I Samuel chapter 12 קרפ א לאומש יל םתרמא-רשא לכל םכלקב יתעמש הנה לארשי-לכ-לא לאומש רמאיו 1 .ךלמ םכילע ךילמאו םכתא םנה ינבו יתבשו יתנקז ינאו םכינפל ךלהתמ ךלמה הנה התעו 2 .הזה םויה-דע ירענמ םכינפל יתכלהתה ינאו ימ רומחו יתחקל ימ רוש-תא וחישמ דגנו הוהי דגנ יב ונע יננה 3 וב יניע םילעאו רפכ יתחקל ימ-דימו יתוצר ימ-תא יתקשע ימ-תאו יתחקל .םכל בישאו .המואמ שיא-דימ תחקל-אלו ונתוצר אלו ונתקשע אל ורמאיו 4 ידיב םתאצמ אל יכ הזה םויה וחישמ דעו םכב הוהי דע םהילא רמאיו 5 .דע רמאיו המואמ -תא הלעה רשאו ןרהא-תאו השמ-תא השע רשא הוהי םעה-לא לאומש רמאיו 6 .םירצמ ץראמ םכיתבא השע-רשא הוהי תוקדצ-לכ תא הוהי ינפל םכתא הטפשאו ובציתה התעו 7 .םכיתובא-תאו םכתא השמ-תא הוהי חלשיו הוהי-לא םכיתובא וקעזיו םירצמ בקעי אב-רשאכ 8 .הזה םוקמב םובשיו םירצממ םכיתבא-תא ואיצויו ןרהא-תאו -דיבו רוצח אבצ-רש ארסיס דיב םתא רכמיו םהיהלא הוהי-תא וחכשיו 9 .םב ומחליו באומ ךלמ דיבו םיתשלפ םילעבה-תא דבענו הוהי-תא ונבזע יכ ונאטח רמאיו הוהי-לא וקעזיו 10 .ךדבענו וניביא דימ ונליצה התעו תורתשעה-תאו דימ םכתא לציו לאומש-תאו חתפי-תאו ןדב-תאו לעברי-תא הוהי חלשיו 11 .חטב ובשתו ביבסמ םכיביא ךלמי ךלמ-יכ אל יל ורמאתו םכילע אב ןומע-ינב ךלמ שחנ-יכ וארתו 12 .םככלמ םכיהלא הוהיו ונילע .ךלמ םכילע הוהי ןתנ הנהו םתלאש רשא םתרחב רשא ךלמה הנה התעו 13 הוהי יפ-תא ורמת אלו ולקב םתעמשו ותא םתדבעו הוהי-תא וארית-םא 14 .םכיהלא הוהי רחא םכילע ךלמ רשא ךלמה-םגו םתא-םג םתיהו םכב הוהי-די התיהו הוהי יפ-תא םתירמו הוהי לוקב ועמשת אל-םאו 15 .םכיתבאבו .םכיניעל השע הוהי רשא הזה לודגה רבדה-תא וארו ובציתה התע-םג 16 -יכ וארו ועדו רטמו תולק ןתיו הוהי-לא ארקא םויה םיטח-ריצק אולה 17 .ךלמ םכל לואשל הוהי יניעב םתישע רשא הבר םכתער -לכ ארייו אוהה םויב רטמו תלק הוהי ןתיו הוהי-לא לאומש ארקיו 18 .לאומש-תאו הוהי-תא דאמ םעה -לאו ךיהלא הוהי-לא ךידבע-דעב ללפתה לאומש-לא םעה-לכ ורמאיו 19 .ךלמ ונל לאשל הער וניתאטח-לכ-לע ונפסי-יכ תומנ -לא ךא תאזה הערה-לכ תא םתישע םתא וארית-לא םעה-לא לאומש רמאיו 20 .םכבבל-לכב הוהי-תא םתדבעו הוהי ירחאמ ורוסת .המה והת-יכ וליצי אלו וליעוי-אל רשא והתה ירחא יכ ורוסת אלו 21 תושעל הוהי ליאוה יכ לודגה ומש רובעב ומע-תא הוהי שטי-אל יכ 22 .םעל ול םכתא םכתא יתירוהו םכדעב ללפתהל לדחמ הוהיל אטחמ יל הלילח יכנא םג 23 .הרשיהו הבוטה ךרדב לדגה-רשא תא ואר יכ םכבבל-לכב תמאב ותא םתדבעו הוהי-תא וארי ךא 24 .םכמע .ופסת םככלמ-םג םתא-םג וערת ערה-םאו 25