ ונליצי ימ ונל יוא 8 .רבדמב הכמ-לכב םירצמ-תא םכל ודבע רשאכ םירבעל ודבעת ןפ םיתשלפ םישנאל ויהו וקזחתה 9 .םתמחלנו םישנאל םתייהו הלודג הכמה יהתו וילהאל שיא וסניו לארשי ףגניו םיתשלפ ומחליו 10 .ילגר ףלא םישלש לארשימ לפיו דאמ .סחניפו ינפח ותמ ילע-ינב ינשו חקלנ םיהלא ןוראו 11 המדאו םיערק וידמו אוהה םויב הלש אביו הכרעמהמ ןמינב-שיא ץריו 12 .ושאר-לע לע דרח ובל היה-יכ הפצמ ךרד ךי אסכה-לע בשי ילע הנהו אוביו 13 .ריעה-לכ קעזתו ריעב דיגהל אב שיאהו םיהלאה ןורא אביו רהמ שיאהו הזה ןומהה לוק המ רמאיו הקעצה לוק-תא ילע עמשיו 14 .ילעל דגיו .תוארל לוכי אלו המק ויניעו הנש הנמשו םיעשת-ןב ילעו 15 יתסנ הכרעמה-ןמ ינאו הכרעמה-ןמ אבה יכנא ילע-לא שיאה רמאיו 16 .ינב רבדה היה-המ רמאיו םויה התיה הלודג הפגמ םגו םיתשלפ ינפל לארשי סנ רמאיו רשבמה ןעיו 17 .החקלנ םיהלאה ןוראו סחניפו ינפח ותמ ךינב ינש-םגו םעב רעשה די דעב תינרחא אסכה-לעמ לפיו םיהלאה ןורא-תא וריכזהכ יהיו 18 םיעברא לארשי-תא טפש אוהו דבכו שיאה ןקז-יכ תמיו ותקרפמ רבשתו .הנש םיהלאה ןורא חקלה-לא העמשה-תא עמשתו תלל הרה סחניפ-תשא ותלכו 19 .הירצ הילע וכפהנ-יכ דלתו ערכתו השיאו הימח תמו התנע אלו תדלי ןב יכ יארית-לא הילע תובצנה הנרבדתו התומ תעכו 20 .הבל התש-אלו םיהלאה ןורא חקלה-לא לארשימ דובכ הלג רמאל דובכ-יא רענל ארקתו 21 .השיאו הימח-לאו .םיהלאה ןורא חקלנ יכ לארשימ דובכ הלג רמאתו 22