I Samuel chapter 8 קרפ א לאומש .לארשיל םיטפש וינב-תא םשיו לאומש ןקז רשאכ יהיו 1 .עבש ראבב םיטפש היבא והנשמ םשו לאוי רוכבה ונב-םש יהיו 2 .טפשמ וטיו דחש-וחקיו עצבה ירחא וטיו וכרדב וינב וכלה-אלו 3 .התמרה לאומש-לא ואביו לארשי ינקז לכ וצבקתיו 4 ונל-המיש התע ךיכרדב וכלה אל ךינבו תנקז התא הנה וילא ורמאיו 5 .םיוגה-לככ ונטפשל ךלמ ללפתיו ונטפשל ךלמ ונל-הנת ורמא רשאכ לאומש יניעב רבדה עריו 6 .הוהי-לא לאומש ךתא אל יכ ךילא ורמאי-רשא לכל םעה לוקב עמש לאומש-לא הוהי רמאיו 7 .םהילע ךלממ וסאמ יתא-יכ וסאמ ינבזעיו הזה םויה-דעו םירצממ םתא יתלעה םוימ ושע-רשא םישעמה-לככ 8 .ךל-םג םישע המה ןכ םירחא םיהלא ודבעיו רשא ךלמה טפשמ םהל תדגהו םהב דיעת דעה-יכ ךא םלוקב עמש התעו 9 .םהילע ךלמי .ךלמ ותאמ םילאשה םעה-לא הוהי ירבד-לכ תא לאומש רמאיו 10 ול םשו חקי םכינב-תא םכילע ךלמי רשא ךלמה טפשמ היהי הז רמאיו 11 .ותבכרמ ינפל וצרו וישרפבו ותבכרמב תושעלו וריצק רצקלו ושירח שרחלו םישמח ירשו םיפלא ירש ול םושלו 12 .ובכר ילכו ותמחלמ-ילכ .תופאלו תוחבטלו תוחקרל חקי םכיתונב-תאו 13 .וידבעל ןתנו חקי םיבוטה םכיתיזו םכימרכ-תאו םכיתודש-תאו 14 .וידבעלו ויסירסל ןתנו רשעי םכימרכו םכיערזו 15 חקי םכירומח-תאו םיבוטה םכירוחב-תאו םכיתוחפש-תאו םכידבע-תאו 16 .ותכאלמל השעו .םידבעל ול-ויהת םתאו רשעי םכנאצ 17 הוהי הנעי-אלו םכל םתרחב רשא םככלמ ינפלמ אוהה םויב םתקעזו 18 .אוהה םויב םכתא .ונילע היהי ךלמ-םא יכ אל ורמאיו לאומש לוקב עמשל םעה ונאמיו 19 -תא םחלנו ונינפל אציו ונכלמ ונטפשו םיוגה-לככ ונחנא-םג ונייהו 20 .ונתמחלמ .הוהי ינזאב םרבדיו םעה ירבד-לכ תא לאומש עמשיו 21 -לא לאומש רמאיו ךלמ םהל תכלמהו םלוקב עמש לאומש-לא הוהי רמאיו 22 .וריעל שיא וכל לארשי ישנא