I Samuel chapter 7 קרפ א לאומש תיב-לא ותא ואביו הוהי ןורא-תא ולעיו םירעי תירק ישנא ואביו 1 .הוהי ןורא-תא רמשל ושדק ונב רזעלא-תאו העבגב בדניבא הנש םירשע ויהיו םימיה ובריו םירעי תירקב ןוראה תבש םוימ יהיו 2 .הוהי ירחא לארשי תיב-לכ והניו -לא םיבש םתא םכבבל-לכב-םא רמאל לארשי תיב-לכ-לא לאומש רמאיו 3 הוהי-לא םכבבל וניכהו תורתשעהו םככותמ רכנה יהלא-תא וריסה הוהי .םיתשלפ דימ םכתא לציו ודבל והדבעו .ודבל הוהי-תא ודבעיו תרתשעה-תאו םילעבה-תא לארשי ינב וריסיו 4 .הוהי-לא םכדעב ללפתאו התפצמה לארשי-לכ-תא וצבק לאומש רמאיו 5 אוהה םויב ומוציו הוהי ינפל וכפשיו םימ-ובאשיו התפצמה וצבקיו 6 .הפצמב לארשי ינב-תא לאומש טפשיו הוהיל ונאטח םש ורמאיו -לא םיתשלפ-ינרס ולעיו התפצמה לארשי-ינב וצבקתה-יכ םיתשלפ ועמשיו 7 .םיתשלפ ינפמ ואריו לארשי ינב ועמשיו לארשי וניהלא הוהי-לא קעזמ ונממ שרחת-לא לאומש-לא לארשי-ינב ורמאיו 8 .םיתשלפ דימ ונעשיו -לא לאומש קעזיו הוהיל לילכ הלוע הלעיו דחא בלח הלט לאומש חקיו 9 .הוהי והנעיו לארשי דעב הוהי הוהי םעריו לארשיב המחלמל ושגנ םיתשלפו הלועה הלעמ לאומש יהיו 10 .לארשי ינפל ופגניו םמהיו םיתשלפ-לע אוהה םויב לודג-לוקב תחתמ-דע םוכיו םיתשלפ-תא ופדריו הפצמה-ןמ לארשי ישנא ואציו 11 .רכ תיבל ןבא המש-תא ארקיו ןשה ןיבו הפצמה-ןיב םשיו תחא ןבא לאומש חקיו 12 .הוהי ונרזע הנה-דע רמאיו רזעה הוהי-די יהתו לארשי לובגב אובל דוע ופסי-אלו םיתשלפה וענכיו 13 .לאומש ימי לכ םיתשלפב תג-דעו ןורקעמ לארשיל לארשי תאמ םיתשלפ-וחקל רשא םירעה הנבשתו 14 .ירמאה ןיבו לארשי ןיב םולש יהיו םיתשלפ דימ לארשי ליצה ןלובג-תאו .וייח ימי לכ לארשי-תא לאומש טפשיו 15 תא לארשי-תא טפשו הפצמהו לגלגהו לא-תיב בבסו הנשב הנש ידמ ךלהו 16 .הלאה תומוקמה-לכ .הוהיל חבזמ םש-ןביו לארשי-תא טפש םשו ותיב םש-יכ התמרה ותבשתו 17