I Samuel chapter 6 קרפ א לאומש .םישדח העבש םיתשלפ הדשב הוהי-ןורא יהיו 1 ונעדוה הוהי ןוראל השענ-המ רמאל םימסקלו םינהכל םיתשלפ וארקיו 2 .ומוקמל ונחלשנ המב בשה-יכ םקיר ותא וחלשת-לא לארשי יהלא ןורא-תא םיחלשמ-םא ורמאיו 3 .םכמ ודי רוסת-אל המל םכל עדונו ואפרת זא םשא ול ובישת ילפע השמח םיתשלפ ינרס רפסמ ורמאיו ול בישנ רשא םשאה המ ורמאיו 4 .םכינרסלו םלכל תחא הפגמ-יכ בהז ירבכע השמחו בהז יהלאל םתתנו ץראה-תא םתיחשמה םכירבכע ימלצו םכילפע ימלצ םתישעו 5 .םכצרא לעמו םכיהלא לעמו םכילעמ ודי-תא לקי ילוא דובכ לארשי רשאכ אולה םבל-תא הערפו םירצמ ודבכ רשאכ םכבבל-תא ודבכת המלו 6 .וכליו םוחלשיו םהב llrzd םהילע הלע-אל רשא תולע תורפ יתשו תחא השדח הלגע ושעו וחק התעו 7 .התיבה םהירחאמ םהינב םתבישהו הלגעב תורפה-תא םתרסאו לע םתבשה רשא בהזה ילכ תאו הלגעה-לא ותא םתתנו הוהי ןורא-תא םתחקלו 8 .ךלהו ותא םתחלשו ודצמ זגראב ומישת םשא ול הלודגה הערה-תא ונל השע אוה שמש תיב הלעי ולובג ךרד-םא םתיארו 9 .ונל היה אוה הרקמ ונב העגנ ודי אל יכ ונעדיו אל-םאו תאזה םהינב-תאו הלגעב םורסאיו תולע תורפ יתש וחקיו ןכ םישנאה ושעיו 10 .תיבב ולכ תאו בהזה ירבכע תאו זגראה תאו הלגעה-לא הוהי ןורא-תא ומשיו 11 .םהירחט ימלצ -אלו ועגו ךלה וכלה תחא הלסמב שמש תיב ךרד-לע ךרדב תורפה הנרשיו 12 .שמש תיב לובג-דע םהירחא םיכלה םיתשלפ ינרסו לואמשו ןימי ורס ןוראה-תא ואריו םהיניע-תא ואשיו קמעב םיטח-ריצק םירצק שמש תיבו 13 .תוארל וחמשיו הלודג ןבא םשו םש דמעתו ישמשה-תיב עשוהי הדש-לא האב הלגעהו 14 .הוהיל הלע ולעה תורפה-תאו הלגעה יצע-תא ועקביו בהז-ילכ וב-רשא ותא-רשא זגראה-תאו הוהי ןורא-תא ודירוה םיולהו 15 םויב םיחבז וחבזיו תולע ולעה שמש-תיב ישנאו הלודגה ןבאה-לא ומשיו .הוהיל אוהה .אוהה םויב ןורקע ובשיו ואר םיתשלפ-ינרס השמחו 16 הזעל דחא דודשאל הוהיל םשא םיתשלפ ובישה רשא בהזה ירחט הלאו 17 .דחא ןורקעל דחא תגל דחא ןולקשאל דחא דעו רצבמ ריעמ םינרסה תשמחל םיתשלפ ירע-לכ רפסמ בהזה ירבכעו 18 םויה דע הוהי ןורא תא הילע וחינה רשא הלודגה לבא דעו יזרפה רפכ .ישמשה-תיב עשוהי הדשב הזה םישמח שיא םיעבש םעב ךיו הוהי ןוראב ואר יכ שמש-תיב ישנאב ךיו 19 .הלודג הכמ םעב הוהי הכה-יכ םעה ולבאתיו שיא ףלא הזה שודקה םיהלאה הוהי ינפל דמעל לכוי ימ שמש-תיב ישנא ורמאיו 20 .ונילעמ הלעי ימ-לאו ןורא-תא םיתשלפ ובשה רמאל םירעי-תירק יבשוי-לא םיכאלמ וחלשיו 21 .םכילא ותא ולעה ודר הוהי