I Samuel chapter 10 קרפ א לאומש ךחשמ-יכ אולה רמאיו והקשיו ושאר-לע קציו ןמשה ךפ-תא לאומש חקיו 1 .דיגנל ותלחנ-לע הוהי ןמינב לובגב לחר תרבק-םע םישנא ינש תאצמו ידמעמ םויה ךתכלב 2 -תא ךיבא שטנ הנהו שקבל תכלה רשא תונתאה ואצמנ ךילא ורמאו חצלצב .ינבל השעא המ רמאל םכל גאדו תונתאה ירבד םילע םישנא השלש םש ךואצמו רובת ןולא-דע תאבו האלהו םשמ תפלחו 3 םחל תורככ תשלש אשנ דחאו םיידג השלש אשנ דחא לא-תיב םיהלאה-לא .ןיי-לבנ אשנ דחאו .םדימ תחקלו םחל-יתש ךל ונתנו םולשל ךל ולאשו 4 ריעה םש ךאבכ יהיו םיתשלפ יבצנ םש-רשא םיהלאה תעבג אובת ןכ רחא 5 המהו רונכו לילחו ףתו לבנ םהינפלו המבהמ םידרי םיאיבנ לבח תעגפו .םיאבנתמ .רחא שיאל תכפהנו םמע תיבנתהו הוהי חור ךילע החלצו 6 םיהלאה יכ ךדי אצמת רשא ךל השע ךל הלאה תותאה הניאבת יכ היהו 7 .ךמע יחבז חבזל תולע תולעהל ךילא דרי יכנא הנהו לגלגה ינפל תדריו 8 .השעת רשא תא ךל יתעדוהו ךילא יאוב-דע לחות םימי תעבש םימלש ואביו רחא בל םיהלא ול-ךפהיו לאומש םעמ תכלל ומכש ותנפהכ היהו 9 .אוהה םויב הלאה תותאה-לכ םיהלא חור וילע חלצתו ותארקל םיאבנ-לבח הנהו התעבגה םש ואביו 10 .םכותב `apzie םעה רמאיו אבנ םיאבנ-םע הנהו ואריו םושלש לומתאמ ועדוי-לכ יהיו 11 .םיאיבנב לואש םגה שיק-ןבל היה הז-המ והער-לא שיא לואש םגה לשמל התיה ןכ-לע םהיבא ימו רמאיו םשמ שיא ןעיו 12 .םיאבנב .המבה אביו תובנתהמ לכיו 13 תונתאה-תא שקבל רמאיו םתכלה ןא ורענ-לאו וילא לואש דוד רמאיו 14 .לאומש-לא אובנו ןיא-יכ הארנו .לאומש םכל רמא-המ יל אנ-הדיגה לואש דוד רמאיו 15 רבד-תאו תונתאה ואצמנ יכ ונל דיגה דגה ודוד-לא לואש רמאיו 16 .לאומש רמא רשא ול דיגה-אל הכולמה .הפצמה הוהי-לא םעה-תא לאומש קעציו 17 -תא יתילעה יכנא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ לארשי ינב-לא רמאיו 18 .םכתא םיצחלה תוכלממה-לכ דימו םירצמ דימ םכתא ליצאו םירצממ לארשי םכיתוער-לכמ םכל עישומ אוה-רשא םכיהלא-תא םתסאמ םויה םתאו 19 הוהי ינפל ובציתה התעו ונילע םישת ךלמ-יכ ול ורמאתו םכיתרצו .םכיפלאלו םכיטבשל .ןמינב טבש דכליו לארשי יטבש-לכ תא לאומש ברקיו 20 -ןב לואש דכליו ירטמה תחפשמ דכלתו ותחפשמל ןמינב טבש-תא ברקיו 21 .אצמנ אלו והשקביו שיק -לא אבחנ אוה-הנה הוהי רמאיו שיא םלה דוע אבה הוהיב דוע-ולאשיו 22 .םילכה .הלעמו ומכשמ םעה-לכמ הבגיו םעה ךותב בציתיו םשמ והחקיו וצריו 23 -לכב והמכ ןיא יכ הוהי וב-רחב רשא םתיארה םעה-לכ-לא לאומש רמאיו 24 .ךלמה יחי ורמאיו םעה-לכ ועריו םעה הוהי ינפל חניו רפסב בתכיו הכלמה טפשמ תא םעה-לא לאומש רבדיו 25 .ותיבל שיא םעה-לכ-תא לאומש חלשיו .םבלב םיהלא עגנ-רשא ליחה ומע וכליו התעבג ותיבל ךלה לואש-םגו 26 יהיו החנמ ול ואיבה-אלו והזביו הז ונעשי-המ ורמא לעילב ינבו 27 .שירחמכ