I Samuel chapter 11 קרפ א לאומש שחנ-לא שיבי ישנא-לכ ורמאיו דעלג שבי-לע ןחיו ינומעה שחנ לעיו 1 .ךדבענו תירב ונל-תרכ ןימי ןיע-לכ םכל רוקנב םכל תרכא תאזב ינומעה שחנ םהילא רמאיו 2 .לארשי-לכ-לע הפרח היתמשו לכב םיכאלמ החלשנו םימי תעבש ונל ףרה שיבי ינקז וילא ורמאיו 3 .ךילא ונאציו ונתא עישומ ןיא-םאו לארשי לובג םעה-לכ ואשיו םעה ינזאב םירבדה ורבדיו לואש תעבג םיכאלמה ואביו 4 .וכביו םלוק-תא וכבי יכ םעל-המ לואש רמאיו הדשה-ןמ רקבה ירחא אב לואש הנהו 5 .שיבי ישנא ירבד-תא ול-ורפסיו .דאמ ופא רחיו הלאה םירבדה-תא ועמשב לואש-לע םיהלא-חור חלצתו 6 רמאל םיכאלמה דיב לארשי לובג-לכב חלשיו והחתניו רקב דמצ חקיו 7 הוהי-דחפ לפיו ורקבל השעי הכ לאומש רחאו לואש ירחא אצי ונניא רשא .דחא שיאכ ואציו םעה-לע םישלש הדוהי שיאו ףלא תואמ שלש לארשי-ינב ויהיו קזבב םדקפיו 8 .ףלא םכל-היהת רחמ דעלג שיבי שיאל ןורמאת הכ םיאבה םיכאלמל ורמאיו 9 .וחמשיו שיבי ישנאל ודיגיו םיכאלמה ואביו שמשה םחב העושת .םכיניעב בוטה-לככ ונל םתישעו םכילא אצנ רחמ שיבי ישנא ורמאיו 10 הנחמה-ךותב ואביו םישאר השלש םעה-תא לואש םשיו תרחממ יהיו 11 אלו וצפיו םיראשנה יהיו םויה םח-דע ןומע-תא וכיו רקבה תרמשאב .דחי םינש םב-וראשנ םישנאה ונת ונילע ךלמי לואש רמאה ימ לאומש-לא םעה רמאיו 12 .םתימנו העושת הוהי-השע םויה יכ הזה םויב שיא תמוי-אל לואש רמאיו 13 .לארשיב .הכולמה םש שדחנו לגלגה הכלנו וכל םעה-לא לאומש רמאיו 14 -וחבזיו לגלגב הוהי ינפל לואש-תא םש וכלמיו לגלגה םעה-לכ וכליו 15 .דאמ-דע לארשי ישנא-לכו לואש םש חמשיו הוהי ינפל םימלש םיחבז םש