I Samuel chapter 9 קרפ א לאומש חיפא-ןב תרוכב-ןב רורצ-ןב לאיבא-ןב שיק ומשו ןימי-ןבמ שיא-יהיו 1 .ליח רובג ינימי שיא-ןב ונממ בוט לארשי ינבמ שיא ןיאו בוטו רוחב לואש ומשו ןב היה-ולו 2 .םעה-לכמ הבג הלעמו ומכשמ ךתא אנ-חק ונב לואש-לא שיק רמאיו לואש יבא שיקל תונתאה הנדבאתו 3 .תנתאה-תא שקב ךל םוקו םירענהמ דחא-תא םילעש-ץראב ורבעיו ואצמ אלו השלש-ץראב רבעיו םירפא-רהב רבעיו 4 .ואצמ אלו ינימי-ץראב רבעיו ןיאו לדחי-ןפ הבושנו הכל ומע-רשא ורענל רמא לואשו ףוצ ץראב ואב המה 5 .ונל גאדו תונתאה-ןמ יבא רבדי-רשא לכ דבכנ שיאהו תאזה ריעב םיהלא-שיא אנ-הנה ול רמאיו 6 .הילע ונכלה-רשא ונכרד-תא ונל דיגי ילוא םש הכלנ התע אובי אוב ונילכמ לזא םחלה יכ שיאל איבנ-המו ךלנ הנהו ורענל לואש רמאיו 7 .ונתא המ םיהלאה שיאל איבהל-ןיא הרושתו יתתנו ףסכ לקש עבר ידיב אצמנ הנה רמאיו לואש-תא תונעל רענה ףסיו 8 .ונכרד-תא ונל דיגהו םיהלאה שיאל הארה-דע הכלנו וכל םיהלא שורדל ותכלב שיאה רמא-הכ לארשיב םינפל 9 .הארה םינפל ארקי םויה איבנל ik שיא םש-רשא ריעה-לא וכליו הכלנ הכל ךרבד בוט ורענל לואש רמאיו 10 .םיהלאה ורמאיו םימ באשל תואצי תורענ ואצמ המהו ריעה הלעמב םילע המה 11 .הארה הזב שיה ןהל יכ ריעל אב םויה יכ התע רהמ ךינפל הנה שי הנרמאתו םתוא הנינעתו 12 .המבב םעל םויה חבז םעה לכאי-אל יכ לכאל התמבה הלעי םרטב ותא ןואצמת ןכ ריעה םכאבכ 13 ותא-יכ ולע התעו םיארקה ולכאי ןכ-ירחא חבזה ךרבי אוה-יכ ואב-דע .ותא ןואצמת םויהכ תולעל םתארקל אצי לאומש הנהו ריעה ךותב םיאב המה ריעה ולעיו 14 .המבה .רמאל לואש-אוב ינפל דחא םוי לאומש ןזא-תא הלג הוהיו 15 לארשי ימע-לע דיגנל ותחשמו ןמינב ץראמ שיא ךילא חלשא רחמ תעכ 16 .ילא ותקעצ האב יכ ימע-תא יתיאר יכ םיתשלפ דימ ימע-תא עישוהו הז ךילא יתרמא רשא שיאה הנה והנע הוהיו לואש-תא האר לאומשו 17 .ימעב רצעי תיב הז-יא יל אנ-הדיגה רמאיו רעשה ךותב לאומש-תא לואש שגיו 18 .הארה ימע םתלכאו המבה ינפל הלע הארה יכנא רמאיו לואש-תא לאומש ןעיו 19 .ךל דיגא ךבבלב רשא לכו רקבב ךיתחלשו םויה ואצמנ יכ םהל ךבל-תא םשת-לא םימיה תשלש םויה ךל תודבאה תונתאלו 20 .ךיבא תיב לכלו ךל אולה לארשי תדמח-לכ ימלו יתחפשמו לארשי יטבש ינטקמ יכנא ינימי-ןב אולה רמאיו לואש ןעיו 21 .הזה רבדכ ילא תרבד המלו ןמינב יטבש תוחפשמ-לכמ הרעצה שארב םוקמ םהל ןתיו התכשל םאיביו ורענ-תאו לואש-תא לאומש חקיו 22 .שיא םישלשכ המהו םיאורקה םיש ךילא יתרמא רשא ךל יתתנ רשא הנמה-תא הנת חבטל לאומש רמאיו 23 .ךמע התא -םיש ראשנה הנה רמאיו לואש ינפל םשיו הילעהו קושה-תא חבטה םריו 24 לאומש-םע לואש לכאיו יתארק םעה רמאל ךל-רומש דעומל יכ לכא ךינפל .אוהה םויב .גגה-לע לואש-םע רבדיו ריעה המבהמ ודריו 25 המוק רמאל גגה לואש-לא לאומש ארקיו רחשה תולעכ יהיו ומכשיו 26 .הצוחה לאומשו אוה םהינש ואציו לואש םקיו ךחלשאו רבעיו רענל רמא לואש-לא רמא לאומשו ריעה הצקב םידרוי המה 27 .םיהלא רבד-תא ךעימשאו םויכ דמע התאו רבעיו ונינפל